Isaya 30:1-33

30  “Vane nhamo vanakomana vakasindimara,”+ ndizvo zvinotaura Jehovha, “vaya vanoda kuita zvakarongwa, asi zvisingabvi kwandiri;+ uye kudurura chinonwiwa, asi zvisingaitwi nomudzimu wangu, kuti vawedzere chivi pamusoro pechimwe chivi;+  vaya vari kugadzirira kuenda kuIjipiti+ asi vasina kundibvunza,+ kuti vavande munhare yaFarao uye kuti vatizire mumumvuri weIjipiti!+  Nhare yaFarao ichava chikonzero chokuti munyare,+ uye kutizira mumumvuri weIjipiti chikonzero chokuti muninipiswe.+  Nokuti machinda ake ava muZoani,+ uye nhume dzake dzasvikawo kuHanesi.  Vanhu vose vachanyadziswa nevanhu vasina wavanoyamura, vasingabatsiri uye vasingayamuri, asi vanonyadzisa uye vanozvidzisa.”+  Chirevo pamhuka dzokumaodzanyemba:+ Vanotakura pfuma yavo pamapfudzi embongoro dzanyatsokura, uye zvinhu zvavo panyundwa dzengamera,+ vachipfuura nomunyika yokutambudzika+ nemamiriro ezvinhu akaoma, ine shumba neingwe dzinoomba, ine nyoka nenyoka dzomoto dzinobhururuka.+ Hazvizobatsiri vanhu vacho.  VaIjipiti havana zvavanobatsira, uye vachangobatsira havo pasina chinobuda.+ Naizvozvo ndakatumidza uyu kuti: “Rakabhi+—ivo vanoda kungogara havo.”  “Zvino uya, zvinyore pahwendefa ravainaro, zvinyore mubhuku,+ kuti zvizoshanda muzuva riri mberi, kuti zvive uchapupu nokusingagumi.+  Nokuti ivo vanhu vanopandukira,+ vanakomana vane nhema,+ vanakomana vave vasingadi kunzwa mutemo waJehovha;+ 10  vakati kune vaiona, ‘Musaona,’ uye kune vaiva nezvavairatidzwa, ‘Musaona zvinhu chero zvipi zvazvo zvakarurama nokuda kwedu.+ Titaurirei zvinhu zvinofadza; onai zvinhu zvinonyengera.+ 11  Tsaukai panzira; tsaukai pagwara.+ Ingotibvisirai iye Mutsvene waIsraeri.’”+ 12  Naizvozvo zvanzi naiye Mutsvene waIsraeri: “Zvamakaramba shoko+ iri, uye zvamunovimba nokubiridzira nezvinonyengera, muchizvitsigira nazvo,+ 13  naizvozvo kukanganisa uku kuchava kwamuri sechikamu chakatsemuka chava kuda kuwira pasi, chikamu chorusvingo rwakareba chakatsveyamira kunze,+ icho chingangoerekana chaputsika.+ 14  Mumwe munhu achachiputsa sokuputswa kunoitwa chirongo chikuru chevaumbi,+ chinoputswa-putswa munhu asina hanya nacho, zvokuti pazvimedu zvacho hapangawanikwi chaenga chokugokesa nacho moto pachoto kana kuti chokucheresa mvura mumachakwi.”+ 15  Nokuti zvanzi naChangamire Ishe Jehovha, iye Mutsvene waIsraeri:+ “Muchaponeswa kana mukadzoka uye mukazorora. Kuva nesimba kwenyu kuchangova mukuramba makanyarara nomukuvimbika.”+ Asi makanga musingadi.+ 16  Makati: “Aiwa, asi tichatiza tiri pamabhiza!”+ Ndokusaka muchatiza. Makati: “Tichatasva mabhiza anomhanya kwazvo!”+ Ndokusaka vaya vari kukuteverai vachamhanya kwazvo.+ 17  Chiuru chimwe chete chichadedereswa nokushevedzera kunotyisidzira kwomunhu mumwe chete;+ muchatiza kushevedzera kunotyisidzira kwevashanu kusvikira masara sedanda refu riri pamusoro pegomo uye sechiratidzo chiri pachikomo.+ 18  Naizvozvo Jehovha acharamba akamirira kuti akunzwirei nyasha,+ naizvozvo achasimuka kuti akunzwirei ngoni.