Ezekieri 16:1-63

16  Zvino shoko raJehovha rakauyazve kwandiri, richiti:  “Mwanakomana womunhu, zivisa+ Jerusarema zvinhu zvaro zvinosemesa.+  Uti, ‘Zvanzi naChangamire Ishe Jehovha kuJerusarema: “Wakabva uye wakaberekerwa munyika yomuKenani.+ Baba vako vaiva muAmori,+ uye amai vako vaiva muHiti.+  Pakuberekwa kwako, pazuva rawakaberekwa,+ rukuvhute rwako haruna kuchekwa, hauna kugezeswa nemvura kuti ucheneswe, hauna kumbokwizwa munyu, uye hauna kumboputirwa.  Hapana ziso rakakunzwira urombo kuti rikuitire chimwe chezvinhu izvi richikunzwira tsitsi,+ asi wakakandwa musango nokuti mweya wako wakanga uchisemwa pazuva rawakaberekwa.  “‘“Zvino ndakapfuura pedyo nepawaiva, ndikakuona uchikava-kava uri muropa rako, ndikati kwauri uri muropa rako, ‘Ramba uchirarama!’+ chokwadi, ndikati kwauri uri muropa rako, ‘Ramba uchirarama!’  Ndakaita kuti uwande kwazvo sezvinomera mumunda kuti ukure,+ uve mukuru, upinde uine chishongo chakanaka kwazvo.+ Mazamu maviri akakura kwazvo, uye bvudzi rako rakakura kwazvo, pawakanga usina kupfeka, uri mushutu.”’  “‘Zvino ndakapfuura pedyo nepawaiva, ndikakuona, uye tarira! nguva yako yakanga yava nguva yokuratidza rudo.+ Naizvozvo ndakatambanudzira kunoperera nguo yangu pamusoro pako+ kuti ndifukidze kusapfeka kwako, ndikapika kwauri, ndikaita sungano newe,’+ ndizvo zvinotaura Changamire Ishe Jehovha, ‘naizvozvo wakava wangu.+  Uyezve, ndakakugeza nemvura,+ ndikageza ropa rako ndichiribvisa pauri, ndikakuzora mafuta.+ 10  Ndakakupfekedza nguo yakamendwa,+ ndikakupfekedza shangu dzedehwe resiri,+ ndikakumonera nejira rakanaka kwazvo rerineni,+ ndikakufukidza nejira rinodhura. 11  Ndakakupfekedza zvishongo, ndikaisa zvishongo zvemaoko+ pamaoko ako nechishongo chomuhuro+ muhuro mako. 12  Uyezve, ndakaisa rin’i yepamhino+ pamhino yako nemhete panzeve dzako+ nekorona yakanaka mumusoro mako.+ 13  Iwe wakaramba uchizvishongedza nendarama nesirivha, chipfeko chako chakanga chiri cherineni yakanaka kwazvo nejira rinodhura nenguo yakamendwa.+ Waidya furawa yakatsetseka nouchi nemafuta,+ wakakura ukava nechitarisiko chakanaka kwazvo, uye zvishoma nezvishoma wakakodzera nzvimbo youmambo.’”+ 14  “‘Zita rako rakatanga kuenda pakati pemamwe marudzi nokuda kworunako rwako, nokuti rwakanga rwakakwana nokuda kwokubwinya kwangu kwandakaisa pauri,’+ ndizvo zvinotaura Changamire Ishe Jehovha.” 15  “‘Asi wakatanga kuvimba norunako rwako,+ ukava pfambi nokuda kwezita rako,+ ukadururira mabasa ako oupfambi kumunhu wose aipfuura;+ rukava rwake. 16  Wakatora dzimwe nguo dzako, ukazvigadzirira nzvimbo dzakakwirira+ dzine mavara akasiyana-siyana uye waiitira upfambi hwako padziri+—zvinhu zvakadai hazvisati zvamboitika, uye hazvifaniri kuitika. 17  Waitora zvishongo zvako zvakanaka pandarama yangu nepasirivha yangu yandakanga ndakupa+ uye waigadzira mifananidzo yevanhurume+ woita upfambi nayo.+ 18  Waitora nguo dzako dzakamendwa woifukidza; uye waiisa mafuta angu nerusenzi+ yangu pamberi payo. 19  Zvokudya zvangu zvandakanga ndakupa—furawa yakatsetseka nemafuta nouchi zvandakanga ndaita kuti udye+—wakazviisawo pamberi payo kuti zvive kunhuhwirira kwakanaka,+ uye zvakaramba zvichiitika,’ ndizvo zvinotaura Changamire Ishe Jehovha.” 20  “Waitora vanakomana vako nevanasikana vako vawakanga wandiberekera,+ uye waivabayira kwairi kuti vaparadzwe+—ko mabasa ako oupfambi chinhu chiduku here? 21  Waiuraya vanakomana vangu,+ uye waivapa kwairi nokuita kuti vapinde mumoto.+ 22  Muzvinhu zvako zvose zvinosemesa nemabasa ako oupfambi hauna kuyeuka mazuva ouduku hwako pawakanga usina kupfeka uri mushutu; uchikava-kava uri muropa rako mawakanga uri.