Isaya 26:1-21

26  Pazuva iroro+ rwiyo urwu ruchaimbwa+ munyika yaJudha:+ “Tine guta rakasimba.+ Iye anoita kuti masvingo norusvingo runodzivirira zvive ruponeso.+  Vhurai magedhi,+ kuti rudzi rwakarurama ruri kuramba ruchifamba rwakatendeka rupinde.+  Muchachengetedza zvinodiwa zvinonyatsotsigirwa murugare runoramba ruripo,+ nokuti munhu anoitwa kuti avimbe nemi.+  Vimbai naJehovha,+ nguva dzose, nokuti Jah Jehovha iDombo+ rinogara nokusingagumi.  “Nokuti aderedza vaya vari kugara kumusoro,+ iro taundi rakakwirira.+ Anorideredza, anorideredza kusvikira paivhu; anoriputsira muguruva.+  Richatsikwa-tsikwa netsoka, idzo tsoka dzomunhu anotambudzika, nhanho dzevakaderera.”+  Kururama+ ndiro gwara romunhu akarurama. Zvamakarurama, muchaita kuti nzira yomunhu akarurama iti chechetere.+  Haiwa Jehovha, chokwadi takatarisira kwamuri, nokuda kwegwara rokutonga kwenyu.+ Mweya yedu yave ichida+ zita renyu nechiyeuchidzo+ chenyu.  Ndakakudai nomweya wangu usiku;+ chokwadi, ndinoramba ndichikutsvakai kwazvo nomwoyo wangu uri mukati mangu;+ nokuti, kana paine kutonga kunobva kwamuri nokuda kwenyika,+ vagari vomunyika inobereka vachadzidza kururama.+ 10  Kunyange munhu akaipa akanzwirwa nyasha, haazombodzidzi kururama.+ Achaita zvisina kururama+ munyika yokururama uye haazooni ukuru hwaJehovha.+ 11  Haiwa Jehovha, ruoko rwenyu rwakasimudzwa,+ asi ivo havaruoni.+ Vachaona vonyara+ nokushingaira kwevanhu venyu. Chokwadi, moto+ wakagadzirirwa mhandu dzenyu uchadziparadza. 12  Haiwa Jehovha, muchatonga kuti mutipe rugare,+ nokuti makatiitira mabasa edu ose.+ 13  Haiwa Jehovha Mwari wedu, vamwe vanatenzi kunze kwenyu vakaita sokuti ndivanatenzi vedu.+ Tichataura zita renyu tichibatsirwa nemi chete.+ 14  Ivo vakafa; havazoraramizve.+ Vasina simba vari murufu,+ havazomukizve.+ Naizvozvo makafunga nezvavo kuti muvatsakatise uye muite kuti varege kuzotaurwazve.+ 15  Makawedzera rudzi; haiwa Jehovha, makawedzera rudzi;+ makaita kuti mukudzwe.+ Makawedzera miganhu yose yenyika.+ 16  Haiwa Jehovha, ivo vakafunga nezvenyu pakutambudzika;+ vakanyengetera vachizevezera pamakavaranga.+ 17  Haiwa Jehovha, nokuda kwenyu, takava somukadzi ane pamuviri ava kuda kusununguka, ari kurwadziwa nokusununguka, anoshevedzera ari mumarwadzo okusununguka.+ 18  Takava nepamuviri, takarwadziwa nokusununguka;+ zvinoita sokuti takabereka mhepo. Hapana kuponesa chaiko kwatakaunzira nyika,+ uye vagari vomunyika inobereka havana kuzvarwa.+ 19  “Vakafa venyu vachararama.+ Zvitunha zvedu—zvichamuka.+ Mukai mushevedzere muchifara, imi vagari vari muguruva!+ Nokuti dova+ renyu rakaita sedova rekamuti komumaro,+ uye nyika icharegawo vaya vasina simba vari murufu vachiberekwa.+ 20  “Vanhu vangu endai mupinde mudzimba dzenyu dzomukati, muvhare masuo.+ Vandai kwenguva duku kusvikira kutsamwa kwapfuura.+ 21  Nokuti, tarirai! Jehovha ari kuuya achibva kunzvimbo yake kuzoita kuti mugari womunyika azvidavirire kukanganisa kwaari,+ uye nyika ichabudisa pachena ropa rayo rakateurwa+ uye haizofukidzizve vakaurayiwa vayo.”+

Mashoko Emuzasi