Isaya 19:1-25

19  Chirevo pamusoro peIjipiti:+ Tarira! Jehovha akatasva gore rinomhanya kwazvo+ uye ari kupinda muIjipiti. Vanamwari veIjipiti vasina zvavanobatsira vachamudedera,+ uye mwoyo yevaIjipiti ichatya ivo vari pakati payo.+  “Ndichakusvudzira vaIjipiti kuti varwisane nevaIjipiti, mumwe nomumwe acharwisana nehama yake, mumwe nomumwe neshamwari yake, guta neguta, umambo noumambo.+  Vaya vari muIjipiti vachashamisika vari pakati payo,+ uye ndichavhiringidza zvavakaronga.+ Vachabvunza vanamwari vasina zvavanobatsira+ nevanoita zvemashiripiti nemasvikiro nevafemberi.+  Ndichaisa Ijipiti muruoko rwatenzi akaoma, uye mambo ane simba achavatonga,”+ ndizvo zvinotaura Ishe wechokwadi, Jehovha wemauto.  Zvino mvura ichaoma mugungwa, uye rwizi ruchapwa rwooma.+  Nzizi dzichanhuhwa; migero yorwizi rwaNire rweIjipiti ichaderera yopwa.+ Tsanga+ nenhokwe zvichaparara.  Zvinomera munzvimbo dzisina chinhu dziri pedyo nemhenderekedzo dzoRwizi rwaNire, kumuromo kwoRwizi rwaNire, nomuminda yose yoRwizi rwaNire zvichaoma.+ Zvichapeperetswa, uye hazvizovipozve.  Vabati vehove vachachema, nevaya vose vanokanda zvirauro muRwizi rwaNire vachasuruvara, kunyange vaya vanotambanudza mambure okubatisa hove pamusoro pemvura vachapera.+  Vanoshandisa tambo dzakagadzirwa nomufurakisi+ vachanyara; nevayawo vanoruka machira machena. 10  Varuki+ vayo vachaodzwa mwoyo, vose vanoshandira mubayiro vachava nemweya inoshungurudzika. 11  Chokwadi machinda eZoani+ mapenzi. Zano remakurukota akachenjera aFarao chinhu choupenzi.+ Muchataura sei kuna Farao kuti: “Ndiri mwanakomana wevakachenjera, mwanakomana wemadzimambo enguva yekare”? 12  Saka zvino, varipi—ivo vanhu vako vakachenjera+—kuti vakuudze uye kuti vazive zvakasarudzirwa Ijipiti naJehovha wemauto?+ 13  Machinda eZoani akaita zvoupenzi,+ machinda eNofi+ akanyengerwa, varume vanokosha+ vemadzinza aro vakadzungairisa Ijipiti. 14  Jehovha akaita kuti ivhiringidzike;+ uye vakadzungairisa Ijipiti mubasa rayo rose, somunhu adhakwa anodzedzereka mumarutsi ake.+ 15  Ijipiti haizovi nebasa chero ripi zvaro ringaitwa nomusoro kana nomuswe,+ nenhungirwa kana nenhokwe. 16  Pazuva iroro Ijipiti ichava sevakadzi,+ uye ichadedera, yotya kusimudzwa kworuoko rwaJehovha wemauto rwaanoisimudzira.+ 17  Nyika yaJudha ichava chinhu chinoita kuti Ijipiti idzedzereke.+ Munhu wose anoudzwa nezvayo achatya nokuda kwezvakasarudzwa naJehovha wemauto zvaari kumusarudzira.+ 18  Pazuva iroro pachava nemaguta mashanu munyika yeIjipiti+ anotaura mutauro weKenani+ achipika+ kuna Jehovha wemauto. Rimwe guta richanzi Guta roKuputsa. 19  Pazuva iroro pakati penyika yeIjipiti pachava neatari kuna Jehovha,+ pamuganhu wayo pachava nembiru kuna Jehovha. 20  Ichava chiratidzo uye chapupu kuna Jehovha wemauto munyika yeIjipiti;+ nokuti vachashevedzera kuna Jehovha nemhosva yevadzvinyiriri,+ iye achavatumira muponesi, uyo anotova mukuru, uyo achavanunura.+ 21  Jehovha achazivikanwa nevaIjipiti;+ vaIjipiti vachaziva Jehovha pazuva iroro, vachapa chibayiro nechipo+ uye vachapika kuna Jehovha vozviita.+ 22  Jehovha acharova Ijipiti.+ Acharova uye achaporesa;+ uye ivo vachadzokera kuna Jehovha,+ iye achabvuma kutetererwa navo uye achavaporesa.+ 23  Pazuva iroro pachava nomugwagwa mukuru+ unobva muIjipiti uchienda kuAsiriya, Asiriya ichaenda kuIjipiti, Ijipiti ichaenda kuAsiriya; uye Ijipiti neAsiriya dzichaita basa. 24  Pazuva iroro rudzi rwaIsraeri ruchava rwechitatu ruchitevera Ijipiti neAsiriya,+ ruchava chikomborero pakati penyika,+ 25  nokuti Jehovha wemauto achange aikomborera,+ achiti: “Vanhu vangu, iyo Ijipiti, nebasa remaoko angu, iyo Asiriya,+ nenhaka yangu, iye Israeri, ngavakomborerwe.”+

Mashoko Emuzasi