+ 23  Naizvozvo pashure pezvakaipa zvako zvose (“une nhamo, iwe une nhamo,”+ ndizvo zvinotaura Changamire Ishe Jehovha) 24  wakazvivakira murwi, ukazvigadzirira nzvimbo yakakwirira panzvimbo dzose dzinoungana vanhu.+ 25  Wakavaka nzvimbo yako yakakwirira+ pose panotangira nzira, ukaita kuti runako rwako ruve chinhu chinosemesa,+ ukatambararira makumbo ako kumunhu wose aipfuura,+ ukawanza mabasa ako oupfambi.+ 26  Wakaita upfambi nevanakomana vokuIjipiti,+ ivo vavakidzani vako vane nyama yakakura,+ uye wakaramba uchiita kuti upfambi hwako huwande kuti undigumbure. 27  Zvino tarira! ndichakutambanudzira ruoko rwangu+ uye ndichatapudza mugove wako,+ ndokuisa kuchido chomweya+ chevakadzi vanokuvenga,+ ivo vanasikana vevaFiristiya,+ vakadzi vakanyadziswa nokuda kwokusazvibata kwako.+ 28  “‘Wakaitawo upfambi nevanakomana vokuAsiriya nokuti wakanga usingagutswi,+ uye wakaramba uchiita upfambi navo asiwo hauna kugutswa. 29  Naizvozvo wakaramba uchiita kuti upfambi hwako huwande kunyika yeKenani,+ kuvaKadheya;+ uye kunyange pane izvi hauna kugutswa. 30  Haiwa ndakutsamwira+ kwazvo sei,’ ndizvo zvinotaura Changamire Ishe Jehovha, ‘nokuita kwako zvinhu zvose izvi, iro basa romukadzi,+ pfambi inoshusha!+ 31  Pawakavaka murwi wako pose panotangira nzira, ukagadzira nzvimbo yako yakakwirira munzvimbo dzose dzinoungana vanhu, asi hauna kuita sepfambi nokuti wakashora mubhadharo wacho. 32  Mukadzi anoita upombwe anotora vanhu vaasingazivi panzvimbo pomurume wake.+ 33  Ivo vakajaira kupa pfambi dzose chipo,+ asi iwe—wakapa zvipo zvako kuna vose vaya vanokuda kwazvo,+ uye unovapa chiokomuhomwe kuti vauye kwauri vachibva kumativi ose kuti vazoita mabasa+ echipfambi newe. 34  Iwe unoita chinhu chakasiyana nechinoitwa nevamwe vakadzi mumabasa ako oupfambi, hakuna humwe upfambi hunoitwa semaitiro aunoita, kunyange mukupa mubhadharo kwaunoita iwe usina kupiwa mubhadharo, naizvozvo zvakasiyana nezvinoitwa nevamwe.’ 35  “Naizvozvo, haiwa iwe pfambi,+ inzwa shoko raJehovha.+ 36  Zvanzi naChangamire Ishe Jehovha, ‘Nokuti kuchiva kwako kwakadururwa,+ uye nhengo dzako dzakavanzika+ dzakafukurwa mumabasa ako oupfambi kune vaya vanokuda kwazvo+ nokuzvidhori zvako zvose zvinosemesa sendove,+ kunyange neropa revanakomana vako vawakapa kwazviri,+ 37  naizvozvo tarira ndichaunganidza vose vaya vanokuda kwazvo, vaya vaikufadza navose vawaida pamwe chete navose vawaivenga, ndichavaunganidza kuti vakurwise vachibva kumativi ose, ndovafukurira nhengo dzako dzakavanzika, vaone nhengo dzako dzose dzakavanzika.+ 38  “‘Ndichakutonga nemitongo yemhombwekadzi+ neyevakadzi vanoteura ropa,+ uye ndichaunza ropa rehasha negodo pamusoro pako.+ 39  Ndichakuisa mumaoko avo, vachaputsa murwi wako,+ nzvimbo dzako dzakakwirira dzichaparadzwa,+ uye vachakupfekenura nguo dzako,+ votora zvinhu zvako zvakanaka,+ vokusiya usina kupfeka uri mushutu. 40  Vachauya kwauri vaine ungano,+ vokutema nematombo+ uye vokuuraya nemapakatwa avo.+ 41  Vachapisa dzimba dzako nomoto+ voita zvakatongwa mukati mako, vakadzi vazhinji vachizviona;+ uye ndichaita kuti urege kuva pfambi,+ uyewo hauzovapizve mubhadharo. 42  Ndichaita kuti hasha dzangu kwauri dzipere,+ uye godo rangu richabva pauri;+ uye ndicharamba ndakanyarara uye handizogumbukizve.’ 43  “‘Nokuti hauna kuyeuka mazuva ouduku hwako+ uye waiita kuti ndirege kugadzikana nokuda kwezvinhu izvi zvose,+ tarira, iniwo ndichaisa nzira yako pamusoro wako,’+ ndizvo zvinotaura Changamire Ishe Jehovha, ‘uye hauzorambi uchiita mabasa chero api zvawo okusazvibata pamwe chete nezvinhu zvako zvose zvinosemesa. 