+ Nokuti Jehovha ndiMwari wokururamisira.+ Vanofara+ vose vaya vari kuramba vachimumirira.+ 19  Ivo vanhu vari muZiyoni+ pavachagara muJerusarema,+ chokwadi iwe hauzosvimhi misodzi.+ Chokwadi iye achakunzwira nyasha paanonzwa kuchema kwako; achakupindura paanongokunzwa.+ 20  Jehovha achakupai zvokudya zvokutambudzika nemvura yokudzvinyirirwa;+ asi Murayiridzi wenyu Mukuru haachazozvivanzizve, maziso enyu achaona Murayiridzi wenyu Mukuru.+ 21  Nzeve dzenyu dzichanzwa shoko shure kwenyu richiti: “Iyi ndiyo nzira.+ Fambai nayo,” kana muchida kutsaukira kurudyi kana kuti muchida kutsaukira kuruboshwe.+ 22  Zvino svibisai sirivha yakafukidza zvifananidzo zvenyu zvakavezwa+ uye ndarama+ yakanamirwa pazvifananidzo zvenyu zvakaumbwa nesimbi yakanyungudutswa.+ Muchazviparadzira.+ Somukadzi ari kumwedzi, muchati kwazviri: “Itsvinawo zvayo!”+ 23  Iye achapa mvura yokumeresa mbeu yako yawakadyara muvhu,+ uye zvokudya sezvibereko zvevhu, izvo zvichava zvakakora uye zvizere nemafuta.+ Pazuva iroro zvipfuwo zvako zvichafura mumafuro makuru.+ 24  Mombe nembongoro dzanyatsokura dzinorima munda dzichadya zvokudya zvakasanganiswa nekamuti kanonzi soreri, zvakaurutswa nefoshoro+ neforogo. 25  Pamakomo ose marefu nepazvikomo zvose zvakakwirira pachava nehova,+ migero yemvura, pazuva rokuuraya kukuru panowa shongwe.+ 26  Chiedza chejenaguru chichaita sechiedza chezuva rinopenya; uye chiedza chezuva rinopenya chichawedzerwa kanomwe,+ sechiedza chemazuva manomwe, pazuva iro Jehovha anosunga pakakuvara+ pevanhu vake uye anoporesawo+ ronda rinorwadza kwazvo rakaparirwa nokurova kwake. 27  Tarirai! Zita raJehovha riri kubva kure, richipisa nokutsamwa+ kwake uye rine makore matema. Kana iri miromo yake, izere nehasha dzake, uye rurimi rwake rwakaita somoto unoparadza.+ 28  Mudzimu wake wakaita sorukova runofashamira runosvika mumutsipa+ chaimo, kuti uvheyese marudzi nesefa+ yezvinhu zvisina zvazvinobatsira; uye matomu+ anodzungairisa munhu achava mushaya dzemarudzi.+ 29  Imi muchava norwiyo+ rwakaita soruya rwousiku uhwo munhu anozvinatsa nokuda kwomutambo,+ nokufara kwomwoyo kwakaita sokuya kwomunhu ari kufamba nenyere+ kuti apinde mugomo raJehovha,+ kuDombo raIsraeri.+ 30  Jehovha achaita kuti kukudzwa kwenzwi+ rake kunzwiwe uye achaita kuti kurova kworuoko rwake kuoneke,+ akatsamwa+ kwazvo uye aine murazvo womoto+ unoparadza nemafashamo nedutu rine mvura+ nechimvuramabwe.+ 31  Nokuti Asiriya ichavhundutswa nenzwi raJehovha;+ achairova nomudonzvo.+ 32  Kuvheya kwose kweshamhu yake yokurangisa kuchaitwa kuti kuve paAsiriya naJehovha kuchava pamwe nokurira kwemakandira noudimbwa;+ iye acharwa navo nokurwa kwokuvheyesa zvombo.+ 33  Nokuti Tofeti+ yake yakarongedzerwa kubvira munguva dzichangopfuura; yakagadzirirwawo mambo.+ Aita kuti murwi wayo udzike. Moto nehuni zvakawanda. Mhepo yaJehovha yokufema, yakaita sorukova rwesarufa, iri kuipisa.+

Mashoko Emuzasi