Ezekieri 34:1-31

34  Zvino shoko raJehovha rakaramba richiuya kwandiri, richiti:  “Mwanakomana womunhu, profitira vafudzi vaIsraeri. Profita, uti kwavari, kuna ivo vafudzi, ‘Zvanzi naChangamire Ishe Jehovha: “Vane nhamo vafudzi vaIsraeri,+ ivo vanongodya voga!+ Vafudzi havafaniri kufudza makwai here?+  Munodya mafuta,+ uye munopfeka zvakagadzirwa nemvere dzemakwai. Munouraya+ mhuka yakakora.+ Asi hamufudzi makwai acho.  Hamuna kusimbisa anorwara,+ hamuna kuporesa risina utano, hamuna kumonera jira pane riya rakatyoka, hamuna kudzosa rakatsauka, uye hamuna kuedza kutsvaka rakarasika,+ asi makava nesimba paari muchiabata noutsinye, uye noudzvinyiriri.+  Zvishoma nezvishoma akapararira nokuda kwokushayiwa mufudzi,+ zvokuti akava zvokudya zvemhuka dzose dzomusango, uye akaramba achipararira.+  Makwai angu akaramba achirasika pamakomo ose nezvikomo zvose zvakakwirira;+ uye makwai angu+ akapararira panyika yose, pasina anoatsvaka uye pasina anoedza kuatsvaka.  “‘“Naizvozvo, imi vafudzi, inzwai shoko raJehovha,  ‘“Noupenyu hwangu,” ndizvo zvinotaura Changamire Ishe Jehovha, “chokwadi nokuti makwai angu akava chinhu chinopambwa uye makwai angu akaramba achingova zvokudya zvemhuka dzose dzomusango, nokuti kwakanga kusina mufudzi, uye vafudzi vangu havana kutsvaka makwai angu, asi vafudzi vacho vakaramba vachingodya ivo voga,+ uye havana kufudza makwai angu,”’  naizvozvo, imi vafudzi, inzwai shoko raJehovha. 10  Zvanzi naChangamire Ishe Jehovha, ‘Tarirai ndicharwa nevafudzi vacho,+ ndichabvunza makwai angu pamaoko avo ndoita kuti varege kufudza makwai angu,+ vafudzi vacho havazodyizve ivo voga;+ uye ndichanunura makwai angu pamiromo yavo, uye haazovi zvokudya zvavo.’”+ 11  “‘Nokuti zvanzi naChangamire Ishe Jehovha: “Tarirai, ini pachangu, ndichatsvaka makwai angu, ndoatarisira.+ 12  Ndichatarisira makwai angu sokutarisira kunoita munhu anofudza boka rake+ pazuva raanova pakati pemakwai ake akapararira kwose kwose,+ ndiko kutarisira kwandichaita makwai angu; uye ndichaanunura abve munzvimbo dzose dzaakapararira pazuva remakore nezarima.+ 13  Ndichaabudisa+ pakati pemarudzi, ndoaunganidza achibva kunyika dzacho, ndoita kuti aende kunyika yawo,+ ndoafudza pamakomo aIsraeri, pedyo nehova uye pedyo nenzvimbo dzose dzokugara dzenyika yacho.+ 14  Ndichaafudza mumafuro akanaka, nzvimbo yawo yokugara ichava pamakomo akakwirira aIsraeri.+ Acharara ikoko munzvimbo yokugara yakanaka,+ uye achafura mumafuro akasvibirira ari pamusoro pemakomo aIsraeri.” 15  “‘“Ini ndichafudza makwai angu,+ uye ini ndichaita kuti arare pasi,”+ ndizvo zvinotaura Changamire Ishe Jehovha. 16  “Ndichatsvaka rakarasika,+ ndichadzosa rakatsauka, ndichamonera jira pane riya rakatyoka, ndichasimbisa rinorwara, asi ndichatsakatisa rakakora+ nerakasimba. Ndichafudza iroro racho nokutonga.”+ 17  “‘Zvino nezvenyu imi makwai angu, zvanzi naChangamire Ishe Jehovha: “Tarirai ndiri kutonga pakati pegwai negwai, pakati pemakondohwe nenhongo.+ 18  Chinhu chiduku here kwamuri kuti imi mudye mumafuro akanaka+ asi motsika-tsika netsoka dzenyu mamwe mafuro enyu ose, uye kuti munwe mvura yakachena asi mosvibisa inosara yacho nokuitsika-tsika netsoka dzenyu? 19  Zvino makwai angu ndiwo anofanira kufura mumafuro akatsikwa-tsikwa netsoka dzenyu uye kunwa mvura yakasvibiswa nokutsikwa-tsikwa netsoka dzenyu here?” 20  “‘Naizvozvo zvanzi naChangamire Ishe Jehovha kwavari: “Tarirai, ini ndichatonga pakati pegwai rakakora negwai rakaonda, 21  nokuti makaramba muchisunda norutivi uye nepfudzi uye makaramba muchitunga anorwara ose nenyanga dzenyu kusvikira maaparadzira kunze.+ 22  Ndichaponesa makwai angu, haazovi chinhu chinopambwa;+ uye ndichatonga pakati pegwai negwai. 23  Ndichaamutsira mufudzi mumwe chete,+ uye iye achaafudza, iye mushumiri wangu Dhavhidhi.+ Achaafudza, uye achava mufudzi wawo.+ 24  Ini, Jehovha, ndichava Mwari wavo,+ uye mushumiri wangu Dhavhidhi achava jinda pakati pavo.+ Ini, Jehovha, ndazvitaura. 25  “‘“Ndichaita sungano yorugare navo,+ ndichaita kuti chikara chinokuvadza chirege kuzovapo panyika,+ vachagara murenje vakachengeteka, vorara mumasango.+ 26  Ndichaita kuti vave chikomborero,+ ivo nezvakapoteredza chikomo changu, uye ndichaita kuti mvura inonaya inaye panguva yayo. Ichava mvura inonaya yechikomborero.+ 27  Muti womusango uchabereka zvibereko zvawo,+ nyika ichabereka zvibereko zvayo,+ vachava panyika yavo vakachengeteka.+ Vachaziva kuti ndini Jehovha pandinotyora zvikeyi zvejoko ravo+ uye pandinenge ndavanunura pamaoko evaya vaivashandisa sevaranda.+ 28  Havazovi chinhu chinopambwa nemarudzi;+ uye chikara chepanyika hachizovaparadzi, vachagara vakachengeteka, pasina angavadederesa.+ 29  “‘“Ndichavamutsira nzvimbo yokudyara kuti vave nomukurumbira,+ havazovizve vaya vanofa nenzara munyika yacho,+ uye havazonyadziswizve nemarudzi.+ 30  ‘Vachaziva kuti ini Jehovha Mwari wavo, ndinavo+ uye kuti ivo vanhu vangu, iyo imba yaIsraeri,’ ndizvo zvinotaura Changamire Ishe Jehovha.”’+ 31  “‘Zvino imi makwai angu,+ makwai emafuro angu, muri vanhu vepanyika. Ini ndiri Mwari wenyu,’ ndizvo zvinotaura Changamire Ishe Jehovha.”

Mashoko Emuzasi