Ezra 2:1-70

2  Zvino ava ndivo vaiva vanakomana vedunhu racho,+ vakabva pakutapwa kwevanhu vakanga vatapwa,+ avo Nebhukadhinezari mambo weBhabhironi akanga atapa+ achiendesa kuBhabhironi, vakazodzoka+ kuJerusarema neJudha,+ mumwe nomumwe kuguta rake;  vaya vakauya naZerubhabheri,+ Jeshua,+ Nehemiya, Seraya,+ Reeraya, Modhekai, Bhirishani, Mispari, Bhigvhai, Rehumu, Bhaana. Kuwanda kwevarume vevanhu vaIsraeri ndouku:  Vanakomana vaParoshi,+ zviuru zviviri nezana nemakumi manomwe nevaviri;  vanakomana vaShefatiya,+ mazana matatu nemakumi manomwe nevaviri;  vanakomana vaAraa,+ mazana manomwe nemakumi manomwe nevashanu;  vanakomana vaPahati-moabhi,+ vevanakomana vaJeshua naJoabhi,+ zviuru zviviri nemazana masere negumi nevaviri;  vanakomana vaEramu,+ chiuru nemazana maviri nemakumi mashanu nevana;  vanakomana vaZatu,+ mazana mapfumbamwe nemakumi mana nevashanu;  vanakomana vaZakai,+ mazana manomwe nemakumi matanhatu; 10  vanakomana vaBhani,+ mazana matanhatu nemakumi mana nevaviri; 11  vanakomana vaBhebhai,+ mazana matanhatu nemakumi maviri nevatatu; 12  vanakomana vaAzgadhi,+ chiuru nemazana maviri nemakumi maviri nevaviri; 13  vanakomana vaAdhonikamu,+ mazana matanhatu nemakumi matanhatu nevatanhatu; 14  vanakomana vaBhigvhai,+ zviuru zviviri nemakumi mashanu nevatanhatu; 15  vanakomana vaAdhini,+ mazana mana nemakumi mashanu nevana; 16  vanakomana vaAteri,+ waHezekiya, makumi mapfumbamwe nevasere; 17  vanakomana vaBhezai,+ mazana matatu nemakumi maviri nevatatu; 18  vanakomana vaJora, zana negumi nevaviri; 19  vanakomana vaHashumu,+ mazana maviri nemakumi maviri nevatatu; 20  vanakomana vaGibhari,+ makumi mapfumbamwe nevashanu; 21  vanakomana vokuBhetrehema,+ zana nemakumi maviri nevatatu; 22  varume vokuNetofa,+ makumi mashanu nevatanhatu; 23  varume vokuAnatoti,+ zana nemakumi maviri nevasere; 24  vanakomana vokuAzmavheti,+ makumi mana nevaviri; 25  vanakomana vokuKiriyati-jearimu,+ Kefira neBheeroti, mazana manomwe nemakumi mana nevatatu; 26  vanakomana vokuRama+ neGebha,+ mazana matanhatu nemakumi maviri nomumwe chete; 27  varume vokuMikmasi,+ zana nemakumi maviri nevaviri; 28  varume vokuBheteri+ neAi,+ mazana maviri nemakumi maviri nevatatu; 29  vanakomana vokuNebho,+ makumi mashanu nevaviri; 30  vanakomana vokuMagbhishi, zana nemakumi mashanu nevatanhatu; 31  vanakomana vomumwe Eramu,+ chiuru nemazana maviri nemakumi mashanu nevana; 32  vanakomana vaHarimu,+ mazana matatu nemakumi maviri; 33  vanakomana vokuRodhi,+ Hadhidhi+ neOno,+ mazana manomwe nemakumi maviri nevashanu; 34  vanakomana vokuJeriko,+ mazana matatu nemakumi mana nevashanu; 35  vanakomana vokuSenaa,+ zviuru zvitatu nemazana matanhatu nemakumi matatu. 36  Vapristi:+ Vanakomana vaJedhaya+ veimba yaJeshua+ vaiva mazana mapfumbamwe nemakumi manomwe nevatatu; 37  vanakomana vaImeri,+ vaiva chiuru nemakumi mashanu nevaviri; 38  vanakomana vaPashuri,+ vaiva chiuru nemazana maviri nemakumi mana nevanomwe; 39  vanakomana vaHarimu,+ vaiva chiuru negumi nevanomwe. 40  VaRevhi:+ Vanakomana vaJeshua+ naKadmieri,+ vevanakomana vaHodhavhiya,+ vaiva makumi manomwe nevana. 41  Vaimbi, vanakomana vaAsafi,+ vaiva zana nemakumi maviri nevasere. 