Genesisi 34:1-31

34  Zvino Dhina mwanasikana waReya,+ waakanga aberekera Jakobho, aiwanzobuda kunoona+ vanasikana vomunyika yacho.+  Shekemu mwanakomana waHamori muHivhi,+ muchinda wenyika yacho, akamuona, akabva amutora, akamubata chibharo.+  Mweya wake wakatanga kunamatira Dhina mwanasikana waJakobho, akada musikana wacho, akaramba achitaura nomusikana wacho achimunyengetedza.  Shekemu akazoti kuna Hamori baba vake:+ “Ndiwanirei musikana uyu kuti ave mudzimai wangu.”+  Zvino Jakobho akanzwa kuti akanga asvibisa Dhina mwanasikana wake. Vanakomana vake vakanga vari kumafuro neboka rake rezvipfuwo;+ Jakobho akaramba akanyarara kusvikira vauya.+  Gare gare Hamori, baba vaShekemu, vakabuda vakaenda kuna Jakobho kuti vataure naye.+  Vanakomana vaJakobho vakauya vachibva kumafuro pavakangozvinzwa; varume vacho vakarwadziwa mumwoyo, vakatsamwa kwazvo,+ nokuti akanga aitira Israeri chinhu choupenzi chinonyadzisa nokurara nomwanasikana waJakobho,+ nepo pasina chinhu chakadaro chaifanira kuitwa.+  Zvino Hamori akataura navo, achiti: “Mweya womwanakomana wangu Shekemu, wanamatira mwanasikana wenyu.+ Ndapota, mupei kuti ave mudzimai wake,+  uye ngatirooreranei.+ Tipei vanasikana venyu, imi mutore vanasikana vedu.+ 10  Mungagara nesu, uye nyika ichava pamberi penyu. Garai mutengesere mairi, mugadzikane mairi.”+ 11  Shekemu akabva ati kuna baba vake nokuhanzvadzi dzake: “Ndinzwirei nyasha, uye ndichakupai chero chamuchataura kwandiri. 12  Kwidzai kwazvo mari yeroora uye chipo chinorehwa pandiri,+ ndinoda kupa maererano nezvamungataura kwandiri; ingondipai musikana wacho kuti ave mudzimai wangu.” 13  Zvino vanakomana vaJakobho vakapindura Shekemu nababa vake Hamori nokunyengera, vakataura saizvozvo nokuti akanga asvibisa Dhina hanzvadzi yavo.+ 14  Vakati kwavari: “Hatigoni kuita chinhu chakadai, kupa hanzvadzi yedu murume ane chikanda chepamberi,+ nokuti izvozvo zvinotizvidzisa. 15  Tingabvumirana nemi kana maita izvi chete, kuti muve sesu, nokudzingisa+ vanhurume venyu vose. 16  Tichabva takupai vanasikana vedu, uye tichatora vanasikana venyu, uye tichagara nemi tikava vanhu vamwe.+ 17  Asi kana musingatiteereri kuti mudzingiswe, tichabva tatora mwanasikana wedu toenda.” 18  Zvino mashoko avo akava akanaka kuna Hamori nokuna Shekemu, mwanakomana waHamori,+ 19  uye jaya racho harina kunonoka kuita izvozvo,+ nokuti raifarira mwanasikana waJakobho uye ndiro raikudzwa kwazvo+ muimba yose yababa varo.+ 20  Naizvozvo Hamori naShekemu mwanakomana wake vakaenda kugedhi reguta ravo, vakataura nevarume veguta ravo,+ vachiti: 21  “Varume ava vanoda zvorugare nesu.+ Nokudaro ngavagare munyika vatengesere mairi, nyika yacho zvayakafara kwazvo pamberi pavo.+ Tinogona kutora vanasikana vavo kuti vave madzimai edu uye tinogona kuvapa vanasikana vedu.+ 22  Varume vacho vachabvumirana nesu kuti vagare nesu kuti tive vanhu vamwe kana tangoita izvi chete, kuti vanhurume vedu vose vadzingiswe sokudzingiswa kwavakaitwa ivo.+ 23  Zvinhu zvavo nepfuma yavo nezvipfuwo zvavo zvose, hazvizobvi zvava zvedu here?+ Ngatingobvumiranei navo chete kuti vagare nesu.”+ 24  Vose vaibuda negedhi reguta rake vakabva vateerera Hamori nomwanakomana wake Shekemu, vanhurume vose vakadzingiswa, vose vaibuda nepagedhi reguta rake. 25  Zvisinei, pazuva rechitatu, pavakanga vachirwadziwa,+ vanakomana vaviri vaJakobho, Simiyoni naRevhi,+ hanzvadzi dzaDhina,+ vakatora mumwe nomumwe bakatwa rake, vakaenda kuguta racho vanhu vasingafungiri, vakauraya vanhurume vose.+ 26  Vakauraya Hamori nomwanakomana wake Shekemu nomuromo webakatwa.+ Vakabva vatora Dhina mumba maShekemu, vakabuda.+ 27  Vamwe vanakomana vaJakobho vakarwisa varume vakakuvadzwa zvokufa, ivo vakapamba guta racho, nokuti vakanga vasvibisa hanzvadzi yavo.+ 28  Vakatora makwai avo nemombe dzavo nembongoro dzavo nezvakanga zviri muguta nezvakanga zviri mumunda.+ 29  Vakatapa zvavairarama nazvo zvose nevana vavo vose vaduku nemadzimai avo, zvokuti vakapamba zvose zvakanga zviri mudzimba.+ 30  Jakobho akati kuna Simiyoni naRevhi:+ “Mandiunzira dambudziko nokundiita chinhu chinonyangadza kuvagari vomunyika ino,+ kuvaKenani nevaPerizi; nepo ini ndine vanhu vashoma kwazvo,+ zvino vachandiunganira, vakandirwisa uye ndichatsakatiswa, ini neimba yangu.” 31  Ivo vakatiwo: “Pane munhu anofanira kuita hanzvadzi yedu sepfambi here?”+

Mashoko Emuzasi