Eksodho 28:1-43

28  “Zvino iwe swededza pedyo newe Aroni mukoma wako nevanakomana vake vaainavo vabve pakati pevanakomana vaIsraeri kuti ave mupristi wangu,+ Aroni,+ Nadhabhi naAbhihu,+ Eriyezari naItamari,+ vanakomana vaAroni.  Ugadzirire Aroni mukoma wako nguo tsvene, dzive dzokukudzwa uye dzorunako.+  Iwe utaure navose vakachenjera vane mwoyo yandakazadza nomudzimu wouchenjeri,+ vagadzire nguo dzaAroni dzokumutsvenesa nadzo, kuti ave mupristi wangu.+  “Idzi ndidzo nguo dzavanofanira kugadzira: homwe yepachipfuva,+ efodhi+ nejasi risina maoko+ nenguo refu yakagadzirwa yakaita mabhokisi mabhokisi, ngowani+ nebhandi rejira;+ uye vanofanira kugadzirira Aroni mukoma wako nevanakomana vake nguo tsvene, kuti ave mupristi wangu.  Ivo ngavatore ndarama neshinda yebhuruu nemvere dzemakwai dzakaiswa ruvara rwepepuru yakatsvukuruka neshinda yakaiswa ruvara rutsvuku rwekokasi nerineni yakanaka kwazvo.  “Vanofanira kugadzira efodhi vachishandisa ndarama, shinda yebhuruu nemvere dzemakwai dzakaiswa ruvara rwepepuru yakatsvukuruka, shinda yakaiswa ruvara rutsvuku rwekokasi nerineni yakanaka kwazvo yakakoswa, rive basa romunhu anomenda.+  Ngaive nemachira maviri epamapfudzi anobatanidzwa kumusoro kwayo kuviri, uye inofanira kubatanidzwa.+  Bhandi+ rokuisungisa zvakasimba riri pairi, maererano nokugadzirwa kwaro rinofanira kuva rakagadzirwa nezvinhu zvinoti, ndarama, shinda yebhuruu nemvere dzemakwai dzakaiswa ruvara rwepepuru yakatsvukuruka neshinda yakaiswa ruvara rutsvuku rwekokasi nerineni yakanaka kwazvo yakakoswa.  “Unofanira kutora matombo maviri eonikisi,+ wonyora mazita evanakomana vaIsraeri paari,+ uchiita zvokutemera,+ 10  mazita avo matanhatu padombo rimwe chete nemazita matanhatu evaya vanenge vasara pane rimwe dombo, zvichitevedzana nokuberekwa kwavo.+ 11  Unyore uchiita zvokutemera mazita evanakomana vaIsraeri pamatombo acho maviri, sokunyora kunoita mhizha yokuveza matombo, sokunyorwa kunoitwa chisimbiso.+ Uagadzire akaiswa mutufuremu twendarama.+ 12  Uise matombo acho maviri pamachira epamapfudzi eefodhi, ave matombo okuyeuchidza vanakomana vaIsraeri;+ uye Aroni ngaatakure mazita avo pamberi paJehovha pamachira ake maviri epamapfudzi chive chiyeuchidzo. 13  Ugadzire tufuremu twendarama, 14  necheni mbiri dzendarama chaiyo.+ Udzigadzire setambo, setambo yakakoswa; ubatanidze cheni dzacho dzakaita setambo netufuremu twacho.+ 15  “Unofanira kugadzira homwe yepachipfuva yokutonga,+ ngaigadzirwe nomunhu anomenda. Uigadzire sokugadzirwa kunoitwa efodhi. Uigadzire nendarama, shinda yebhuruu nemvere dzemakwai dzakaiswa ruvara rwepepuru yakatsvukuruka neshinda yakaiswa ruvara rutsvuku rwekokasi nerineni yakanaka kwazvo yakakoswa.+ 16  Painenge yapetwa inofanira kuva nemativi mana akaenzana, yakareba sezvinoita kana minwe yatambanudzwa uye yakafara sezvinoita minwe kana yatambanudzwa.+ 17  Uise matombo pairi, pave nemitsara mina yematombo.+ Mutsara wokutanga ngauve nematombo anoti, rubhi,+ topazi+ neemaradhi.+ 18  Mutsara wechipiri ngauve neanoti, tekoizi,+ safaya+ nejaspa.+ 19  Mutsara wechitatu ngauve neanoti, reshemu, agati+ neametesti.+ 20  Mutsara wechina ngauve neanoti, krisoriti+ neonikisi+ nejedhi. Makomba aanoiswa anofanira kuva endarama.+ 21  Matombo acho ngaarongwe zvichienderana nemazita evanakomana vaIsraeri, gumi nemaviri maererano nemazita avo.+ Anofanira kunyorwa sokunyorwa kunoitwa chisimbiso, rimwe nerimwe maererano nezita raro, nokuda kwemadzinza gumi nemaviri.+ 22  “Pahomwe yepachipfuva unofanira kugadzira cheni dzakamonwa, dzakaita setambo yakakoswa, dzendarama chaiyo.