Isaya 46:1-13

46  Bheri+ apfugama,+ Nebho akotama; zvidhori+ zvavo zvazova zvemhuka dzomusango uye zvezvipfuwo, mitoro yavo, iyo mikwende, zvazova mutoro wemhuka dzaneta.  Vachakotama; ivo mumwe nomumwe vachapfugama zvakafanana; havambokwanisi kupukunyutsa+ mutoro, nokuti mweya yavo ichatapwa.+  “Nditeererei, haiwa imi imba yaJakobho, nemi mose vakasara veimba yaIsraeri,+ imi makatakurwa neni kubvira muchiri mudumbu, imi makatakurwa kubvira muchiri muchibereko.+  Ndini Iye mumwe chete+ kunyange kusvikira munhu akwegura; uye ndicharamba ndichitakura munhu kusvikira achena musoro.+ Ini ndichaita chimwe chinhu,+ kuti ndimutakure, kuti ndimuendese uye kuti ndimupukunyutse.+  “Muchandifananidza naaniko+ kana kuti kundienzanisa naani kana kuti kundiita akafanana naani kuti nditodzane naye?+  Kune vaya vari kudurura ndarama zhinji ichibva muchikwama, uye vanoyera sirivha nedanda rechikero. Vanobhadhara mupfuri wesimbi, uye iye anoigadzirisa mwari.+ Vanogwadama, chokwadi, vanokotama.+  Vanomutakura papfudzi,+ vanoenda naye vomuisa munzvimbo yake kuti amire. Haatsuguduki panzvimbo yake yaanomira.+ Kunyange kana munhu akashevedzera kwaari, iye haapinduri; haaponesi munhu pakutambudzika kwake.+  “Yeukai izvi, kuti mushinge. Zviisei mumwoyo,+ imi vadariki.+  Yeukai zvinhu zvokutanga zvekare kare,+ kuti ndini Mwari+ uye hakuna mumwe Mwari,+ kana ani naani akafanana neni;+ 10  Iye ari kuzivisa zvokuguma kubvira pakutanga,+ uye zvinhu zvisati zvaitwa kubvira kare kare;+ Iye ari kuti, ‘Zvandakaronga zvichamira,+ uye ndichaita zvinhu zvose zvandinofarira’;+ 11  Iye ari kushevedza shiri inodya nyama iri kunobuda zuva,+ murume ari kunyika iri kure kuti aite zvandakaronga.+ Ndakazvitaura; ndichazviunzawo.+ Ndakazviumba, ndichazviitawo.+ 12  “Nditeererei, imi mune mwoyo mikukutu,+ imi muri kure nokururama.+ 13  Ndaswededza pedyo kururama kwangu.+ Hakusi kure,+ uye ruponeso rwangu haruzononoki.+ Ndichapa ruponeso muZiyoni, ndichapa Israeri runako rwangu.”+

Mashoko Emuzasi