Isaya 48:1-22

48  Chinzwai izvi, haiwa imi imba yaJakobho, imi munozvishevedza nezita raIsraeri+ nemi makabuda mumvura yaJudha,+ imi munopika nezita raJehovha+ uye munotaura nezvaMwari waIsraeri,+ kwete nechokwadi uye kwete nokururama.+  Nokuti vakazviti vanobva muguta dzvene,+ uye vakasendama pana Mwari waIsraeri,+ Jehovha wemauto ndiro zita rake.+  “Ndakazivisa zvinhu zvokutanga kubvira panguva iyoyo, uye zvakabuda mumuromo mangu, ndikaramba ndichiita kuti zvinzwike.+ Ndakangoerekana ndaita chimwe chinhu, zvinhu zvacho zvikaitika.+  Nokuti ndaiziva kuti wakaoma,+ kuti mutsipa wako idzira resimbi+ uye huma yako imhangura,+  iniwo ndakaramba ndichikuzivisa kubvira panguva iyoyo. Zvisati zvaitika, ndakaita kuti uzvinzwe,+ kuti urege kuti, ‘Zvaitwa nechidhori changu, uye zvarayirwa nomufananidzo wangu wakavezwa uye nomufananidzo wangu wakaumbwa nesimbi yakanyungudutswa.’+  Wakanzwa.+ Zvitarire zvose.+ Imi hamungazvizivisi here?+ Ndakaita kuti unzwe zvinhu zvitsva kubvira panguva ino, kunyange zvinhu zvakachengetwa, zvausina kumboziva.+  Zvichasikwa panguva ino, hazvisi zvepanguva iyoyo, izvo zvinhu zvausina kumbonzwa nhasi asati asvika, kuti urege kuti, ‘Tarira! Ndaitozviziva.’+  “Zvakare, hauna kunzwa,+ uye hauna kuziva, uyewo nzeve yako yave isina kuvhurika kubvira panguva iyoyo. Nokuti chokwadi ndinonyatsoziva kuti wakaramba uchinyengera,+ uye wave uchinzi ‘mudariki kubvira uchiri mudumbu.’+  Ndichadzivisa kutsamwa kwangu nokuda kwezita rangu,+ uye ndichazvidzora kwauri nokuda kwokurumbidzwa kwangu kuti urege kuparadzwa.+ 10  Tarira! Ndakakunatsa, asi kwete sokunatswa kunoitwa sirivha.+ Ndakakusarudza muvira rokunyungudutsira, rokutambudzika.+ 11  Nokuda kwangu, nokuda kwangu ndichaita chimwe chinhu,+ nokuti munhu angazvirega sei achisvibiswa?+ Handizopi mumwe munhu kukudzwa kwangu.+ 12  “Nditeerere, haiwa iwe Jakobho, newe Israeri wandakashevedza. Ini ndini iye mumwe chete.+ Ndini wokutanga.+ Uyewo, ndini wokupedzisira.+ 13  Ruoko rwangu rwakavakawo nheyo dzenyika,+ uye ruoko rwangu rworudyi rwakatatamura matenga.+ Ndiri kushevedzera kwaari, kuti arambe akamira pamwe chete.+ 14  “Unganai mose, munzwe.+ Ndiani pakati pavo akazivisa zvinhu izvi? Jehovha akamuda.+ Iye achaita zvaanofarira paBhabhironi,+ uye ruoko rwake ruchava pavaKadheya.+ 15  Ini—iyeni ndakataura. Uyewo, ndakamushevedza.+ Ndakamuunza, uye nzira yake ichaitwa kuti ibudirire.+ 16  “Swederai pedyo neni. Inzwai izvi. Kubvira pakutanga handina kumbotaura ndiri munzvimbo yakavandika.+ Kubvira panguva yokuitika kwazvo ndave ndiripo.” Zvino Changamire Ishe Jehovha andituma uye atumawo mudzimu wake.+ 17  Zvanzi naJehovha, Mudzikinuri+ wako, Mutsvene waIsraeri:+ “Ini, Jehovha, ndini Mwari wako, Iye anokudzidzisa kuti ubatsirwe,+ Iye anokufambisa panzira yaunofanira kufamba nayo.+ 18  Haiwa kudai waizoteerera mirayiro yangu!+ Rugare rwako rwaizoita sorwizi,+ nokururama kwako semafungu egungwa.+ 19  Vana vako vaizoita sejecha, nevazukuru vanobva mukati mako setsanga dzaro.+ Zita romunhu raisazogurwa kana kuti kutsakatiswa pamberi pangu.”+ 20  Budai, muBhabhironi!+ Tizai vaKadheya.+ Zivisai nenzwi rokushevedzera kwokufara, itai kuti izvi zvinzwike.+ Zviendesei kumugumo wenyika.+ Itii: “Jehovha adzikinura mushumiri wake Jakobho.+ 21  Havana kuva nenyota+ paakanga achivafambisa nomunzvimbo dzakaita gwenga.+ Akavabudisira mvura mudombo, akatsemura dombo kuti mvura idzutuke.”+ 22  Zvanzi naJehovha, “Hakuna rugare nokuda kwevakaipa.”+

Mashoko Emuzasi