Ezekieri 5:1-17

5  “Zvino iwe, haiwa mwanakomana womunhu, tora bakatwa rakapinza. Unofanira kuritora rive chisvo chomugeri, uveure musoro wako nendebvu dzako,+ utore chikero chokuyeresa, ukamure bvudzi racho kuva zvikamu.  Unofanira kupisa chikamu chimwe chete pazvikamu zvitatu nomoto pakati peguta panongopera mazuva okukomba.+ Unofanira kutora chimwe chikamu pazvikamu zvacho zvitatu. Unofanira kuchigura-gura nebakatwa uchitenderera guta,+ uye chikamu chokupedzisira pazvikamu zvacho zvitatu uchiparadzire kumhepo, uye ini ndichavhomora bakatwa ndichivatevera.+  “Zvino utore shomanana pane rokupedzisira woriputira kunoperera nguo yako.+  Unofanira kutora rimwe racho, worikanda mumoto, woriroromesa nomoto. Moto uchabuda pane uyu, woenda kuimba yose yaIsraeri.+  “Zvanzi naChangamire Ishe Jehovha, ‘Iri ndiro Jerusarema. Ndakariisa pakati pemarudzi, rakapoteredzwa nedzimwe nyika.  Zvino rakapandukira zvandakatonga richiita zvakaipa kupfuura mamwe marudzi,+ rakapandukira mirau yangu kupfuura nyika dzose dzakaripoteredza, nokuti vakaramba zvandakatonga, uye havana kufamba mumirau yangu.’+  “Naizvozvo zvanzi naChangamire Ishe Jehovha, ‘Zvamakanga musingadzoreki+ kupfuura marudzi akakupoteredzai, hamuna kufamba mumirayiro yangu uye hamuna kuita zvandakatonga;+ asi hamuna here kuita maererano nezvakatongwa nemarudzi akakupoteredzai?+  naizvozvo zvanzi naChangamire Ishe Jehovha: “Tarira, haiwa iwe guta, ini+ ndichakurwisa, uye ndichaita zvandakatonga pakati pako marudzi ose achizviona.+  Ndichakuitira zvandisati ndamboita uye zvandisingazomboitizve nokuda kwezvinhu zvako zvose zvinosemesa.+ 10  “‘“Naizvozvo vanababa vachadya vanakomana pakati pako,+ vanakomana vachadyawo vanababa vavo, uye ndichaita zvakatongwa pakati pako ndoparadzira vachasara venyu vose kumhepo yose.”’+ 11  “‘Naizvozvo noupenyu hwangu,’ ndizvo zvinotaura Changamire Ishe Jehovha, ‘chokwadi nokuti wakasvibisa nzvimbo yangu tsvene nezvinhu zvako zvose zvinonyangadza+ uye zvinhu zvako zvose zvinosemesa,+ ini ndichakutapudzawo,+ ziso rangu harizonzwiri urombo+ uye ini handizonzwiwo tsitsi.+ 12  Chikamu chako chimwe chete pazvikamu zvitatu—chichafa nedenda,+ uye chichapera nenzara chiri pakati pako.+ Chimwe chikamu pazvikamu zvitatu—chichaurayiwa nebakatwa chakakupoteredza. Chikamu chokupedzisira pazvikamu zvitatu ndichachiparadzira kumhepo yose,+ uye ndichavhomora bakatwa ndichivatevera.+ 13  Hasha dzangu dzichapera+ uye ndichaderedza kuvatsamwira kwangu+ ndozvinyaradza;+ uye vachaziva kuti ini Jehovha, ndakataura ndichiomerera pakuti vazvipire zvakazara,+ pandinoita kuti kutsamwa kwangu kuperere pavari. 14  “‘Ndichaita kuti uve nzvimbo yakaparadzwa uye chinhu chinozvidzwa pakati pemarudzi akakupoteredza, vanhu vose vanopfuura vachizviona.+ 15  Uchava chinhu chinozvidzwa+ uye chinotukwa,+ muenzaniso unonyevera+ uye chinhu chinotyisa marudzi akakupoteredza, pandinokuitira zvandakatonga ndakatsamwa, ndiine hasha uye ndichikutsiura nehasha.+ Ini Jehovha ndazvitaura. 16  “‘Pandinovatumira miseve yenzara inokuvadza,+ yokuparadza, miseve yandichatuma kuti ikuparadzei,+ ndichawedzera nzara pamuri uye ndichatyora tsvimbo dzenyu dzinoiswa zvingwa zvakaita serin’i.+ 17  Ndichakutumirai nzara nezvikara zvinokuvadza,+ zvichaita kuti mushayikirwe nevana, matenda+ neropa+ zvichapfuura nepakati pako, uye ndichaunza bakatwa pauri.+ Ini Jehovha ndazvitaura.’”

Mashoko Emuzasi