Eksodho 35:1-35

35  Gare gare Mosesi akaunganidza ungano yose yevanakomana vaIsraeri, akati kwavari: “Aya ndiwo mashoko akarayirwa naJehovha kuti muaite:+  Basa ringaitwa kwemazuva matanhatu,+ asi zuva rechinomwe richava dzvene kwamuri, sabata rezororo rakakwana kuna Jehovha. Ani naani anoshanda pariri achaurayiwa.+  Musabatidza moto munzvimbo dzenyu dzamunogara pazuva resabata.”  Zvino Mosesi akati kuungano yose yevanakomana vaIsraeri: “Iri ndiro shoko rakarayirwa naJehovha, achiti,  ‘Unganidzai mupiro wokupa Jehovha pakati penyu.+ Vanhu vose vane mwoyo inoda+ ngavauye nawo uve mupiro waJehovha, zvinhu zvinoti, ndarama nesirivha nemhangura+  neshinda yebhuruu nemvere dzemakwai dzakaiswa ruvara rwepepuru yakatsvukuruka neshinda yakaiswa ruvara rutsvuku rwekokasi nerineni yakanaka kwazvo nemvere dzembudzi+  nematehwe emakondohwe akaiswa ruvara rutsvuku nematehwe emasiri nematanda omubayamhondoro  nemafuta ezvokuvhenekesa nemafuta ebharisamu okuzodza nawo neerusenzi inonhuhwirira+  nematombo eonikisi nematombo okuisa paefodhi+ nepahomwe yepachipfuva.+ 10  “‘Zvino vaya vose vane mwoyo yakachenjera+ vari pakati penyu ngavauye vagadzire zvose zvakarayirwa naJehovha, 11  zvinoti, tebhenekeri pamwe netende rayo nechokufukidzisa chayo, zvokukochekera nazvo zvayo nemapuranga ayo emadziro, mbariro dzayo, mbiru dzayo nezvigadziko zvayo; 12  Areka+ nematanda ayo,+ chifukidziro+ neketeni+ rechinhu chinovhara; 13  tafura+ nematanda ayo nemidziyo yayo yose nechingwa chokuratidzira;+ 14  nechigadziko chemarambi+ okuvhenekesa nemidziyo yacho nemarambi acho nemafuta+ okuvhenekesa; 15  neatari yerusenzi+ nematanda ayo; nemafuta okuzodza nawo nerusenzi inonhuhwirira;+ chinhu chinovhara pasuo nokuda kwesuo retebhenekeri; 16  atari+ yechinopiwa chinopiswa nesefa yayo yemhangura, matanda ayo nemidziyo yayo yose; bheseni+ nechigadziko charo; 17  jira rinorembera rechivanze,+ mbiru dzaro nezvigadziko zvaro; uye chinhu chinovhara pagedhi rechivanze; 18  hoko dzetende retebhenekeri nehoko dzetende dzechivanze netambo dzadzo;+ 19  nguo+ dzakarukwa dzokushumira nadzo munzvimbo tsvene,+ nguo tsvene dzomupristi Aroni nenguo dzevanakomana vake dzokuti vashande sevapristi.’” 20  Naizvozvo ungano yose yevanakomana vaIsraeri yakabva pamberi paMosesi. 21  Vakabva vauya, munhu wose akakurudzirwa nomwoyo wake,+ munhu wose ainzwa achida, akaunza mupiro waJehovha nokuda kwebasa retende rokusanganira uye nokuda kwebasa raro rose uye nokuda kwenguo tsvene. 22  Vakaramba vachiuya, varume pamwe chete nevakadzi, vose vaiva nemwoyo yaida. Vakauya nezvokukochekera nazvo nemhete nemarin’i nezvishongo zvevakadzi, zvinhu zvakagadzirwa nendarama zvemarudzi ose, munhu mumwe nomumwe akapa Jehovha chinopiwa chinozunguzirwa chendarama.+ 23  Vose vaiva neshinda yebhuruu nemvere dzemakwai dzakaiswa ruvara rwepepuru yakatsvukuruka neshinda yakaiswa ruvara rutsvuku rwekokasi nerineni yakanaka kwazvo nemvere dzembudzi nematehwe emakondohwe akaiswa ruvara rutsvuku nematehwe emasiri, vakauya nazvo.+ 24  Vaya vose vaipa mupiro wesirivha nemhangura vakauya nomupiro waJehovha, uye vaya vose vaiva nematanda omubayamhondoro okuti vashandise pabasa racho rose vakauya nawo. 25  Zvino vakadzi vose vaiva nemwoyo yakachenjera+ vakakosa nemaoko avo, uye vakaramba vachiuya neshinda yakakoswa, shinda yebhuruu nemvere dzemakwai dzakaiswa ruvara rwepepuru yakatsvukuruka, shinda yakaiswa ruvara rutsvuku rwekokasi nerineni yakanaka kwazvo. 26  Vakadzi vose vaiva nouchenjeri vakakurudzirwa nemwoyo yavo vakakosa mvere dzembudzi. 27  Machinda akauya nematombo eonikisi nematombo okuisa paefodhi nepahomwe yepachipfuva,+ 28  nemafuta ebharisamu nemafuta okuvhenekesa nemafuta okuzodza nawo neerusenzi inonhuhwirira.+ 29  Varume vose nevakadzi vose vakakurudzirwa nemwoyo yavo kuti vauye nechimwe chinhu nokuda kwebasa rose rakanga rarayirwa naJehovha kuti riitwe achishandisa Mosesi vakaita saizvozvo; vanakomana vaIsraeri vakauya nechinopiwa chokuzvidira kuna Jehovha.+ 30  Mosesi akabva ati kuvanakomana vaIsraeri: “Onai, Jehovha akashevedza Bhezareri+ mwanakomana waUrai, mwanakomana waHeri, wedzinza raJudha nezita. 31  Akamuzadza nomudzimu waMwari kuti ave nouchenjeri, nokunzwisisa, nokuziva uye noumhizha hwemarudzi ose 32  uye kuti afunge mazano, okushandisa ndarama nesirivha nemhangura,+ 33  nokuveza matombo kuti arongwe nokuveza matanda kuti aite zvivezwa zvemarudzi ose+ zvakagadzirwa noungwaru. 34  Akaisa mumwoyo make unyanzvi, kuti adzidzise vamwe, iye naOhoriyabhi+ mwanakomana waAhisamaki wedzinza raDhani. 35  Akavazadza nouchenjeri hwomwoyo+ kuti vaite basa rose remhizha neromunhu anomenda+ neromunhu anogadzira machira neshinda yebhuruu nemvere dzemakwai dzakaiswa ruvara rwepepuru yakatsvukuruka, neshinda yakaiswa ruvara rutsvuku rwekokasi nerineni yakanaka kwazvo, neromunhu anoruka, varume vanoita mabasa emarudzi ose nokufunga mazano.

Mashoko Emuzasi