Genesisi 14:1-24

14  Zvino mumazuva aAmraferi mambo weShinari,+ Arioki mambo weErasari, Kedhoraomeri+ mambo weEramu,+ naTidhari mambo weGoimu,+  vakarwa naBhera mambo weSodhoma,+ uye naBhisha mambo weGomora,+ Shinabhu mambo weAdma,+ naShemebheri mambo weZebhoimu,+ namambo weBhira (kureva Zoari).+  Vose ava vakafora vakabatana+ vachienda kuBani reSidhimu,+ kureva Gungwa roMunyu.+  Vakanga vashandira Kedhoraomeri kwemakore gumi nemaviri, asi vakapanduka gore rechigumi nematatu.  Mugore rechigumi nemana Kedhoraomeri akauya, pamwe chete nemadzimambo aaiva nawo, vakakunda vaRefaimu paAshteroti-kanaimu,+ nevaZuzimu muHamu, nevaEmimu+ muShavhe-kiriyataimu,  nevaHori+ pagomo ravo reSeiri,+ kusvikira kuEri-parani,+ iri murenje.  Vakabva vadzoka, vakasvika paEni-mishpati, kureva Kadheshi,+ vakakunda nyika yose yevaAmareki+ uyewo vaAmori+ vaigara muHazazoni-tamari.+  Panguva iyi mambo weSodhoma, uyewo mambo weGomora namambo weAdma namambo weZebhoimu namambo weBhira (kureva Zoari) vakafora, vakagadzirira kurwisana navo muBani reSidhimu,+  kuti varwe naKedhoraomeri mambo weEramu naTidhari mambo weGoimu naAmraferi mambo weShinari naArioki mambo weErasari;+ madzimambo mana achirwa nemashanu. 10  Zvino Bani reSidhimu+ rakanga rakazara nemakomba ebhitumini;+ uye madzimambo eSodhoma neGomora+ akatanga kutiza akawira maari, uye vakasara vakatizira kunzvimbo ine makomo.+ 11  Vakundi vacho vakabva vatora zvinhu zvose zveSodhoma neGomora nezvokudya zvavo zvose vakaenda.+ 12  Vakatorawo Roti mwanakomana womukoma waAbramu nezvinhu zvake, vakaramba vachienda. Panguva iyoyo aigara muSodhoma.+ 13  Mumwe munhu akanga apukunyuka akazosvika akaudza Abramu muHebheru.+ Panguva iyoyo aigara pamiti mikuru yaMamre muAmori,+ munun’una waEshkori nomunun’una waAneri;+ uye vaiva vakabatana naAbramu. 14  Nokudaro Abramu akanzwa kuti hama yake yakanga yatapwa.+ Naizvozvo akaunganidza varume vake vakarovedzwa,+ varanda mazana matatu negumi nevasere vakaberekerwa muimba yake,+ akatevera kusvikira kuDhani.+ 15  Zvino hwava usiku akakamura mauto ake,+ iye nevaranda vake, akavarwisa, uye nokudaro akavakunda, akaramba achivatevera kusvikira kuHobha, iri kuchamhembe kweDhamasiko. 16  Akadzosa zvinhu zvose,+ uye akadzosawo Roti hama yake nezvinhu zvake uyewo vakadzi nevanhu.+ 17  Mambo weSodhoma akabva abuda kunomuchingura pashure pokunge adzoka kunokunda Kedhoraomeri nemadzimambo aaiva nawo, kuBani reShavhe, kureva Bani ramambo.+ 18  Zvino Merekizedheki+ mambo weSarema+ akauya nechingwa newaini,+ uye aiva mupristi waMwari Wokumusorosoro.+ 19  Akabva amukomborera akati: “Abramu ngaakomborerwe naMwari Wokumusorosoro,+Mugadziri wedenga nenyika;+ 20  Mwari Wokumusorosoro ngaarumbidzwe,+Aisa vadzvinyiriri vako muruoko rwako!”+ Abramu akamupa chegumi chezvinhu zvose.+ 21  Mambo weSodhoma akazoti kuna Abramu: “Ndipe mweya,+ asi tora zvinhu.” 22  Abramu akati kuna mambo weSodhoma: “Ndinosimudza ruoko rwangu ndichipika+ kuna Jehovha Mwari Wokumusorosoro, Mugadziri wedenga nenyika, 23  kuti, kubvira pashinda kusvikira patambo yehwashu, aiwa, handingatori chinhu pazvinhu zvenyu,+ kuti musazoti, ‘Ndini ndakapfumisa Abramu.’ 24  Hapana changu!+ Kunze kwezvatodyiwa nemajaya, uye mugove wevarume vakaenda neni, Aneri, Eshkori naMamre+—ivo ngavatore mugove wavo.”+

Mashoko Emuzasi