Isaya 34:1-17

34  Swederai pedyo, imi marudzi, kuti munzwe;+ uye imi mapoka emarudzi,+ teererai. Nyika nezvose zviri mairi ngazviteerere,+ iyo nyika inobereka+ nezvibereko zvayo zvose.+  Nokuti Jehovha akagumbukira marudzi ose,+ uye akatsamwira uto rawo rose.+ Achaaparadza chose; achaaurayisa.+  Vakaurayiwa vawo vachakandwa kunze; uye kunhuhwa kwezvitunha zvawo, kuchakwira;+ makomo achanyangadika neropa rawo.+  Uto rose rokumatenga richaora.+ Matenga achapetwa,+ somupumburu webhuku; uto rawo rose richaputana, sokuputana kunoita mashizha obva adonha pamuzambiringa uye seonde rakaputana rinodonha pamuonde.+  “Nokuti bakatwa+ rangu richaguta kumatenga. Tarirai! Richaburukira pana Edhomu,+ nepavanhu vandichaparadza+ chose mukururamisira.  Jehovha ane bakatwa; iro richaguta neropa;+ richazara nemafuta, neropa remakondohwe maduku nenhongo, nemafuta+ eitsvo dzemakondohwe. Nokuti Jehovha ane chibayiro kuBhozra, uye achauraya vakawanda munyika yeEdhomu.+  Nzombe dzomusango+ dzichaenda pamwe chete nawo, nzombe duku pamwe chete nevane simba;+ uye nyika yavo ichaguta ropa, uye guruva ravo richazara nemafuta.”+  Nokuti Jehovha ane zuva rokutsiva,+ gore rokutsiva zvakaitirwa Ziyoni.+  Hova dzaro dzichachinjwa kuva namo, guruva raro kuva sarufa; uye ivhu raro richava senamo inobvira.+ 10  Haizodzimwi usiku kana kuti masikati; utsi hwayo hucharamba huchikwira nokusingagumi.+ Richava rakaoma kwezvizvarwa nezvizvarwa;+ hakuna munhu achapfuura nomariri nokusingaperi-peri.+ 11  Sekwe romuromo murefu nenungu zvichaita kuti rive razvo, mazizi ane nzeve refu nemakunguo zvichagara mariri;+ iye acharitambanudzira tambo yokuyeresa+ yokusava nechinhu nematombo okuva dongo. 12  Vanokudzwa varo—hapana kana vamwe varipo vavachashevedza kuti vauye kuumambo, uye machinda aro ose achava pasina.+ 13  Minzwa ichamera pashongwe dzaro dzokugara,+ rukato noutumbambeva zvichamera munzvimbo dzaro dzakavakirirwa; uye richava nzvimbo inogarwa nehunguhwe,+ chivanze chemhou.+ 14  Zvinogara munzvimbo isina mvura zvichasangana nemhuka dzinoungudza, uyewo dhimoni rakaita sembudzi+ richashevedza rimwe raro. Chokwadi dahwa richagara imomo zvakanaka rowana nzvimbo yokuzororera.+ 15  Nyoka inoita somuseve yakagadzira musha wayo imomo, ichakandira mazai, uye ichaachochonya, yovaunganidza pasi pomumvuri wayo. Chokwadi uvangu+ huchaungana imomo, humwe nohumwe nesheche yahwo. 16  Tsvakai mubhuku+ raJehovha muverenge zvinonzwika: hapana kana chimwe chete chazvo chave chichishayikwa;+ chimwe nechimwe hachikundikani kuva nehadzi yacho, nokuti muromo waJehovha ndiwo wapa murayiro wacho,+ uye mudzimu wake ndiwo wakazviunganidza.+ 17  Iye ndiye akazvikandira mujenya, ruoko rwake rwakazvikamurira nzvimbo netambo yokuyeresa.+ Zvichaita kuti ive yazvo nokusingagumi; zvichagara mairi kwezvizvarwa nezvizvarwa.

Mashoko Emuzasi