44  “‘Tarira! Munhu wose anokushandisira chirevo+ achashandisa chirevo chacho, achiti: “Zvakaita amai ndizvo zvakaitawo mwanasikana wavo!”+ 45  Uri mwanasikana waamai vako,+ ivo vanosema murume wavo+ nevanakomana vavo. Uri munun’una wevakoma vako, vakasema varume vavo nevanakomana vavo. Amai venyu imi vakadzi, vaiva muHiti,+ uye baba venyu vaiva muAmori.’”+ 46  “‘Mukoma wako iSamariya+ nemataundi ari pasi paro,+ iye anogara kuruboshwe rwako, uye munun’una wako, anogara kurudyi rwako, iSodhoma+ nemataundi ari pasi paro.+ 47  Iwe hauna kufamba munzira dzavo, kana kuita maererano nezvinhu zvavo zvinosemesa.+ Munguva duku kwazvo wakatanga kuita zvinhu zvakaipa kupfuura zvavakaita munzira dzako dzose.+ 48  Noupenyu hwangu,’ ndizvo zvinotaura Changamire Ishe Jehovha, ‘munun’una wako Sodhoma, iye nemataundi ari pasi pake, haana kuita sezvawakaita, iwe nemataundi ari pasi pako.+ 49  Tarira! Izvi ndizvo zvaikanganiswa nomunun’una wako Sodhoma: Kudada,+ kuva nezvokudya zvakakwana+ uye runyararo+ nokuda kwokusava nezvinonetsa, ndizvo zvaaiva nazvo, iye nemataundi aiva pasi pake,+ uye haana kusimbisa ruoko rwomunhu aitambudzika+ nerwomurombo.+ 50  Ivo vakaramba vachizvikudza+ nokuita chinhu chinosemesa pamberi pangu,+ uye ndakazovabvisa, sezvandakaona zvakakodzera.+ 51  “‘Samariya+ harina kutadza zvinosvika kunyange pahafu yezvivi zvako, asi iwe wakaramba uchiita kuti zvinhu zvako zvinosemesa zviwande kupfuura zvavakaita, zvokuti wakaita kuti mukoma wako nomunun’una wako vaite sevakarurama nokuda kwezvinhu zvako zvose zvinosemesa zvawakaita.+ 52  Iwewo nyara paunopembedza mukoma wako nomunun’una wako. Ivo vakarurama kukupfuura,+ nokuti pazvivi zvako zvawakaita, wakaita zvinosemesa kupfuura zvavakaita ivo. Iwewo nyadziswa, unyare nokuti unoita kuti mukoma wako nomunun’una wako vaite sevakarurama.’ 53  “‘Ndichaunganidza nhapwa dzavo,+ idzo nhapwa dzokuSodhoma nedzomumataundi ari pasi paro, nenhapwa dzokuSamariya nedzomumataundi ari pasi paro; ndichaunganidzawo nhapwa dzako dziri pakati pavo,+ 54  kuti unyadziswe;+ uye unofanira kunyara nokuda kwezvose zvawakaita, nokuti wakavanyaradza.+ 55  Mukoma wako nomunun’una wako, Sodhoma nemataundi ari pasi paro, vachadzokera kune zvavaimboita, neSamariya nemataundi ari pasi paro vachadzokera kune zvavaimboita, uye iwe nemataundi ari pasi pako muchadzokera kune zvamaimbova makaita.+ 56  Munun’una wako Sodhoma haana kumbova chinhu chakakodzera kunzwiwa nezvacho chichibva mumuromo mako pazuva rokuzvikudza kwako,+ 57  zvakaipa zvako zvisati zvaiswa pachena,+ sepanguva yokuzvidzwa kwevanasikana vokuSiriya+ nevokumativi ake ose, ivo vanasikana vevaFiristiya,+ vaya vanokuzvidza kumativi ose.+ 58  Iwe uchatakura+ kusazvibata+ kwako nezvinhu zvako zvinosemesa,’ ndizvo zvinotaura Jehovha.” 59  “Nokuti zvanzi naChangamire Ishe Jehovha, ‘Ini ndichakuitirawo sezvawakaita,+ nokuti wakazvidza mhiko nokuputsa sungano yangu.+ 60  Ini, iyeni, ndichayeuka sungano yangu yandakaita newe mumazuva ouduku hwako,+ uye ndichaita sungano newe inogara nokusingagumi.+ 61  Uchayeuka nzira dzako,+ wonyadziswa paunogamuchira mukoma wako nomunun’una wako, uye ndichakupa ivo kuti vave vanasikana vako,+ asi kwete nokuda kwesungano yako.’+ 62  “‘Ini, iyeni, ndichaita sungano yangu newe;+ uye iwe uchaziva kuti ndini Jehovha, 63  kuti uyeuke, unyare,+ uye urege kuzovazve nechikonzero chokushama muromo wako+ kuti unyare, pandinokuyananisira+ zvose zvawakaita,’ ndizvo zvinotaura Changamire Ishe Jehovha.”

Mashoko Emuzasi