42  Vanakomana vevachengeti vemagedhi, vanakomana vaSharumu,+ vanakomana vaAteri,+ vanakomana vaTarimoni,+ vanakomana vaAkubhu,+ vanakomana vaHatita,+ vanakomana vaShobhai, vose pamwe chete, vaiva zana nemakumi matatu nevapfumbamwe. 43  VaNetinimu:+ Vanakomana vaZiha, vanakomana vaHasufa, vanakomana vaTabhaoti,+ 44  vanakomana vaKerosi, vanakomana vaSiaha, vanakomana vaPadhoni,+ 45  vanakomana vaRebhana, vanakomana vaHagabha, vanakomana vaAkubhu, 46  vanakomana vaHagabhu, vanakomana vaSarimai,+ vanakomana vaHanani, 47  vanakomana vaGidheri, vanakomana vaGahari,+ vanakomana vaReaya, 48  vanakomana vaRezini,+ vanakomana vaNekodha, vanakomana vaGazamu, 49  vanakomana vaAza, vanakomana vaPaseya,+ vanakomana vaBhesai, 50  vanakomana vaAsna, vanakomana vaMeunimu, vanakomana vaNefusimu;+ 51  vanakomana vaBhakbhuki, vanakomana vaHakufa, vanakomana vaHahuri,+ 52  vanakomana vaBhazruti, vanakomana vaMehidha, vanakomana vaHasha,+ 53  vanakomana vaBhakosi, vanakomana vaSisera, vanakomana vaTema,+ 54  vanakomana vaNeziya, vanakomana vaHatifa.+ 55  Vanakomana vevashandi vaSoromoni:+ Vanakomana vaSotai, vanakomana vaSofereti, vanakomana vaPerudha,+ 56  vanakomana vaJaraa, vanakomana vaDhakoni, vanakomana vaGidheri,+ 57  vanakomana vaShefatiya, vanakomana vaHatiri, vanakomana vaPokereti-hazebhaimu, vanakomana vaAmi.+ 58  VaNetinimu+ vose nevanakomana vevashandi vaSoromoni vaiva mazana matatu nemakumi mapfumbamwe nevaviri.+ 59  Ava ndivo vakabva kuTeri-mera, Teri-hasha, Kerubhi, Adhoni neImeri, asi havana kukwanisa kutaura imba yemadzibaba avo nokwavakabva,+ kana vaiva vaIsraeri: 60  vanakomana vaDheraya, vanakomana vaTobhiya, vanakomana vaNekodha,+ vaiva mazana matanhatu nemakumi mashanu nevaviri. 61  Vevanakomana vevapristi:+ vanakomana vaHabhaya, vanakomana vaHakozi,+ vanakomana vaBhazirai,+ uyo akatora mudzimai pavanasikana vaBhazirai+ muGiriyedhi akazoshevedzwa nezita ravo. 62  Ava ndivo vaya vakatsvaka bhuku ravo remazita kuti varatidze dzinza ravo pachena, asi vakashayikwa, zvokuti vakarambidzwa kuva vapristi zvichinzi vakasvibiswa.+ 63  Naizvozvo muTishata+ akavataurira kuti havangadyi+ zvinhu zvitsvenetsvene kusvikira mupristi ane Urimu+ neTumimu amuka. 64  Ungano yose seboka rimwe chete+ yaiva zviuru makumi mana nezviviri nemazana matatu nemakumi matanhatu,+ 65  tisingabatanidzi varandarume vavo nevarandasikana vavo, ava vari zviuru zvinomwe nemazana matatu nemakumi matatu nevanomwe; uye vakanga vaine vaimbi vechirume+ nevaimbi vechikadzi mazana maviri. 66  Mabhiza avo aiva mazana manomwe nemakumi matatu nematanhatu, manyurusi avo aiva mazana maviri nemakumi mana nemashanu,+ 67  ngamera dzavo dzaiva mazana mana nemakumi matatu neshanu, mbongoro dzavo dzaiva zviuru zvitanhatu nemazana manomwe nemakumi maviri.+ 68  Vamwe vevakuru+ vedzimba dzemadzibaba,+ pavakauya kuimba yaJehovha,+ yakanga iri muJerusarema,+ vakapa zvinopiwa zvokuzvidira+ kuimba yaMwari wechokwadi, kuti vaite kuti imire panzvimbo yayo.+ 69  Maererano nesimba ravo vakapa ndarama+ nokuda kwezvinhu zvokushandisa, madrakema zviuru makumi matanhatu nechimwe, uye sirivha,+ mamaina zviuru zvishanu, uye nguo refu+ dzevapristi zana. 70  Vapristi nevaRevhi nevamwe vanhu,+ nevaimbi nevachengeti vemagedhi nevaNetinimu vakagara mumaguta avo, nevaIsraeri vose mumaguta avo.+

Mashoko Emuzasi