Ezekieri 27:1-36

27  Zvino shoko raJehovha rakaramba richiuya kwandiri, richiti:  “Haiwa iwe mwanakomana womunhu, imbira Tire rwiyo rwemariro,+  uti kuTire, “‘Haiwa iwe ugere panopindwa napo mugungwa,+ iwe mutengesi wechikadzi wemarudzi epazvitsuwa zvizhinji,+ zvanzi naChangamire Ishe Jehovha: “Haiwa iwe Tire, iwe wakati, ‘Ndakanaka zvakakwana.’+  Nharaunda dzako dziri mumwoyo memakungwa.+ Vavaki vako vakaita kuti kunaka kwako kukwane.+  Vakakugadzirira mapuranga ose vachishandisa matanda omujunipa akabva kuSeniri.+ Vakatora musidhari wokuRebhanoni+ kuti vakugadzirire danda refu.  Vakagadzira magwasvo ako nemiti mikuru yokuBhashani. Vakagadzira muromo wechikepe chako nematanda omusaipresi akaiswa munyanga dzenzou, okuzvitsuwa zveKitimu.+  Jira rako rakatambanudzwa raiva rerineni yokuIjipiti ine mavara mavara,+ kuti rive seiri rengarava yako. Shinda yebhuruu+ nemvere dzemakwai dzakaiswa ruvara rwepepuru+ yakatsvukuruka zvinobva kuzvitsuwa zveErishaa+ ndizvo zvaiva chokufukidzisa nzvimbo yepamusoro pengarava yako.  “‘“Vagari vokuSidhoni+ nevokuAvhadhi+ vakava vakwasvi vako. Haiwa iwe Tire, nyanzvi dzako+ dzaiva pakati pako; dzaiva vafambisi vezvikepe zvako.+  Kunyange vakwegura vokuGebhari+ nenyanzvi dzaro vaiva pakati pako vachiita basa rokunama panobatana mapuranga engarava dzako.+ Ngarava dzose dzomugungwa nevafambisi vadzo vaiva pakati pako, kuti vatsinhanise zvinhu zvokutengeserana. 10  VaPezhiya+ nevaRudhimu+ nevarume vaPuti+—vaiva muuto rako rehondo, ivo varume vako vehondo. Vakaturika nhoo nengowani mauri.+ Ndivo vakaita kuti ubwinye. 11  Vanakomana vokuAvhadhi,+ iro uto rako rehondo, vaiva pamusoro pemasvingo ako kumativi ose, uye varume vakashinga ndivo vakanga vari mushongwe dzako. Vaiturika nhoo dzavo dzakaita raundi pamadziro ako kumativi ose.+ Ivo ndivo vakaita kuti kunaka kwako kukwane. 12  “‘“Tashishi+ yaitengeserana newe nokuti zvinhu zvinokosha zvemarudzi ose zvakanga zviri zvizhinji.+ Zvinhu zvako zvakanga zvakachengetwa zvakatsinhaniswa nesirivha, simbi, tini nomutobvu zvayaiva nazvo.+ 13  Javhani,+ Tubhari+ naMesheki+ ndivo vaitengeserana newe. Zvinhu zvako zvokutsinhana nazvo zvakatsinhaniswa nemweya yevanhu+ nezvinhu zvemhangura. 14  Kwaiva nemabhiza nemabhiza ehondo nemanyurusi zvakabva kumba kwaTogama,+ zvakatsinhaniswa nezvinhu zvako zvakachengetwa. 15  Vanakomana vaDhedhani+ ndivo vaitengeserana newe; zvitsuwa zvizhinji zvaiva vatengesi vaikushandira; vakaripa nokukupa chipo chenyanga+ nematanda omushuma. 16  Edhomu yaitengeserana newe nokuti mabasa ako aiva mazhinji. Zvinhu zvako zvakachengetwa zvakatsinhaniswa nedombo rinonzi tekoizi,+ shinda yakaiswa ruvara rwepepuru yakatsvukuruka nemachira ane mavara mavara nemachira akanaka nematombo ekorari nerubhi. 17  “‘“Judha nenyika yaIsraeri dzaitengeserana newe. Zvinhu zvako zvinotsinhaniswa, zvakatsinhaniswa+ negorosi+ rokuMiniti+ nezvokudya zvakanaka kwazvo nouchi+ nemafuta nebharisamu.