Esteri 8:1-17

8  Pazuva iroro Mambo Ahashivheroshi akapa mambokadzi Esteri imba yaHamani,+ uya aivenga vaJudha;+ uye Modhekai akauya pamberi pamambo, nokuti Esteri akanga ataura kuti aiva ani wake.+  Mambo akabva abvisa rin’i yake ine chidhindo+ yaakanga atorera Hamani akaipa Modhekai; uye Esteri akaita kuti Modhekai atarisire imba yaHamani.+  Zvakare, Esteri akataurazve ari pamberi pamambo, akawira pasi pamberi petsoka dzake, akasvimha misodzi nokuteterera+ kunzwirwa nyasha naye kuti abvise zvakaipa+ zvaHamani muAgagi nezano rake+ raakanga arongera vaJudha.+  Mambo akabva atambanudzira Esteri tsvimbo youmambo yendarama,+ Esteri akabva asimuka, akamira pamberi pamambo.  Zvino akati: “Kana zvakanaka kuna mambo, uye kana andinzwira nyasha+ uye kana zvakakodzera pamberi pamambo uye ndakanaka kwaari, ngapanyorwe kuti magwaro akanyorwa achinjwe,+ iro zano raHamani mwanakomana waHamedhata muAgagi,+ raakanyora kuti aparadze vaJudha+ vari mumatunhu ose amambo.+  Nokuti ndingazvitsungirira sei kana ndichitarira nhamo ichawana vanhu vokwangu, uye ndingazvitsungirira sei kana ndichitarira kuparadzwa kwehama dzangu?”  Naizvozvo Mambo Ahashivheroshi akati kuna mambokadzi Esteri nokuna Modhekai muJudha: “Tarirai! Ndapa Esteri imba yaHamani,+ uye iye vamuturika padanda,+ nokuti akatambanudzira vaJudha ruoko rwake.  Zvino imi nyorai nokuda kwevaJudha zvakakunakirai nezita ramambo,+ muzvisimbise nerin’i yamambo ine chidhindo; nokuti hazvibviri kuchinja tsamba yakanyorwa nezita ramambo uye yakasimbiswa nerin’i yamambo ine chidhindo.”+  Naizvozvo vanyori+ vamambo vakashevedzwa panguva iyoyo mumwedzi wechitatu, kureva mwedzi waSivhani, pazuva rechimakumi maviri nematatu rawo; uye kunyora kwakaitwa maererano nezvose izvo Modhekai akarayira vaJudha nemachinda+ nemagavhuna nemachinda ematunhu aibva kuIndiya kusvikira kuItiopiya, matunhu zana nemakumi maviri nemanomwe,+ kudunhu rimwe nerimwe nemanyorero aro+ uye kurudzi rumwe norumwe norurimi rwarwo,+ uye kuvaJudha nemanyorero avo norurimi rwavo.+ 10  Akanyora nezita raMambo+ Ahashivheroshi, akaisa chisimbiso+ nerin’i yamambo ine chidhindo,+ akatumira magwaro akanyorwa noruoko rwenhume dzaiva pamabhiza,+ dzakanga dzakatasva mabhiza aishandiswa kuendesa tsamba mubasa ramambo, mabhiza makono akaberekwa nemabhiza anomhanya kwazvo, 11  kuti mambo akabvumira vaJudha vaiva mumaguta ose akasiyana-siyana kuti vaungane+ uye varwire mweya yavo, kuti vatsakatise nokuuraya nokuparadza uto rose revanhu+ nematunhu aivavenga, vana nevakadzi, uye kuti vapambe zvinhu zvavo,+ 12  pazuva rimwe chete+ mumatunhu ose aMambo Ahashivheroshi, pazuva rechigumi nematatu+ romwedzi wechigumi nemiviri, kureva mwedzi waAdhari.+ 13  Kopi+ yetsamba yacho yaifanira kupiwa somutemo mumatunhu ose akasiyana-siyana, zvichiziviswa marudzi ose, kuti vaJudha vagadzirire zuva iri kuti vatsive+ vavengi vavo. 14  Nhume+ dzacho, dzakanga dzakatasva mabhiza aishandiswa kuendesa tsamba mubasa ramambo, dzakaenda, dzichikurudzirwa nokukurumidziswa+ neshoko ramambo; uye mutemo wacho wakapiwa munhare yeShushani.+ 15  Kana ari Modhekai, akabva pamberi pamambo akapfeka zvipfeko zvoumambo+ zvebhuruu nejira rerineni, nekorona huru yendarama, nejasi rejira rakanaka kwazvo,+ uye reshinda yepepuru yakatsvukuruka.+ Guta reShushani rakapururudza uye raifara.+ 16  Pakava nechiedza nokufara+ nokupembera nomufaro nokukudzwa kuvaJudha vaiva ikoko. 17  Mumatunhu ose akasiyana-siyana nomumaguta ose akasiyana-siyana kwose kwaisvika shoko ramambo nomutemo wake kwaiva nokufara nokupembera nomufaro kuvaJudha, mabiko+ nezuva rakanaka; uye marudzi mazhinji+ enyika yacho aizviti vaJudha,+ nokuti akanga ava kutya+ vaJudha.

Mashoko Emuzasi