Genesisi 20:1-18

20  Zvino Abrahamu akatamisa musasa kubva ipapo,+ akaenda kunyika yeNegebhu, akagara pakati peKadheshi+ neShuri+ uye achigara ari mutorwa paGerari.+  Abrahamu akatizve nezvaSara mudzimai wake: “Ihanzvadzi yangu.”+ Naizvozvo Abhimereki mambo weGerari akatumira shoko, akatora Sara.+  Mwari akazouya kuna Abhimereki achirota usiku akati kwaari: “Tarira wangofanana nomunhu akafa nemhosva yomukadzi wawatora,+ zvaari mudzimai womuridzi.”+  Zvisinei, Abhimereki akanga asina kuswedera pedyo naye.+ Nokudaro akati: “Jehovha, chokwadi muchauraya rudzi rwakarurama here?+  Haana kuti kwandiri, ‘Ihanzvadzi yangu’ here? uye iye—haanawo kuti, ‘Ihanzvadzi yangu’ here? Ndaita izvi nomwoyo wakatendeseka uye nemaoko angu asina mhosva.”+  Mwari wechokwadi akati kwaari achirota: “Iniwo ndaziva kuti waita izvi nomwoyo wakatendeseka,+ uye ndanga ndichikudzivisawo kuti usanditadzira.+ Ndokusaka ndisina kukubvumira kumubata.+  Asi zvino, dzorera mudzimai womurume wacho, nokuti iye muprofita,+ uye achakutetererera.+ Naizvozvo ramba uchirarama. Asi kana usingazomudzoreri, ziva kuti chokwadi uchafa, iwe navose vari vako.”+  Naizvozvo Abhimereki akafumomuka, akashevedza vashandi vake vose akataura zvinhu zvose izvi vachinzwa. Varume vacho vakatya kwazvo.  Abhimereki akabva ashevedza Abrahamu akati kwaari: “Chii chawatiitira, uye ndakutadzirei, zvawaunza chivi chikuru pandiri nepaumambo hwangu?+ Wandiitira zvinhu zvaisafanira kuitwa.”+ 10  Abhimereki akati kuna Abrahamu: “Waifungei zvawakaita chinhu ichi?”+ 11  Abrahamu akati: “Ndakazviita nokuti ndakati, ‘Chokwadi munzvimbo ino hamutyiwi Mwari,+ uye vachandiuraya nokuda kwomudzimai wangu.’+ 12  Uyezve, chokwadi ihanzvadzi yangu, mwanasikana wababa vangu, asi haasi mwanasikana waamai vangu; iye akazova mudzimai wangu.+ 13  Mwari paakandidzungairisa ndichibva paimba yababa vangu,+ ndakati kwaari, ‘Uyu ndiwo mutsa wako worudo+ waungandiitira: Panzvimbo dzose dzatichasvika iti nezvangu: “Ihanzvadzi yangu.”’”+ 14  Abhimereki akazotora makwai nemombe nevashandirume nevashandikadzi akazvipa Abrahamu, akamudzorera Sara mudzimai wake.+ 15  Uyezve Abhimereki akati: “Tarira nyika yangu iri pamberi pako. Gara pakanaka kwauri.”+ 16  Kuna Sara akati: “Tarira ndinopa hanzvadzi yako chiuru chemari yesirivha.+ Tarira iyo chinhu chako chokufukidzisa+ maziso kuna vose vaunavo, pamberi pevanhu vose, uye hauchazvidzwi.” 17  Abrahamu akateterera Mwari wechokwadi;+ Mwari akaporesa Abhimereki nomudzimai wake nevarandasikana vake, vakatanga kubereka vana. 18  Nokuti Jehovha akanga avhara zvakasimba zvibereko zvose zveimba yaAbhimereki nemhosva yaSara, mudzimai waAbrahamu.+

Mashoko Emuzasi