+ 18  “‘“Dhamasiko+ raitengeserana newe mumabasa ako mazhinji, nokuti zvinhu zvako zvose zvinokosha, newaini+ yokuHeribhoni nemvere dzemakwai pfumbu dzakatsvukuruka zvaiva zvizhinji. 19  Vhedhani naJavhani vokuUzari—vakatsinhanisa nezvinhu zvako zvakachengetwa. Simbi yakapfurwa, kasiya neipwa dzinonhuhwirira+—ndizvo zvaiva zvinhu zvako zvokutsinhanisa nazvo. 20  Dhedhani+ ndiye aitengeserana newe nguo dzakarukwa dzokuisa pazvigaro zvemabhiza. 21  VaArabhu+ nemachinda ose aKedhari+ vaiva vatengesi vaikushandira. Vaiva vatengesi vako vemakwayana makono nemakondohwe nenhongo.+ 22  Vatengesi vokuShebha+ naRaama+ ndivo vaitengeserana newe; zvinhu zvako zvakachengetwa zvakatsinhaniswa nezvinonhuhwirira zvemarudzi ose nematombo anokosha emarudzi ose nendarama.+ 23  Harani+ neKane neEdheni,+ vatengesi vokuShebha,+ Asuri+ neKirimadhi ndivo vaitengeserana newe. 24  Vaitengeserana newe nguo dzakanaka kwazvo, majasi ejira rebhuruu nejira rine mavara mavara nemakapeti eshinda yemavara maviri, akagadzirwa netambo dzakakoswa dzakagadzirwa zvakasimba, pamuzinda wako wokutengesera. 25  “‘“Ngarava dzokuTashishi+ dzaiva zvokutakurisa zvinhu zvako zvokutsinhanisa nazvo, zvokuti wakazadzwa, ukakudzwa kwazvo mumwoyo megungwa guru.+ 26  “‘“Vaya vanokukwasva vakuendesa pane mvura zhinji.+ Mhepo yokumabvazuva yakuputsira mumwoyo megungwa guru.+ 27  Zvinhu zvako zvinokosha nezvakachengetwa,+ izvo zvinhu zvako zvokutsinhanisa nazvo,+ vafambisi vako vengarava nevafambisi vezvikepe zvako,+ vanhu vako vanoita basa rokunama panobatana mapuranga engarava+ nevaya vanotsinhanisa zvinhu zvako zvokutengesa nevarume vako vose vehondo,+ vari mauri nomuungano yako yose, vari pakati pako,—vachawira mumwoyo megungwa guru pazuva rauchaparara.+ 28  “‘“Maruwa achazununguka panonzwika kushevedzera kwevafambisi vako vezvikepe.+ 29  Vaya vose vanoshandisa magwasvo, vafambisi vengarava, vose vanofambisa zvikepe mugungwa, vachaburuka mungarava dzavo; vachamira panyika.+ 30  Vachaita kuti inzwi ravo rinzwike vachikuchema uye vachachema zvinoshungurudza.+ Vachaisa guruva pamisoro yavo.+ Vachaumburuka mumadota.+ 31  Vachazvigera muparavara nokuda kwako,+ vosungira masaga,+ vosvimha misodzi pamusoro pako vaine mweya inorwadziwa,+ vachiungudza zvinoshungurudza. 32  Pavanorira nokuda kwavo vachaimba rwiyo rwemariro uye vachaimba pamusoro pako vachiti,+ “‘“‘Ndiani akafanana neTire,+ akafanana nairo raparadzirwa pakati pegungwa?+ 33  Zvinhu zvako zvakachengetwa+ pazvaienda nomugungwa guru,+ waigutsa vanhu vazhinji.+ Wakapfumisa madzimambo epanyika nezvinhu zvako zvinokosha nezvinhu zvako zvokutsinhanisa nazvo.+ 34  Zvino waputswa negungwa guru, munzvimbo dzakadzika dzemvura.+ Zvinhu zvako zvokutsinhanisa nazvo uye ungano yako yose,+ zvapararira pakati pako. 35  Vagari vose vomuzvitsuwa+—vacharamba vakakutarira vachishamiswa, uye madzimambo avo achadedera nokutya kwazvo.+ Zviso zvichanetseka.+ 36  Vatengesi vari pakati pemarudzi vachakuridzira muridzo.+ Uchava zvinhu zvinongoerekana zvavhundutsa, uye hauzovipozve nokusingagumi.’”’”+

Mashoko Emuzasi