Isaya 42:1-25

42  Tarirai! Mushumiri wangu,+ wandinoramba ndakabata zvakasimba!+ Wandakasarudza,+ akafarirwa+ nomweya wangu! Ndaisa mudzimu wangu maari.+ Iye achaunzira marudzi kururamisira.+  Haazoshevedzeri kana kudanidzira, uye haazoiti kuti inzwi rake rinzwike mumugwagwa.+  Hapana tsanga yakapwanyika yaachatyora;+ uye haazodzimi mwenje usina kujeka wetambo yomufurakisi. Achaunza kururamisira nokutendeka.+  Haazovi asina kujeka uyewo haazopwanyiwi kusvikira aisa kururamisira munyika;+ uye zvitsuwa zvicharamba zvichimirira mutemo wake.+  Zvanzi naMwari wechokwadi, Jehovha, Musiki wematenga,+ Iye Mukuru ari kuatatamura;+ Iye ari kutambanudza nyika+ nezvibereko+ zvayo, Iye ari kupa vanhu vari pairi+ mhepo yokufema,+ nesimba roupenyu kune vaya vari kufamba mairi:+  “Ini, Jehovha, ndakakushevedza mukururama,+ uye ndakakubata ruoko.+ Ndichakuchengetedza ndoita kuti uve sungano yevanhu,+ uve chiedza chemarudzi,+  kuti usvinudze maziso akapofumara,+ kuti ubudise musungwa mujeri repasi,+ ubudise vaya vagere murima muimba yevasungwa.+  “Ndini Jehovha. Ndiro zita rangu;+ handizopi kukudzwa kwangu kune mumwe munhu,+ nokurumbidzwa+ kwangu kumifananidzo yakavezwa.+  “Zvinhu zvokutanga—tarirai zvaitika,+ asi ndiri kuzivisa zvinhu zvitsva. Ndinoita kuti muzvinzwe izvo zvisati zvaitika.”+ 10  Imbirai Jehovha rwiyo rutsva,+ kurumbidzwa kwake kubvira kumugumo wenyika,+ imi muri kuenda kugungwa+ nokune zviri mariri, imi zvitsuwa nemi muri kugara mazviri.+ 11  Renje+ nemaguta aro ngazvishevedzere, misha inogarwa naKedhari.+ Vagari vomuibwe+ ngavashevedzere vachifara. Vanhu ngavashevedzere zvinonzwika vari pamusoro pemakomo. 12  Ngavakudze Jehovha,+ uye ngavazivise kurumbidzwa kwake muzvitsuwa.+ 13  Jehovha achabuda sezvinoita murume ane simba.+ Achamutsa kushingaira somurwi.+ Achashevedzera, chokwadi achashevedzera nokuda kwehondo;+ achava nesimba kwazvo pavavengi vake.+ 14  “Ndakanyarara kwenguva refu.+ Ndakaramba ndakanyarara.+ Ndakaramba ndichizvidzora.+ Ndichagomera, ndichafemereka, uye ndichatakwaira panguva imwe chete somukadzi ari kusununguka.+ 15  Ndichaparadza+ makomo nezvikomo, uye ndichaomesa zvinomera zvazvo zvose. Ndichashandura nzizi kuti dzive zvitsuwa, uye ndichaomesa madziva ane tsanga zhinji.+ 16  Ndichafambisa mapofu munzira yaasina kuziva;+ ndichaafambisa mumugwagwa waasina kuziva.+ Ndichachinja nzvimbo ine rima pamberi pawo kuti ive chiedza,+ uye nzvimbo isina kuenzana kuti ive nyika yakati sandara.+ Izvi ndizvo zvinhu zvandichaaitira, uye handizoasiyi.”+ 17  Vaya vari kuvimba nomufananidzo wakavezwa, vaya vari kuti kumufananidzo wakaumbwa nesimbi yakanyungudutswa: “Ndimi vanamwari vedu,”+ vachadzoswa, vachanyara kwazvo.+ 18  Inzwai, imi matsi; uye tarirai kuti muone, imi mapofu.+ 19  Ndiani bofu, haasi mushumiri wangu here, uye ndiani asinganzwi sezvakaita nhume yangu yandinotuma? Ndiani bofu sezvakaita munhu anopiwa mubayiro, kana kuti bofu sezvakaita mushumiri waJehovha?+ 20  Wakaona zvinhu zvizhinji, asi hauna kuramba uchichenjerera.+ Wakavhura nzeve, asi hauna kuramba uchiteerera.+ 21  Jehovha akafarira kuti achakudza mutemo+ ndokuuita mukuru nokuda kwokururama+ kwake. 22  Asi ivo vanhu vakapambwa uye vakatorwa nechisimba,+ vose vakavharirwa mumakomba, uye vakavanzwa mudzimba dzevasungwa.+ Vazova vokupamba vasina mununuri,+ vokutora nechisimba vasina munhu anoti: “Dzosa!” 23  Ndiani pakati penyu achanzwa izvi? Ndiani achafungisisa oteerera nokuda kwenguva dzinouya?+ 24  Ndiani akaita kuti Jakobho atorwe zvake nechisimba, uye kuti Israeri atorwe nevapambi? Haasi Jehovha here, Iye watakatadzira, ane nzira dzavasina kuda kufamba madziri uye ane mutemo wavasina kuteerera?+ 25  Naizvozvo Iye akaramba achidururira hasha paari, kutsamwa kwake, nesimba rehondo.+ Dzakaramba dzichimuparadza kumativi ose,+ asi haana kucherechedza;+ uye dzakaramba dzichimupisa, asi haana kuva nehanya nazvo.+

Mashoko Emuzasi