Ezekieri 44:1-31

44  Zvino akandidzosa nenzira yokugedhi rokunzvimbo tsvene, riya rokunze rakatarira kumabvazuva,+ uye rakanga rakavharwa.+  Jehovha akabva ati kwandiri: “Gedhi iri richaramba rakavharwa. Harizovhurwi, hapana munhuwo zvake achapinda nepariri; nokuti Jehovha pachake, iye Mwari waIsraeri,+ apinda nepariri, uye rinofanira kuramba rakavharwa.  Zvisinei, jinda+ racho—richagara pagedhi racho riri jinda, kuti ridye zvokudya pamberi paJehovha.+ Richapinda nenzira yepavharanda regedhi, uye richabuda nenzira iyoyo.”+  Zvino akaenda neni nenzira yokugedhi rokuchamhembe pamberi peImba yacho, kuti ndione, uye tarira! kubwinya kwaJehovha kwakanga kwakazadza imba yaJehovha.+ Uye ini ndakawira pasi nechiso changu.+  Jehovha akabva ati kwandiri: “Mwanakomana womunhu, isa mwoyo wako+ uone nemaziso ako, unzwe nenzeve dzako zvose zvandiri kutaura newe pamusoro pemirau yose yeimba yaJehovha nepamusoro pemitemo yayo yose, uise mwoyo wako panopindwa napo muImba yacho pamwe chete nepokubuda napo pose penzvimbo tsvene.  Uti kuna Kupanduka,+ iyo imba yaIsraeri, ‘Zvanzi naChangamire Ishe Jehovha: “Zvakwana, nokuda kwezvinhu zvenyu zvose zvinosemesa, haiwa imi imba yaIsraeri,+  pamunouya nevokune imwe nyika vane mwoyo isina kudzingiswa uye vane nyama isina kudzingiswa,+ kuti vave munzvimbo yangu tsvene kuti vaisvibise, iyo imba yangu; pamunouya nezvokudya zvangu,+ mafuta+ neropa,+ ivo vachingoputsa sungano yangu nokuda kwezvinhu zvenyu zvose zvinosemesa.+  Hamuna kuva nehanya nezvamunosungirwa kuti muitire zvinhu zvangu zvitsvene,+ uyewo hamuna kugadza vamwe kuti vave vatarisiri vezvavanosungirwa kuti vaite munzvimbo yangu tsvene.”’+  “‘Zvanzi naChangamire Ishe Jehovha: “Hakuna wokune imwe nyika, ane mwoyo usina kudzingiswa uye ane nyama isina kudzingiswa, angapinda munzvimbo yangu tsvene, iye wokune imwe nyika chero upi zvake ari pakati pevanakomana vaIsraeri.”’+ 10  “‘Asi kana vari vaRevhi vakaenda kure neni,+ Israeri paakatsauka achibva kwandiri, ivo vakatsauka vachitevera zvidhori zvavo zvinosemesa sendove, vachavawo nemhosva yokukanganisa kwavo.+ 11  Vachava vashumiri munzvimbo dzokutarisira magedhi eImba yacho nevashumiri paImba yacho munzvimbo yangu tsvene.+ Ivo vachauraya chinopiwa chinopiswa chakakwana nechibayiro chinopiwa nevanhu,+ uye ivo vachamira pamberi pavo kuti vavashumire.+ 12  Zvavakaramba vachivashumira pamberi pezvidhori zvavo zvinosemesa sendove,+ vakava chinhu chinogumbura chakakonzera kukanganisa kuimba yaIsraeri,+ ndokusaka ini ndakavasimudzirawo ruoko rwangu,’+ ndizvo zvinotaura Changamire Ishe Jehovha, ‘uye ivo vanofanira kuva nemhosva yokukanganisa kwavo. 13  Havazoswederi kwandiri kuti vave vapristi vangu kana kuswedera kuzvinhu zvangu zvitsvene chero zvipi zvazvo, kuzvinhu zvitsvenetsvene,+ uye vanofanira kunyadziswa nezvinhu zvavo zvinosemesa zvavakaita.+ 14  Ndichaita kuti vave vatarisiri vezvavanosungirwa kuti vaitire Imba yacho, zvine chokuita nebasa rayo rose nezvose zvinofanira kuitwa mairi.’