Genesisi 44:1-34

44  Gare gare akarayira munhu aitarisira imba yake,+ achiti: “Zadza homwe dzevarume vacho nezvokudya kusvikira pane zvavanokwanisa kutakura uye isa mari yomumwe nomumwe mumuromo wehomwe yake.+  Asi uise kapu yangu, iyo kapu yesirivha, mumuromo wehomwe yomuduku wacho nemari yezviyo zvake.” Naizvozvo akaita maererano neshoko raJosefa raakanga ataura.+  Kwakanga kwaedza mangwanani acho varume vacho pavakaregwa vachienda,+ ivo nembongoro dzavo.  Vakabuda muguta. Vakanga vasati vasvika kure Josefa paakati kumunhu aitarisira imba yake: “Simuka! Tevera varume vaya, uvabate uti kwavari, ‘Nei matsiva zvakanaka nokuita zvakaipa?+  Ichi hachisi icho chinhu chinonwira tenzi wangu uye chaanodudzira nacho manenji zvine unyanzvi here?+ Maita chinhu chakaipa.’”  Akazovabata, akataura mashoko aya kwavari.  Asi vakati kwaari: “Nei tenzi wangu achitaura mashoko akadai seaya? Vashandi venyu havangambofungi kuita chinhu chakaita seichi.  Chokwadi, mari yatakawana mumiromo yehomwe dzedu takaidzosa kwamuri tichibva kunyika yeKenani.+ Saka, tingaba sei sirivha kana ndarama muimba yatenzi wenyu?+  Mumwe wevaranda venyu anowanikwa anayo ngaafe uye isu ngativewo varanda kuna tenzi wangu.”+ 10  Naizvozvo akati: “Zvino ngazvive chaizvo maererano nemashoko enyu.+ Nokudaro uyo anowanikwa ainayo achava muranda wangu,+ asi imi muchava vasina mhosva.” 11  Naizvozvo mumwe nomumwe akakurumidza kuburutsa homwe yake, uye mumwe nomumwe akavhura homwe yake. 12  Zvino iye akanyatsotsvaka. Akatanga nomukuru akapedzisira nomuduku wacho. Kapu yacho yakazowanikwa muhomwe yaBhenjamini.+ 13  Vakabva vabvarura majasi avo,+ mumwe nomumwe akakwidzazve mutoro wake pambongoro yake, vakadzokera kuguta. 14  Judha+ nevana vababa vake vakapinda mumba maJosefa, uye akanga achirimo; vakawira pasi pamberi pake.+ 15  Zvino Josefa akati kwavari: “Chii ichi chamaita? Hamuna kuziva here kuti murume akaita seni anogona kududzira manenji zvine unyanzvi?”+ 16  Judha akati: “Tingatii kuna tenzi wangu? Tingataurei? Tingazviratidza sei kuti takarurama?+ Mwari wechokwadi awana kukanganisa kwevaranda venyu.+ Tarirai tava varanda kuna tenzi wangu,+ isu nouyo awanikwa aine kapu muruoko rwake!” 17  Asi iye akati: “Handingambofungi kuita zvakadai!+ Murume awanikwa aine kapu muruoko rwake ndiye achava muranda wangu.+ Asi vamwe vose, endai norugare kuna baba venyu.”+ 18  Zvino Judha akaswedera pedyo naye akati: “Ndinokutetererai tenzi wangu, ndapota regai muranda wenyu ataure shoko tenzi wangu achinzwa,+ musatsamwira+ muranda wenyu kwazvo, nokuti imi makaenzana naFarao.+ 19  Tenzi wangu akabvunza varanda vake, achiti, ‘Muna baba here kana munun’una?’ 20  Naizvozvo takati kuna tenzi wangu, ‘Tina baba vakwegura uye mwana wepaukweguru hwavo, gotwe.+ Asi mukoma wake akafa zvokuti iye oga ndiye asara waamai vake,+ uye baba vake vanomuda.’ 21  Pashure paizvozvo makati kuvaranda venyu, ‘Uyai naye kwandiri kuti ndimuone nemaziso angu.’+ 22  Asi takati kuna tenzi wangu, ‘Mukomana wacho haangasiyi baba vake. Kana akasiya baba vake, chokwadi vangafa.’+ 23  Makabva mati kuvaranda venyu, ‘Kana mukasauya nomunun’una wenyu wegotwe, hamungaonizve chiso changu.’+ 24  “Zvino takaenda kumuranda wenyu, baba vangu, tikabva tavaudza mashoko atenzi wangu. 25  Gare gare baba vedu vakati, ‘Dzokerai, mutitengere zvokudya zvishomanana.’+ 26  Asi takati, ‘Hatikwanisi kuenda. Tichaenda kana tiine munun’una wedu wegotwe, nokuti hatingaoni chiso chomurume wacho kana tisina munun’una wedu wegotwe.’+ 27  Muranda wenyu baba vangu akabva ati kwatiri, ‘Iyemi munonyatsoziva kuti mudzimai wangu akandiberekera vanakomana vaviri chete.+ 28  Gare gare mumwe wacho akandisiya ndikati: “Chokwadi anofanira kuva akabvamburwa-bvamburwa!”+ uye handisati ndamuona kusvikira zvino. 29  Kana mukatora uyuwo kuti ndirege kumuona, akawirwa nenjodzi inouraya, chokwadi mungaburutsira bvudzi rangu jena muSheori nedambudziko.’+ 30  “Zvino, pandinongosvika chete kumuranda wenyu baba vangu tisina mukomana wacho, mweya wavo zvawakanamatirana nomweya wouyu,+ 31  chokwadi pavanongoona chete kuti mukomana wacho haapo vachabva vangofa, varanda venyu vachaburutsira bvudzi jena romuranda wenyu baba vedu muSheori neshungu. 32  Nokuti muranda wenyu akava chokumbofanobata+ nokuda kwomukomana wacho paanenge asiri kuna baba vake, achiti, ‘Kana ndikakundikana kumudzosa kwamuri, ndichave ndatadzira baba vangu nokusingaperi.’+ 33  Zvino, ndapota, muranda wenyu ngaasare ari muranda watenzi wangu panzvimbo pomukomana wacho, kuti mukomana wacho aende nevakoma vake.+ 34  Nokuti ndingaenda sei kuna baba vangu ndisina mukomana wacho, ndinotyira kuti ndingabva ndaona dambudziko richawana baba vangu?”+

Mashoko Emuzasi