+ 23  Pahomwe yepachipfuva, ugadzirewo marin’i maviri endarama,+ uise marin’i acho maviri pamakona maviri ehomwe yepachipfuva. 24  Upinze tambo dzacho mbiri dzendarama nomumarin’i maviri ari pamakona ehomwe yepachipfuva.+ 25  Upinze miromo miviri yetambo dzacho mbiri nomutufuremu twuviri, udziise pamachira epamapfudzi eefodhi, nechemberi kwayo.+ 26  Ugadzire marin’i maviri endarama, woaisa pamakona maviri ehomwe yepachipfuva, pamupendero wayo uri kurutivi ruri pedyo neefodhi nechomukati.+ 27  Ugadzire marin’i maviri endarama, woaisa pamachira maviri epamapfudzi eefodhi anobva pasi, mberi kwayo, pedyo nepayakabatanidzwa, pamusoro pebhandi reefodhi.+ 28  Ngavasungirire homwe yepachipfuva nemarin’i ayo pamarin’i eefodhi vachishandisa tambo yebhuruu, kuti irambe iri pamusoro pebhandi reefodhi uye kuti homwe yepachipfuva irege kubva pamusoro peefodhi.+ 29  “Aroni ngaatakure mazita evanakomana vaIsraeri ari pahomwe yepachipfuva yokutonga nechepamwoyo pake paanopinda muNzvimbo Tsvene kuti chive chiyeuchidzo pamberi paJehovha nguva dzose. 30  Uise Urimu+ neTumimu muhomwe yepachipfuva yokutonga, uye ngazvive pamwoyo paAroni paanouya pamberi paJehovha; Aroni anofanira kutakura zvakatongwa+ nokuda kwevanakomana vaIsraeri pamwoyo pake pamberi paJehovha nguva dzose. 31  “Unofanira kugadzira jasi reefodhi risina maoko neshinda yebhuruu chete.+ 32  Kumusoro kwaro nechepakati paro ngapave nehuro. Huro yaro ngaive nomupendero kumativi ose, chive chinhu chakagadzirwa nomuruki. Ngarive nehuro yakafanana neyenguo yokuzvidzivirira nayo ine simbi, kuti rirege kubvaruka.+ 33  Pamupendero waro ugadzire mapomegraneti eshinda yebhuruu nemvere dzemakwai dzakaiswa ruvara rwepepuru yakatsvukuruka neshinda yakaiswa ruvara rutsvuku rwekokasi, pamupendero waro kumativi ose, uye mabhero+ endarama ari pakati pawo kumativi ose; 34  bhero rendarama nepomegraneti, bhero rendarama nepomegraneti pamupendero wejasi risina maoko kumativi ose.+ 35  Ngaripfekwe naAroni kuti ashumire, uye kurira kunobva paari kunofanira kunzwika paanopinda munzvimbo tsvene pamberi paJehovha nepaanobuda, kuti arege kufa.+ 36  “Unofanira kugadzira karata kanopenya kendarama chaiyo, wokanyora uchiita zvokutemera sokunyorwa kunoitwa chisimbiso, kuti, ‘Utsvene ndohwaJehovha.’+ 37  Ukasungirire netambo yebhuruu, uye ngakave pangowani.+ Kanofanira kuva nechemberi kwengowani. 38  Ngakave pahuma yaAroni, uye Aroni ngaazvidavirire nokuda kwokukanganisa kunoitirwa zvinhu zvitsvene,+ zvichatsaurwa nevanakomana vaIsraeri, izvo zvipo zvavo zvose zvitsvene; uye kanofanira kugara pahuma pake nguva dzose, kuti aite kuti vagamuchirwe+ pamberi paJehovha. 39  “Unofanira kuruka nguo refu yakaita mabhokisi mabhokisi nerineni yakanaka kwazvo, uye ugadzire ngowani yerineni yakanaka kwazvo,+ uye ugadzire bhandi rejira,+ rive basa romuruki. 40  “Unofanira kugadzirira vanakomana vaAroni nguo refu,+ uvagadzirire mabhandi emachira, uye uvagadzirire zvifukidziro zvomusoro+ zvokukudzwa norunako.+ 41  Uzvipfekedze Aroni mukoma wako nevanakomana vake vaainavo, uvazodze+ uye uvape simba+ wovatsvenesa, kuti vave vapristi vangu. 42  Uvagadzirire zvikabudura zverineni kuti vafukidze nyama yavo isina kufukidzwa.+ Ngazvive zvakareba kubvira muhudyu kusvikira pazvidya. 43  Ngazvipfekwe naAroni nevanakomana vake pavanopinda mutende rokusanganira kana kuti pavanoswedera pedyo neatari kuti vashumire munzvimbo tsvene, kuti varege kukanganisa, vakafa. Uyu murau nokusingagumi kwaari nevana vake vanomutevera.+

Mashoko Emuzasi