+ 15  “‘Zvino vapristi vevaRevhi,+ ivo vanakomana vaZadhoki,+ vaitarisira zvavaisungirwa kuti vaitire nzvimbo yangu tsvene vanakomana vaIsraeri pavakatsauka vachibva kwandiri,+ ivo vachaswedera kwandiri kuti vandishumire, uye vanofanira kumira pamberi pangu+ kuti vauye nemafuta+ neropa,’+ ndizvo zvinotaura Changamire Ishe Jehovha. 16  ‘Ndivo vachapinda munzvimbo yangu tsvene,+ ndivo vachaswedera pedyo netafura yangu kuti vandishumire,+ uye vachatarisira zvavanosungirwa kuti vandiitire.+ 17  “‘Zvino pavanopinda pamagedhi echivanze chomukati, vanofanira kupfeka nguo dzerineni, uye hapana mvere dzemakwai dzinofanira kuva pavari pavanoshumira vari pamagedhi echivanze chomukati uye vari mukati.+ 18  Mumusoro mavo munofanira kuva nezvishongo zvomusoro zverineni,+ uye muhudyu mavo munofanira kuva nezvikabudura zverineni.+ Havafaniri kuzvisunga nezvinhu zvinoita kuti vabude ziya. 19  Pavanobuda vachienda kuchivanze chokunze, iko kuchivanze chokunze kunenge kuine vanhu, vanofanira kupfekenura nguo dzavo dzavanenge vachishumira nadzo,+ vadziise mudzimba tsvene dzokudyira,+ vopfeka dzimwe nguo, kuti varege kuita kuti vanhu vave vatsvene nenguo dzavo.+ 20  Havafaniri kuveura misoro yavo,+ uye havafaniri kurega bvudzi remisoro yavo richirembera. Vanotofanira kudimburira bvudzi remisoro yavo.+ 21  Mupristi chero upi zvake haafaniri kunwa waini paanouya muchivanze chomukati.+ 22  Havafaniri kuwana chirikadzi kana mukadzi akarambwa kuti vave madzimai avo,+ asi vangawana mhandara pavana veimba yaIsraeri+ kana kuti chirikadzi inenge iri chirikadzi yomupristi.’ 23  “‘Vanofanira kurayiridza vanhu vangu musiyano wechinhu chitsvene nechinhu chakasviba; uye vanofanira kuita kuti vazive musiyano wechinhu chisina kuchena nechakachena.+ 24  Kana pakava nemhosva ivo vanofanira kumira kuti vatonge;+ vanofanira kuitonga maererano nezvandakatonga.+ Vanofanira kuchengeta mitemo yangu nemirau yangu yemwaka yemitambo,+ uye vanofanira kutsvenesa masabata angu.+ 25  Haafaniri kupinda mune munhu akafa kuti azvisvibise, asi vangazvisvibisa havo nokuda kwababa kana nokuda kwaamai kana nokuda kwomwanakomana kana nokuda kwomwanasikana kana nokuda kwomukoma kana nokuda kwehanzvadzi isati yava nomurume.+ 26  Pashure pokunge anatswa, vanofanira kumuverengera mazuva manomwe.+ 27  Pazuva raanopinda munzvimbo tsvene, muchivanze chomukati, kuti ashumire munzvimbo tsvene, anofanira kuuya nechinopiwa chake chechivi,’+ ndizvo zvinotaura Changamire Ishe Jehovha. 28  “‘Izvi ndizvo zvinofanira kuva nhaka yavo: Ini ndini nhaka yavo.+ Hamufaniri kuvapa pfuma pakati paIsraeri: Ini ndini pfuma yavo. 29  Ivo ndivo vachadya chinopiwa chezviyo nechinopiwa chechivi nechinopiwa chemhosva.+ Chinhu chose chakatsaurwa pakati paIsraeri—chichava chavo.+ 30  Zvokutanga zvezvibereko zvose zvinotanga kuibva zvezvinhu zvose nomupiro wechinhu chose pamipiro yenyu yose—zvichava zvevapristi;+ uye munofanira kupa vapristi upfu husina kutsetseka hwezvibereko zvenyu zvokutanga,+ kuti muite kuti chikomborero chive paimba yenyu.+ 31  Vapristi havafaniri kudya mutumbi wechinhu chakafa choga kana chisikwa chakabvamburwa-bvamburwa pazvisikwa zvinobhururuka kana pamhuka.’+

Mashoko Emuzasi