Esteri 4:1-17

4  Zvino Modhekai+ akaziva zvinhu zvose zvakanga zvaitwa;+ uye Modhekai akabvarura nguo dzake, akapfeka masaga,+ akaisa madota,+ akabuda, akaenda pakati peguta, akachema kwazvo zvinoshungurudza.+  Akazosvika pamberi pegedhi ramambo,+ nokuti hapana aifanira kupinda pagedhi ramambo akapfeka masaga.  Mumatunhu ose akasiyana-siyana,+ kwose kwaisvika shoko ramambo nomutemo wake, vaJudha vakachema kwazvo,+ vakatsanya+ nokusvimha misodzi nokuungudza. Vakawanda vakawaridza masaga+ nemadota+ sepokurara.  Zvino vasikana vaEsteri nevakuru vakuru vake+ vakapinda mukati, vakamuudza. Mambokadzi akarwadziwa kwazvo. Akabva atumira nguo dzokuti Modhekai apfeke uye kuti abvise masaga ake. Asi haana kudzigamuchira.+  Esteri akashevedza Hataki,+ mumwe wevakuru vakuru vamambo, waakanga aita kuti amushandire, akamurayira pamusoro paModhekai, kuti azive kuti izvi zvairevei uye zvaiitirwei.  Naizvozvo Hataki akabuda, akaenda kwaiva naModhekai munzvimbo yeguta yaiungana vanhu yaiva pamberi pegedhi ramambo.  Modhekai akabva amuudza zvinhu zvose zvakanga zvamuwira+ nemari chaiyo iyo Hamani akanga ati aizoisa munochengeterwa pfuma yamambo+ nokuda kwevaJudha, kuti avaparadze.+  Akamupa kopi+ yetsamba yomutemo wakanga wapiwa muShushani+ kuti vatsakatiswe kuti anoratidza Esteri uye kuti amuudze nokumurayira+ kuti apinde maiva namambo, amuteterere kuti anzwirwe nyasha naye+ nokukumbirira vanhu vake zvakananga pamberi pake.+  Zvino Hataki+ akapinda mukati, akaudza Esteri mashoko aModhekai. 10  Esteri akabva ataura naHataki, akamurayira pamusoro paModhekai+ achiti: 11  “Vashandi vose vamambo nevanhu vomumatunhu amambo vanoziva kuti, chero murume upi zvake kana mukadzi anopinda muna mambo muchivanze chomukati+ asina kushevedzwa, mutemo wake mumwe chete+ ndewokuita kuti aurayiwe; kutoti kana mambo akamutambanudzira tsvimbo youmambo yendarama, iye acharambawo ari mupenyu.+ Ini handisati ndashevedzwa kuti ndipinde muna mambo zvino kwemazuva makumi matatu.” 12  Zvino vakaudza Modhekai mashoko aEsteri. 13  Modhekai akabva ati vapindure Esteri vachiti: “Usafunga mumweya wako kuti imba yamambo ichapukunyuka kupfuura vamwe vaJudha vose.+ 14  Nokuti kana ukanyarara panguva ino, kubatsirwa nokununurwa kwevaJudha zvichabva kune imwe nzvimbo;+ asi iwe neimba yababa vako, muchaparara. Ndiani anoziva kana wakava vahosi nokuda kwenguva yakaita seino?”+ 15  Naizvozvo Esteri akati vapindure Modhekai vachiti: 16  “Endai, unganidzai vaJudha vose vari muShushani+ mutsanye+ nokuda kwangu uye musadya nokunwa kwemazuva matatu,+ usiku nemasikati. Iniwo nevasikana vangu,+ ndichatsanyawo, ndichabva ndapinda muna mambo, zvisingabvumirwi nomutemo; uye kana ndikaparara,+ ngandiparare hangu.” 17  Modhekai akaenda, akaita maererano nezvose zvaakanga arayirwa naEsteri.

Mashoko Emuzasi