Isaya 20:1-6

20  Mugore rakasvika Tatani+ kuAshdhodhi,+ atumwa naSagoni mambo weAsiriya,+ akarwisa Ashdhodhi, akaritora;+  panguva iyoyo Jehovha akataura noruoko rwaIsaya mwanakomana waAmozi,+ achiti: “Enda,+ usunungure masaga muhudyu mako;+ ubvise hwashu dzako mutsoka dzako.”+ Iye akaita saizvozvo, achifamba-famba asina kupfeka uye asina shangu.+  Zvino Jehovha akati: “Mushumiri wangu Isaya zvaakafamba-famba asina kupfeka uye asina shangu kwemakore matatu ari chiratidzo+ nechishamiso pamusoro peIjipiti+ nepamusoro peItiopiya,+  saizvozvo mambo weAsiriya achaenda neboka renhapwa dzeIjipiti+ nevakadzingwa veItiopiya, vakomana nevakwegura, vasina kupfeka uye vasina shangu, vakafukurwa magaro, iko kusapfeka kweIjipiti.+  Ivo vachavhunduka uye vachanyara neItiopiya tariro yavo+ uye neIjipiti runako rwavo.+  Mugari womunyika iyi yomumhenderekedzo yegungwa pazuva iroro achati, ‘Tarirai ndizvo zvaita tariro yedu, kwataitizira kuti tibatsirwe, kuti tinunurwe nokuda kwamambo weAsiriya!+ Zvino isu tichapukunyuka sei?’”

Mashoko Emuzasi