Ezekieri 15:1-8

15  Zvino shoko raJehovha rakaramba richiuya kwandiri, richiti:  “Mwanakomana womunhu, ko muzambiringa,+ iro davi riri pakati pemiti yomusango, wakasiyanei nemimwe miti yose?  Danda rokuitisa basa ringatorwa pauri here? Kana kuti vanhu vanotora pauri hoko yokuturika chero mudziyo upi zvawo here?  Tarira! Iwo unofanira kuiswa mumoto kuti uve huni.+ Moto uchaparadza miromo yawo miviri, uye pakati pawo pachatsva.+ Wakakodzera basa chero ripi zvaro here?  Tarira! Paunenge usina chawaitwa, haushandiswi pabasa chero ripi zvaro. Zvino zvakadini nepaunenge wapiswa nomoto, watsva, ungashandiswa pabasa chero ripi zvaro here!”+  “Naizvozvo zvanzi naChangamire Ishe Jehovha, ‘Kungofanana nomuzambiringa uri pakati pemiti yomusango, wandakaita kuti uve huni, ndizvo zvandakaitawo vagari vomuJerusarema.+  Ndavatarira ndakatsamwa.+ Vakabuda mumoto, asi moto uchavaparadza.+ Imi muchaziva kuti ndini Jehovha, pandinovatarira ndakatsamwa.’”+  “‘Ndichaita kuti nyika ive dongo,+ nokuti vakava vasina kutendeka,’+ ndizvo zvinotaura Changamire Ishe Jehovha.”

Mashoko Emuzasi