Isaya 38:1-22

38  Mumazuva iwayo Hezekiya akarwara zvokuda kufa.+ Naizvozvo muprofita Isaya+ mwanakomana waAmozi akapinda maaiva, akati kwaari: “Zvanzi naJehovha, ‘Rayira imba yako,+ nokuti iwe uchafa, hauzorarami.’”+  Hezekiya akabva atendeudzira chiso chake kumadziro,+ akatanga kunyengetera kuna Jehovha+  akati: “Ndinokukumbirai kwazvo, haiwa Jehovha, ndapota, yeukai+ kufamba+ kwandakaita pamberi penyu muchokwadi+ uye nomwoyo wakakwana,+ uye ndakaita zvakanaka pamberi penyu.” Hezekiya akatanga kusvimha misodzi kwazvo.+  Zvino shoko+ raJehovha rakauya kuna Isaya, richiti:  “Enda uti kuna Hezekiya, ‘Zvanzi naJehovha Mwari watateguru+ vako Dhavhidhi: “Ndanzwa munyengetero wako.+ Ndaona misodzi yako.+ Tarira ndichawedzera makore gumi nemashanu pamazuva ako;+  ndichakununura iwe neguta rino muchanza chamambo weAsiriya, uye ndichadzivirira guta rino.+  Ichi ndicho chiratidzo chako chinobva kuna Jehovha chokuti Jehovha achaita zvaataura:+  Tarira ndichaita kuti mumvuri wematanho wanga wadzikiswa nezuva+ pamatanho echikwiriso chaAhazi udzokere shure nhanho gumi.”’”+ Zvino zuva rakadzokera shure zvishoma nezvishoma nhanho gumi pamatanho echikwiriso arakanga radzika.+  Izvi ndizvo zvakanyorwa naHezekiya mambo waJudha, paakarwara+ akapora paurwere hwake.+ 10  Ini ndakati: “Ndichapinda mumagedhi+ eSheori pakati pemazuva angu.Ndichanyimwa makore angu asara.”+ 11  Ndakati: “Handichazooni Jah, iye Jah, munyika yevapenyu.+Handichazotaririzve vanhu—pamwe chete nevagari venyika inoguma. 12  Nzvimbo yangu yokugara yadzurwa+ uye yabviswa kwandiri setende revafudzi.Ndapeta upenyu hwangu somuruki;Munhu anondigura+ pashinda dzinochinjika.Munoramba muchindigamuchidza kubvira masikati kusvikira usiku.+ 13  Ndazvinyaradza kusvikira mangwanani.+Anoramba achityora mapfupa angu ose sezvinoitwa neshumba;+Munoramba muchindigamuchidza kubvira masikati kusvikira usiku.+ 14  Naizvozvo ndinoramba ndichirira semherepere, segwenhure;+Ndinoramba ndichigururudza senjiva.+Maziso angu aneta nokutarira kumusoro:+‘Haiwa Jehovha, ndakadzvinyirirwa. Ndimiririrei zvakanaka.’+ 15  Ndichataurei, uye iye achatii kwandiri?+Iye ndiye akazviitawo.+Ndinoramba ndichifamba makore angu ose mweya wangu uchirwadziwa.+ 16  ‘Haiwa Jehovha, vanoramba vachirarama nokuda kwaizvozvo; uye sevanhu vose, ndizvo zvakaita simba roupenyu hwangu.+Muchaita kuti ndivezve noutano mondichengetedza ndiri mupenyu.+ 17  Tarirai! Ndakashungurudzika panzvimbo pokuva norugare, chokwadi ndakashungurudzika;+Imi makada mweya wangu kwazvo mukaudzivirira pagomba rokuparadzwa.+Nokuti makarasira zvivi zvangu zvose shure kwenyu.+ 18  Nokuti Sheori haisiyo inogona kukurumbidzai;+ irwo rufu harugoni kukurumbidzai.+Vaya vari kuburukira mugomba havagoni kutarira pakutendeka kwenyu netariro.+ 19  Mupenyu, iye mupenyu, ndiye anogona kukurumbidzai,+Sezvandinogona kuita nhasi.+Baba vanogona kupa vanakomana vavo zivo+ pamusoro pokutendeka kwenyu. 20  Haiwa Jehovha, ndiponesei,+ uye ticharidza nziyo dzangu pazviridzwa zvine tambo+Mazuva ose oupenyu hwedu paimba yaJehovha.’”+ 21  Zvino Isaya akati: “Ngavatore keke remaonde akasvinwa akaomeswa, varikwizire pamota,+ kuti apore.”+ 22  Munguva iyi, Hezekiya akati: “Chiratidzo chokuti ndichaenda kuimba yaJehovha chii?”+

Mashoko Emuzasi