Eksodho 3:1-22

3  Zvino Mosesi akava mufudzi wemakwai aJetro,+ mupristi weMidhiyani, aiva tezvara vake.+ Paakanga achitinhira makwai kurutivi rwokumavirira rwerenje, akazosvika kugomo raMwari wechokwadi,+ kuHorebhi.+  Ngirozi yaJehovha yakabva yazviratidza kwaari iri mumurazvo womoto pakati pegwenzi reminzwa.+ Zvaakaramba achitarira, akaona gwenzi reminzwa richibvira moto, asi gwenzi racho rakanga risingatsvi.  Mosesi akati: “Regai ndimbotsauka kuti ndiongorore chinhu ichi chinoshamisa kwazvo, kuti nei gwenzi racho risiri kutsva.”+  Jehovha paakaona kuti atsauka kuti aongorore, Mwari akabva amushevedza ari pakati pegwenzi reminzwa akati: “Mosesi! Mosesi!” iye akati: “Ndiri pano.”+  Akabva ati: “Usaswedera kuno. Bvisa hwashu dzako mutsoka dzako, nokuti nzvimbo yaumire inzvimbo tsvene.”+  Zvino akati: “Ndini Mwari wababa vako, Mwari waAbrahamu, Mwari waIsaka naMwari waJakobho.”+ Mosesi akabva avanza chiso chake, nokuti akatya kutarira Mwari wechokwadi.  Jehovha akatizve: “Chokwadi ndaona kutambudzika kwevanhu vangu vari muIjipiti, uye ndanzwa kuchema kwavo nokuda kwevaya vanovamanikidza kuti vashande; nokuti ndinonyatsoziva kurwadziwa kwavo.+  Ndichaburuka kuti ndivanunure pamaoko evaIjipiti+ uye kuti ndivabudise munyika iyoyo kuti ndivaendese kunyika yakanaka uye yakakura, kunyika inoyerera mukaka nouchi,+ kunharaunda yevaKenani nevaHiti nevaAmori nevaPerizi nevaHivhi nevaJebhusi.+  Zvino tarira! kuchema kwevanakomana vaIsraeri kwasvika kwandiri, uye ndaonawo kudzvinyirirwa kwavari kuitwa nevaIjipiti.+ 10  Zvino chiuya ndikutume kuna Farao, ubudise vanhu vangu, ivo vanakomana vaIsraeri, muIjipiti.”+ 11  Asi Mosesi akati kuna Mwari wechokwadi: “Ndini ani kuti ndiende kuna Farao uye kuti ndibudise vanakomana vaIsraeri muIjipiti?”+ 12  Iye akati: “Nokuti ndichava newe,+ uye ichi ndicho chiratidzo chako chokuti ndini ndakutuma:+ Kana wabudisa vanhu vacho muIjipiti, muchashumira Mwari wechokwadi muri mugomo rino.”+ 13  Zvisinei, Mosesi akati kuna Mwari wechokwadi: “Zvino kana ndikasvika kuvanakomana vaIsraeri ndikati kwavari, ‘Mwari wemadzitateguru enyu andituma kwamuri,’ ivo vakati kwandiri, ‘Anonzi ani?’+ Ndichatii kwavari?” 14  Mwari akati kuna Mosesi: “NDICHAVA IYE WANDICHAVA.”+ Akatizve: “Uti kuvanakomana vaIsraeri, ‘NDICHAVA ndiye andituma kwamuri.’”+ 15  Mwari akabva atizve kuna Mosesi: “Uti kuvanakomana vaIsraeri, ‘Jehovha, Mwari wemadzitateguru enyu, Mwari waAbrahamu,+ Mwari waIsaka+ naMwari waJakobho,+ andituma kwamuri.’ Iri ndiro zita rangu nokusingagumi,+ uye ndiro randichayeukwa naro kusvikira kuzvizvarwa nezvizvarwa.+ 16  Chienda, uunganidze varume vakuru vaIsraeri, uti kwavari, ‘Jehovha Mwari wemadzitateguru enyu azviratidza kwandiri,+ Mwari waAbrahamu, Isaka naJakobho, achiti: “Chokwadi ndichafunga+ nezvenyu uye zvamuri kuitirwa muIjipiti. 17  Naizvozvo ndinoti, Ndichakubvisai pakutambudzwa+ nevaIjipiti kuti ndikuendesei kunyika yevaKenani nevaHiti nevaAmori+ nevaPerizi nevaHivhi nevaJebhusi,+ kunyika inoyerera mukaka nouchi.”’+ 18  “Ivo vachateerera inzwi rako,+ muende kuna mambo weIjipiti, iwe nevarume vakuru vaIsraeri, muti kwaari, ‘Jehovha Mwari wevaHebheru+ ataura nesu,+ zvino tapota, tinoda kuenda rwendo rwemazuva matatu kurenje, uye tinoda kubayira kuna Jehovha Mwari wedu.’+ 19  Zvino ini, iyeni, ndinonyatsoziva kuti mambo weIjipiti haazokubvumirii kuenda kutoti pashandiswa ruoko rune simba.+ 20  Ndichatambanudza ruoko rwangu+ ndirove Ijipiti nemabasa angu ose anoshamisa andichaita pakati payo; uye izvozvo zvaitika achakuregai muchienda.+ 21  Ndichaita kuti vanhu ava vanzwirwe nyasha nevaIjipiti; uye pamunoenda, hamungaendi musina chinhu.+ 22  Asi mukadzi mumwe nomumwe anofanira kukumbira muvakidzani wake nomukadzi mutorwa ari kugara mumba make zvinhu zvesirivha nezvinhu zvendarama nemajasi, muzvipfekedze vanakomana venyu nevanasikana venyu; mutorere vaIjipiti zvose.”+

Mashoko Emuzasi