Ezekieri 35:1-15

35  Zvino shoko raJehovha rakaramba richiuya kwandiri, richiti:  “Mwanakomana womunhu, tarira+ kunzvimbo ine makomo yeSeiri+ wakatsamwa, uiprofitire.+  Uti kwairi, ‘Zvanzi naChangamire Ishe Jehovha: “Tarira ndiri kukurwisa, haiwa iwe nzvimbo ine makomo yeSeiri,+ uye ndichakutambanudzira ruoko rwangu+ ndoita kuti uve dongo, nzvimbo isina chinhu.+  Ndichaita kuti maguta ako aite senzvimbo yakaparadzwa, uye iwe uchava dongo;+ uye uchaziva kuti ndini Jehovha,+  nokuti wakava noruvengo rusingagumi,+ ukaramba uchiisa vanakomana vaIsraeri kusimba rebakatwa,+ munguva yenjodzi yavo,+ munguva yokukanganisa kwavo kwokupedzisira.”’+  “‘Naizvozvo noupenyu hwangu,’ ndizvo zvinotaura Changamire Ishe Jehovha, ‘nokuti ndakanga ndichikugadzirira kuti ropa rako riteurwe, kuteura ropa kuchakuteverawo.+ Chokwadi wakavenga ropa, uye kuteura ropa kuchakutevera.+  Ndichaita kuti nzvimbo ine makomo yeSeiri ive dongo, nzvimbo isina chinhu,+ uye ndichaparadza munhu anopfuura nomairi nomunhu anodzoka nomairi.+  Ndichazadza makomo ayo nevachaurayiwa; vachaurayiwa nebakatwa vachawira muzvikomo zvako nemipata yako nehova dzako.+  Ndichaita kuti uve matongo nokusingagumi uye maguta ako haazogarwi;+ uye imi muchaziva kuti ndini Jehovha.’+ 10  “Iwe zvawakati, ‘Marudzi maviri aya nenyika mbiri idzi—zvichava zvangu, uye tichaita kuti nyika yoga yoga ive yedu,’+ kunyange zvazvo Jehovha aiva ipapo,+ 11  ‘naizvozvo noupenyu hwangu,’ ndizvo zvinotaura Changamire Ishe Jehovha, ‘ndichaitawo zvinoenderana nehasha dzako uye zvinoenderana negodo rako zvawakaratidza nokuda kwokuvavenga kwako;+ uye ndichaita kuti ndizivikanwe navo pandinokutonga.+ 12  Uchaziva kuti ini Jehovha, ndakanzwa zvinhu zvako zvose zvokusaremekedza zvawakataura pamusoro pemakomo aIsraeri,+ uchiti: “Aitwa matongo. Taapiwa kuti ave zvokudya zvedu.”+ 13  Imi makaramba muchizvikudza kwazvo kwandiri nemiromo yenyu,+ uye makawanza mashoko enyu pamberi pangu.+ Ini ndakaanzwa.’+ 14  “Zvanzi naChangamire Ishe Jehovha, ‘Ndichaita kuti uve dongo panguva inofara nyika yose. 15  Sokufara kwawakanga uchiita pamusoro penhaka yeimba yaIsraeri nokuti yakanga yaitwa dongo, ndichakuitawo saizvozvo.+ Uchava dongo, haiwa iwe nzvimbo ine makomo yeSeiri, iyo Edhomu, yose zvayo;+ uye ivo vachaziva kuti ndini Jehovha.’”+

Mashoko Emuzasi