Ezekieri 31:1-18

31  Uyezve mugore rechigumi nerimwe chete, mumwedzi wechitatu, pazuva rokutanga romwedzi wacho, shoko raJehovha rakauya kwandiri, richiti:  “Mwanakomana womunhu, iti kuna Farao mambo weIjipiti uye kuboka revanhu vake,+ “‘Wazova akafanana naani paukuru hwako?  Tarira! MuAsiriya, iwo musidhari uri kuRebhanoni,+ une matavi akanaka,+ une mashizha mazhinji anopa mumvuri, wakareba,+ zvokuti nhengenya yawo inosvika kumakore.+  Mvura ndiyo yakaita kuti ukure;+ mvura iri pakadzika yakaita kuti urebe. Hova dzayo dzaiyerera kumativi ose epawakanga wakadyarwa; uye yakaendesa migero yayo kumiti yose yomusango.  Ndokusaka wakareba kwazvo kupfuura mimwe miti yose yomusango.+ “‘Matavi awo akaramba achiva mazhinji, mapazi awo akaramba achireba nokuda kwemvura zhinji yaiva mumigero yawo.+  Zvisikwa zvose zvinobhururuka zvokumatenga zvaivakira matendere azvo pamatavi awo,+ mhuka dzose dzomusango dzaiberekera pasi pemapazi awo,+ uye marudzi ose ane vanhu vazhinji aigara mumumvuri wawo.  Iwo wakava wakanaka pakukura kwawo,+ pakureba kwemashizha awo, nokuti midzi yawo yakanga iri pane mvura zhinji.  Hapana mimwe misidhari yakanga yakafanana nawo mumunda waMwari.+ Kana iri mijunipa haina kumbofanana nematavi awo. Mipurani haina kuita semapazi awo. Hapana mumwe muti waiva mumunda waMwari wakanga wakafanana nawo pakunaka kwawo.+  Ndakaita kuti uve wakanaka nemashizha awo mazhinji,+ uye mimwe miti yose yomuEdheni yaiva mumunda waMwari wechokwadi yakaramba ichiuitira shanje.’+ 10  “Naizvozvo zvanzi naChangamire Ishe Jehovha, ‘Iwe zvawakakura kwazvo, ukaita kuti nhengenya yako isvike kumakore,+ mwoyo wako ukazvikwidziridza nokuda kwokureba kwako,+ 11  ndichakuisawo muruoko rwomutongi ane simba wemamwe marudzi.+ Chokwadi iye achakurwisa. Ndichakudzinga maererano nezvakaipa zvako.+ 12  Vanhu vausingazivi, ivo vadzvinyiriri vemarudzi, vachakutema, vanhu vachakusiya pamusoro pemakomo; uye mashizha ako achawira mumipata yose, mapazi ako achatyokera muhova dzose dzenyika.+ Marudzi ose epanyika achabva mumumvuri wako okusiya.+ 13  Zvisikwa zvose zvinobhururuka zvokumatenga zvichagara pahunde yako yakawa, uye mhuka dzose dzomusango dzichauya pamapazi ako;+ 14  zvokuti hapana miti iri pane mvura ingazoreba kwazvo, kana kuita kuti nhengenya dzayo dzisvike kumakore, uye kuti kurege kuzova nemiti inonwa mvura ingazoreba kuapfuura, nokuti yose zvayo ichaiswa kurufu,+ kunyika iri pasi pasi,+ iri pakati pevanakomana vevanhu, kune vaya vanoburukira mugomba.’ 15  “Zvanzi naChangamire Ishe Jehovha, ‘Ndichaita kuti pave nokuchema+ pazuva raunoburukira kuSheori. Ndichafukidza mvura yakadzika nokuda kwawo, kuti ndidzivire hova dzayo uye kuti mvura zhinji idziviswe; uye ndichaita kuti Rebhanoni risvibe nokuda kwawo, uye miti yose yomusango ichasvava nokuda kwawo. 16  Panonzwika kuparara kwawo, ndichazunungusa marudzi pandinouburutsira kuSheori pamwe chete nevaya vanoburukira mugomba,+ munyika iri pasi pasi pemiti yose yeEdheni,+ iya yakanaka kwazvo neyakanaka kupfuura mimwe yose yokuRebhanoni, yose iya inonwa mvura, ichanyaradzwa.+ 17  Ivowo vaburukira kuSheori pamwe chete naye,+ kune vaya vakaurayiwa nebakatwa, uye vaya vaigara mumumvuri wake pakati pemarudzi sevana vake.’+ 18  “‘Wazova akafanana naani pakukudzwa+ kwako noukuru hwako pakati pemimwe miti yomuEdheni?+ Kunyange zvakadaro uchaburutsirwa kunyika iri pasi pasi+ pamwe chete nemiti yomuEdheni. Ucharara pakati pevasina kudzingiswa pamwe chete nevaya vakaurayiwa nebakatwa. Uyu ndiye Farao neboka rose revanhu vake,’ ndizvo zvinotaura Changamire Ishe Jehovha.”

Mashoko Emuzasi