Hosiya 8:1-14

8  “Isa hwamanda+ pamuromo wako! Mumwe munhu anouya kuzorwisa imba yaJehovha sezvinoita gondo,+ nokuti vakadarika sungano yangu,+ uye vakadarika mutemo wangu.+  Vanoramba vachishevedzera kwandiri vachiti, ‘Haiwa Mwari wangu, isu vaIsraeri tinokuzivai.’+  “Israeri akarasa zvinhu zvakanaka.+ Muvengi ngaamutevere.+  Ivo vakagadza madzimambo,+ asi handisi ini ndakavatuma. Vakagadza machinda, asi handina kuzviziva. Vakazvigadzirira zvidhori+ nesirivha yavo nendarama yavo, kuti vaparadzwe.+  Mhuru yako yaraswa,+ haiwa iwe Samariya. Ndakavatsamwira kwazvo.+ Vacharamba vasingakwanisi kuva vasina mhosva kusvikira rini?+  Nokuti chinhu ichi chakabva kuna Israeri.+ Chakagadzirwa nemhizhawo zvayo,+ uye hachisi Mwari; nokuti mhuru yokuSamariya ichatsemurwa-tsemurwa.+  “Nokuti vanoramba vachidyara mhepo, uye vachakohwa dutu.+ Hapana pane zviyo zvisati zvakohwewa.+ Hapana zvinomera zvinozobudisa furawa.+ Kana zvikavapo, zvichamedzwa nevanhu vavasingazivi.+  “Israeri achamedzwa.+ Zvino vachava pakati pemamwe marudzi,+ somudziyo usingafarirwi.+  Nokuti ivo vakaenda kuAsiriya,+ sembizi iri yoga.+ Kana ari Efremu, akatsvaka vadiwa vanobhadharwa.+ 10  Uyewo, kunyange vachiramba vachivabhadhara vari pakati pemamwe marudzi,+ ndichavaunganidza; uye vacharwadziwa kwazvo+ kwenguva duku nokuda kwomutoro wamambo nemachinda. 11  “Nokuti Efremu akaita kuti atari dziwande kuti atadze.+ Ava neatari kuti atadze.+ 12  Ndakamunyorera zvinhu zvakawanda zvomutemo wangu;+ zvakaonekwa sechinhu chisingazivikanwi.+ 13  Vakaramba vachibayira nyama+ sezvibayiro zvangu zvezvipo, uye vakaramba vachidya zvakanga zvisingafarirwi naJehovha.+ Zvino achayeuka kukanganisa kwavo oita kuti vazvidavirire nokuda kwezvivi zvavo.+ Ivo vakadzokera kuIjipiti.+ 14  Israeri akakanganwa Muiti wake,+ akavaka temberi;+ uye Judha akaita kuti maguta akavakirirwa awande.+ Ndichatumira moto mumaguta ake uye uchaparadza shongwe dzokugara dzomumwe nomumwe.”+

Mashoko Emuzasi