Genesisi 35:1-29

35  Pashure paizvozvo Mwari akati kuna Jakobho: “Simuka, enda kuBheteri ugare ikoko,+ ugadzirire Mwari wechokwadi atari ikoko iye akazviratidza kwauri pawakanga uchitiza Isau mukoma wako.”+  Jakobho akabva ati kuimba yake nokuna vose vaaiva navo: “Bvisai vanamwari vokune dzimwe nyika vari pakati penyu+ muzvichenese uye muchinje majasi enyu,+  uye ngatisimukei tiende kuBheteri. Ikoko ndichagadzirira Mwari wechokwadi atari uyo akandipindura pazuva rokutambudzika kwangu+ pakuti akava neni parwendo rwangu rwandakafamba.”+  Naizvozvo vakapa Jakobho vanamwari vacho vose vokune dzimwe nyika+ vakanga vari mumaoko avo nemhete dzaiva panzeve dzavo, Jakobho akazviviga+ pasi pomuti mukuru wakanga uri pedyo neShekemu.  Pashure paizvozvo vakatama, uye maguta akanga akavapoteredza akatya Mwari kwazvo,+ zvokuti haana kudzingirira vanakomana vaJakobho.  Jakobho akazosvika kuRuzi,+ riri munyika yeKenani, kureva Bheteri, iye nevanhu vose vaakanga anavo.  Panguva iyoyo akavaka atari ipapo, akatumidza nzvimbo yacho kuti Eri-bheteri, nokuti ipapo Mwari wechokwadi akanga azviratidza kwaari panguva yaakatiza mukoma wake.+  Gare gare Dhibhora+ mukadzi akarera Ribheka akafa, akavigwa mujinga meBheteri pasi pomuti mukuru. Nokudaro akautumidza kuti Aroni-bhakuti.  Zvino Mwari akazviratidzazve kuna Jakobho paaiuya achibva kuPadhani-aramu,+ akamukomborera.+ 10  Mwari akati kwaari: “Unonzi Jakobho.+ Hauchanzizve Jakobho, asi uchanzi Israeri.” Akatanga kumushevedza kuti Israeri.+ 11  Mwari akatizve kwaari: “Ndini Mwari Wemasimbaose.+ Bereka uwande. Marudzi neungano yemarudzi zvichabva mauri, uye madzimambo achabva muchiuno mako.+ 12  Ndichakupa nyika yandakapa Abrahamu naIsaka, uye ndichapa vana+ vako vanokutevera nyika yacho.”+ 13  Pashure paizvozvo Mwari akakwira achibva pamusoro pake panzvimbo yaakanga ataura naye.+ 14  Naizvozvo Jakobho akamisa shongwe panzvimbo iya yaakanga ataura naye,+ shongwe yedombo, akadurura chinopiwa chinonwiwa pairi uye akadurura mafuta pairi.+ 15  Jakobho akaramba achishevedza nzvimbo iyo Mwari akanga ataura naye kuti Bheteri.+ 16  Zvino vakatama paBheteri. Pachine chinhambwe chaicho vasati vasvika kuEfrati,+ Rakeri akatanga kusununguka, uye akanga achitambudzika pakupona kwacho.+ 17  Asi paakanga achitambudzika pakusununguka kwacho nyamukuta wacho akati kwaari: “Usatya, nokuti uchavawo nomwanakomana uyu.”+ 18  Zvino mweya*+ wake zvawakanga uchibuda (nokuti akafa),+ akamutumidza kuti Bheni-oni; asi baba vake vakamutumidza kuti Bhenjamini.+ 19  Nokudaro Rakeri akafa, akavigwa panzira inoenda kuEfrati, kureva Bhetrehema.+ 20  Nokudaro Jakobho akamisa shongwe paguva rake. Iyi ndiyo shongwe yeguva raRakeri kusvikira nhasi.+ 21  Pashure paizvozvo Israeri akatama ipapo, akadzika tende rake chinhambwe necheseri kweshongwe yeEdheri.+ 22  Israeri paakanga achigara+ munyika iyoyo, pane imwe nguva Rubheni akaenda, akarara naBhiriha murongo wababa vake, Israeri akazvinzwa.+ Naizvozvo vanakomana vaJakobho vakava gumi nevaviri. 23  Vanakomana vakaberekwa naReya vaiva Rubheni+ dangwe raJakobho naSimiyoni naRevhi naJudha naIsakari naZebhuruni. 24  Vanakomana vakaberekwa naRakeri vaiva Josefa naBhenjamini. 25  Vanakomana vakaberekwa naBhiriha, mushandikadzi waRakeri, vaiva Dhani naNaftari. 26  Vanakomana vakaberekwa naZiripa, mushandikadzi waReya, vaiva Gadhi naAsheri. Ava ndivo vanakomana vaJakobho vaakaberekerwa muPadhani-aramu. 27  Jakobho akazosvika kuna baba vake Isaka kuMamre,+ kuKiriyati-abha,+ kureva Hebroni, pakanga pagarwawo naAbrahamu naIsaka vari vatorwa.+ 28  Mazuva aIsaka akava makore zana nemakumi masere.+ 29  Isaka akazoguma kufema, akafa, akaiswa kwakaiswa vanhu vokwake, akwegura uye agutswa nemazuva,+ Isau naJakobho vanakomana vake vakamuviga.+

Mashoko Emuzasi

Ge 35:18 “Mweya” kana kuti “upenyu” hwake.