Genesisi 3:1-24

3  Zvino nyoka+ ndiyo yakanga yakachenjera+ kupfuura mhuka dzose dzomusango dzakanga dzaitwa naJehovha Mwari.+ Naizvozvo yakati kumukadzi:+ “Ichokwadi here kuti Mwari akati hamufaniri kudya miti yose yomumunda?”+  Mukadzi akati kunyoka: “Tingadya hedu michero yemiti yomumunda.+  Asi kana kuri kudya muchero womuti uri pakati pomunda,+ Mwari akati, ‘Musaudya, kana kuubata kuti murege kufa.’”+  Nyoka ikati kumukadzi: “Chokwadi hamungafi.+  Nokuti Mwari anoziva kuti zuva ramuchaudya, maziso enyu achasvinudzwa uye muchava vakafanana naMwari, muchiziva zvakanaka nezvakaipa.”+  Naizvozvo mukadzi akaona kuti muti wacho wakanga wakanakira kudya uye kuti wakanga uri chimwe chinhu chinoyevedza, chokwadi, muti wacho waifadza kutarira.+ Naizvozvo akatanga kutora michero yawo achidya. Akazopawo murume wake paakanga ava naye, akatanga kuudya.+  Maziso avo vari vaviri akabva asvinudzwa, vakatanga kuziva kuti vakanga vasina kupfeka.+ Nokudaro vakasonanidza mashizha omuonde, vakazvigadzirira zvinofukidza chiuno.+  Gare gare vakanzwa inzwi raJehovha Mwari achifamba mumunda panguva yakunenge kwava kufefetera mukati mezuva,+ munhu nomudzimai wake vakanovanda Jehovha Mwari pakati pemiti yomumunda.+  Jehovha Mwari akaramba achishevedza munhu achiti kwaari: “Uri kupiko?”+ 10  Akazoti: “Ndanzwa inzwi renyu mumunda, asi ndatya nokuti ndanga ndisina kupfeka saka ndavanda.”+ 11  Iye akati: “Ndiani akuudza kuti wanga usina kupfeka?+ Wadya here muti wandakakurayira kuti usadya?”+ 12  Munhu akati: “Mukadzi wamakandipa kuti ave neni, andipa muchero womuti wacho ndikadya.”+ 13  Naizvozvo Jehovha Mwari akati kumukadzi: “Chii ichi chawaita?” Mukadzi akabva apindura kuti: “Nyoka—yandinyengera saka ndadya.”+ 14  Jehovha Mwari akatanga kuti kunyoka:+ “Nokuti waita izvi, ndiwe watukwa pazvipfuwo zvose nepamhuka dzose dzomusango. Uchafamba nedumbu rako uye uchadya guruva mazuva ose oupenyu hwako.+ 15  Ndichaisa+ ruvengo+ pakati pako+ nomukadzi+ nepakati pevana* vako+ nomwana wake.+ Iye+ achakupwanya+ musoro+ uye iwe+ uchamupwanya+ chitsitsinho.”+ 16  Kumukadzi akati: “Ndichawedzera kwazvo kurwadziwa kwako nepamuviri;+ uchasununguka vana uchirwadziwa,+ uchapanga murume wako, uye achakutonga.”+ 17  Kuna Adhamu akati: “Nokuti wateerera inzwi romudzimai wako, ukadya muti wandakakurayira nezvawo+ ndichiti, ‘Usaudya,’ nyika yatukwa nemhosva yako.+ Uchadya zvibereko zvayo uchirwadziwa mazuva ose oupenyu hwako.+ 18  Ichakumerera minzwa norukato,+ uye uchadya zvinomera zvomusango. 19  Uchadya zvokudya zveziya rechiso chako kusvikira wadzokera kuvhu, nokuti wakatorwa kwariri.+ Zvauri guruva uchadzokera kuguruva.”+ 20  Pashure peizvi Adhamu akatumidza mudzimai wake kuti Evha,+ nokuti aizova amai vevanhu vose vapenyu.+ 21  Jehovha Mwari akatanga kugadzirira Adhamu nomudzimai wake nguo refu dzematehwe, akavapfekedza.+ 22  Jehovha Mwari akabva ati: “Tarira munhu ava somumwe wedu pakuziva zvakanaka nezvakaipa,+ zvino kuti arege kutambanudza ruoko rwake, akatorawo michero pamuti woupenyu,+ akadya, akararama nokusingagumi,—” 23  Naizvozvo Jehovha Mwari akamubudisa mumunda weEdheni+ kuti arime ivhu raakanga atorwa kwariri.+ 24  Naizvozvo akadzingira munhu kunze, akaisa makerubhi+ kumabvazuva kwomunda weEdheni+ nebakatwa raibvira moto richitenderera nguva dzose kurinda nzira yaienda kumuti woupenyu.

Mashoko Emuzasi

Ge 3:15 Kureva, “mbeu.”