Esteri 9:1-32

9  Zvino mumwedzi wechigumi nemiviri, kureva mwedzi waAdhari,+ pazuva rechigumi nematatu rawo, pakasvika nguva yokuti shoko ramambo nomutemo wake zviitwe,+ pazuva iro vavengi vevaJudha vakanga vamirira kuvadzvinyirira, zvinhu zvakatochinja, pakuti vaJudha ndivo vakadzvinyirira vaya vaivavenga.+  VaJudha vakaungana+ mumaguta avo mumatunhu ose aMambo Ahashivheroshi+ kuti vauraye vaya vaitsvaka kuvaitira zvinokuvadza,+ uye hapana munhu akamirisana navo, nokuti marudzi ose akanga abatwa nokuvatya.+  Machinda+ ose ematunhu nemachinda+ nemagavhuna nevanhu vaiita basa+ ramambo vakanga vachibatsira vaJudha, nokuti vakanga vabatwa nokutya+ Modhekai.  Nokuti Modhekai akanga ari mukuru+ muimba yamambo uye mukurumbira wake+ waisvika mumatunhu ose, nokuti murume wacho, iye Modhekai akaramba achiva mukuru.+  VaJudha vakatema vavengi vavo vose vachivauraya nebakatwa+ uye vakavauraya nokuvaparadza, vakaita maererano nezvavaida+ kune vaya vaivavenga.  Munhare yeShushani,+ vaJudha vakauraya uye vakaparadza varume mazana mashanu.  Uyewo, Pashandata naDharifoni naAspata  naPorata naAdhariya naAridhata  naPamashta naArisai naAridhai naVhaizata, 10  ivo vanakomana gumi+ vaHamani+ mwanakomana waHamedhata, uya aivenga vaJudha,+ vakavauraya; asi havana kubata zvinopambwa.+ 11  Pazuva iroro kuwanda kwevaya vakaurayiwa munhare yeShushani, kwakasvika pamberi pamambo. 12  Mambo akati kuna mambokadzi Esteri:+ “Munhare yeShushani,+ vaJudha vauraya, uye varume mazana mashanu nevanakomana gumi vaHamani vaparadzwa. Mune mamwe matunhu ose+ amambo vaitei?+ Unotetererei? Chipiwe.+ Unokumbireizve?+ Ngachiitwe.” 13  Naizvozvo Esteri akati: “Kana zvakanaka kuna mambo,+ mangwana vaJudha vari muShushani ngavabvumirwewo kuita maererano nomutemo wanhasi;+ uye vanakomana gumi vaHamani ngavaturikwe padanda.”+ 14  Naizvozvo mambo akati zviitwe saizvozvo.+ Mutemo wakabva wapiwa muShushani, uye vanakomana gumi vaHamani vakaturikwa. 15  Zvino vaJudha vakanga vari muShushani vakaunganazve pazuva rechigumi nemana+ romwedzi waAdhari, vakauraya varume mazana matatu muShushani; asi havana kubata zvinopambwa.+ 16  Kana vari vamwe vose vaJudha vakanga vari mumatunhu+ amambo, vakaungana, vakarwira mweya yavo,+ vakatsiva+ vavengi vavo nokuuraya vaya vaivavenga vane zviuru makumi manomwe nezvishanu; asi havana kubata zvinopambwa, 17  pazuva rechigumi nematatu romwedzi waAdhari; uye vakazorora pazuva rechigumi nemana, rikaitwa zuva remabiko+ nerokufara.+ 18  Kana vari vaJudha vakanga vari muShushani, vakaungana pazuva rechigumi nematatu+ rawo nerechigumi nemana rawo, vakazorora pazuva rechigumi nemashanu rawo, vakariita zuva remabiko nerokufara.+ 19  Ndokusaka vaJudha vomumisha, vaigara mumaguta emaruwa okure, vaiita zuva rechigumi nemana romwedzi waAdhari+ rokufara+ nerokuita mabiko nezuva rakanaka+ nerokutumirana zvinhu.+ 20  Modhekai+ akanyora zvinhu izvi, akatumira magwaro akanyorwa kuvaJudha vose vaiva mumatunhu ose+ aMambo Ahashivheroshi, aiva pedyo neaiva kure, 21  kuti avasungire kugara vachichengeta+ zuva rechigumi nemana romwedzi waAdhari nezuva rechigumi nemashanu rawo gore rimwe nerimwe, 22  maererano nemazuva akanga azorora vaJudha pavavengi vavo+ nomwedzi wavakachinjirwa kushungurudzwa kukava kufara uye kuchema+ kukava zuva rakanaka, kuti achengetwe semazuva okuita mabiko neokufara neokutumirana zvinhu+ neezvipo kuvarombo.+ 23  Zvino vaJudha vakagamuchira zvavakanga vatanga kuita nezvavakanga vanyorerwa naModhekai. 24  Nokuti Hamani+ mwanakomana waHamedhata,+ muAgagi,+ uya aivenga vaJudha vose,+ akanga arongera vaJudha kuti vaparadzwe,+ uye akanga aita kuti Puri,+ kureva Mujenya,+ ukandwe, kuti avanetse ovaparadza. 25  Asi Esteri paakauya pamberi pamambo iye akati norugwaro rwakanyorwa:+ “Zano rake+ rakaipa raarongera vaJudha ngaridzokere pamusoro wake”;+ uye vakamuturika iye nevanakomana vake padanda.+ 26  Ndokusaka vakashevedza mazuva aya kuti Purimu, nezita rePuri.+ Ndokusaka, maererano nemashoko ose etsamba iyi+ nezvavakanga vaona nezvakanga zvavawira, 27  vaJudha vakaita kuti kusungirwa kugara vachichengeta mazuva maviri aya maererano nezvakanyorwa nezvawo uye maererano nenguva yawo yakatarwa gore rimwe nerimwe, vasingaregi, kuve pavari uye vakugamuchire ivo nevana vavo navose vaienda navo.+ 28  Mazuva aya aifanira kuyeukwa ndokuchengetwa muchizvarwa chimwe nechimwe, mhuri imwe neimwe, dunhu rimwe nerimwe neguta rimwe nerimwe, uye mazuva aya ePurimu haafaniri kuguma pakati pevaJudha uye kuyeukwa+ kwawo hakufaniri kugumira pavana vavo. 29  Zvino mambokadzi Esteri, mwanasikana waAbhihairi,+ naModhekai muJudha vakanyora nesimba rose kuti vasimbise tsamba iyi yechipiri yezvePurimu. 30  Akabva atumira magwaro akanyorwa kuvaJudha vose vaiva mumatunhu zana nemakumi maviri nemanomwe,+ ihwo umambo hwaAhashivheroshi,+ nemashoko orugare nechokwadi,+ 31  kuti vasimbise mazuva aya ePurimu panguva yawo yakatarwa, sezvavakanga vatarirwa naModhekai muJudha namambokadzi Esteri,+ uye sezvavakanga vatarira mweya yavo nevana vavo,+ nyaya dzokutsanya+ nokuchemera kwavo kubatsirwa.+ 32  Mashoko aEsteri akasimbisa nyaya idzi dzePurimu,+ zvikanyorwa mubhuku.

Mashoko Emuzasi