Ezekieri 2:1-10

2  Zvino akati kwandiri: “Mwanakomana womunhu,+ mira netsoka dzako kuti nditaure newe.”+  Paakangotaura neni mudzimu wakatanga kupinda mukati mangu,+ ukazoita kuti ndimire netsoka dzangu kuti ndinzwe Iye aitaura neni.+  Zvino akati kwandiri: “Mwanakomana womunhu, ndiri kukutuma kuvanakomana vaIsraeri,+ kumarudzi anopandukira ayo akandipandukira.+ Ivo nemadzitateguru avo vakanditadzira kusvikira pazuva ranhasi chairo.+  Kuvanakomana vane zviso zvinovirima,+ vane mwoyo yakaoma+—ndiri kukutuma kwavari, uye uti kwavari, ‘Izvi ndizvo zvataurwa naChangamire Ishe Jehovha.’  Kunyange vakateerera+ kana kuti vakaramba+—nokuti ivo iimba inopandukira+—vachazivawo kuti pakati pavo paiva nomuprofita.+  “Zvino iwe, haiwa mwanakomana womunhu, usavatya;+ usatya mashoko avo, nokuti kune vanhu vane nharo+ uye zvinhu zvinokubaya+ uye uri kugara pakati pezvinyavada.+ Usatya+ mashoko avo, uye usavhundutswa nezviso zvavo,+ nokuti ivo iimba inopandukira.+  Taura mashoko angu kwavari, pasinei nokuti vanoteerera kana kuti vanoramba, nokuti ivo vapanduki.+  “Zvino iwe, haiwa mwanakomana womunhu, inzwa zvandiri kukuudza. Usapandukira sezvinoita imba yacho inopandukira.+ Vhura muromo wako udye zvandiri kukupa.”+  Zvino ndakaona, uye tarira! kwaiva noruoko rwakatambanudzirwa kwandiri,+ uye tarira! bhuku rakaitwa mupumburu rakanga riri maruri.+ 10  Akaripetenura zvishoma nezvishoma pamberi pangu, uye rakanga rakanyorwa mukati maro nokunze kwaro;+ uye mukati maro makanga makanyorwa nziyo dzemariro uye kuchema nokuungudza.+

Mashoko Emuzasi