Ezra 1:1-11

1  Zvino mugore rokutanga raKoreshi+ mambo wePezhiya, kuti shoko raJehovha rakabuda mumuromo maJeremiya+ riitike, Jehovha akamutsa+ mwoyo waKoreshi mambo wePezhiya zvokuti akaita kuti kushevedzera+ kuitwe muumambo hwake hwose, uyewo akanyora,+ achiti:  “Zvanzi naKoreshi mambo wePezhiya,+ ‘Jehovha Mwari wokumatenga+ akandipa+ umambo hwose hwepanyika, uye iye akandirayira kuti ndimuvakire imba muJerusarema,+ riri muJudha.  Munhu wose ari pakati penyu wevanhu vake vose, Mwari wake ngaave naye.+ Naizvozvo ngaaende kuJerusarema, riri muJudha, avakezve imba yakanga iri muJerusarema+—yaJehovha Mwari waIsraeri—ndiye Mwari wechokwadi.+  Ani naani akasara munzvimbo dzose maari kugara ari mutorwa,+ vanhu vomunzvimbo yake ngavamubatsire nesirivha nendarama nezvimwe zvinhu zvinokosha nezvipfuwo pamwe chete nechinopiwa chokuzvidira+ nokuda kweimba yaMwari wechokwadi, yakanga iri muJerusarema.’”  Vakuru+ vemadzibaba aJudha neaBhenjamini nevapristi nevaRevhi vakabva vasimuka, nevanhu vose vakanga vamutswa mwoyo+ naMwari wechokwadi kuti vakwire, vavakezve imba yaJehovha,+ yakanga iri muJerusarema.  Vaya vose vakanga vakavapoteredza, vakasimbisa+ maoko avo nemidziyo yesirivha, nendarama, nezvimwe zvinhu zvinokosha nezvipfuwo nezvinhu zvakanaka kwazvo, tisingabatanidzi zvose zvakapiwa nokuzvidira.+  Mambo Koreshi akaunzawo midziyo yeimba yaJehovha,+ iyo Nebhukadhinezari akanga abudisa muJerusarema,+ akaiisa muimba yamwari wake.+  Koreshi mambo wePezhiya akaita kuti itarisirwe naMitredhati muchengeti wepfuma, akaiverengera Sheshbhazari+ jinda raJudha.+  Zvino uku ndiko kuwanda kwayo: midziyo yendarama yakaita setswanda ine makumi matatu, midziyo yesirivha yakaita setswanda chiuru chimwe chete, midziyo yokutsiva nayo makumi maviri nemipfumbamwe, 10  ndiro duku dzendarama+ makumi matatu, dzimwe ndiro duku dzesirivha mazana mana negumi, nemimwe midziyo chiuru chimwe chete. 11  Midziyo yose yendarama neyesirivha yaiva zviuru zvishanu nemazana mana. Sheshbhazari+ akaenda nezvinhu zvose, pakabva vanhu vakatapwa+ kuBhabhironi vachienda kuJerusarema.

Mashoko Emuzasi