Eksodho 22:1-31

22  “Kana munhu akaba nzombe kana kuti gwai ozviuraya kana kuzvitengesa, anofanira kuripa nemombe shanu nokuda kwenzombe yacho, uye makwai mana nokuda kwegwai racho.+  (“Kana mbavha+ ikawanikwa ichipaza,+ yobva yarohwa, yofa, aiuraya wacho haana mhosva yeropa.+  Kana yanga yabudirwa nezuva, aiuraya wacho ane mhosva yeropa.) “Inofanira kuripa. Kana isina chinhu, inofanira kubva yatengeswa nokuda kwezvinhu zvayakaba.+  Chokwadi, kana ikawanikwa iine chinhu chakabiwa muruoko rwayo, chichiri chipenyu, ingava nzombe kana mbongoro kana gwai, inofanira kuripa zvakapetwa kaviri.  “Kana munhu akadyisa munda kana kuti munda wemizambiringa, osairira mhuka dzake dzinotakuriswa zvinhu, dzoparadza mune mumwe munda, anofanira kuripa+ nezvakanaka kwazvo zvomunda wake kana kuti nezvakanaka kwazvo zvomunda wake wemizambiringa.  “Kana moto ukapararira, ukabatira paminzwa, nepazvisote kana pazviyo zvisati zvachekwa kana kuti munda ukapiswa,+ munhu akabatidza moto wacho anofanira kuripa zvakatsva.  “Kana munhu akachengetesa wokwake mari kana kuti zvinhu,+ izvo zvikabiwa mumba momunhu wacho, kana mbavha yacho ikawanikwa, inofanira kuripa zvakapetwa kaviri.+  Kana mbavha yacho ikasawanikwa, muridzi weimba anofanira kuunzwa pedyo naMwari+ wechokwadi kuti vaone kana asina kutora zvinhu zvowokwake.  Asi kana iri mhosva yose yokudarika,+ pamusoro penzombe, mbongoro, gwai, nguo, chinhu chero chipi zvacho chakarasika chaangataura nezvacho kuti, ‘Ndechangu!’ mhosva yavo vari vaviri inofanira kuuya kuna Mwari wechokwadi.+ Uyo achanzi naMwari akaipa, acharipa wokwake zvakapetwa kaviri.+ 10  “Kana munhu akachengetesa wokwake mbongoro, kana nzombe, kana gwai, kana chipfuwo chero chipi zvacho, chikafa kana kuti chikaremara kana kuti chikatinhwa pasina munhu ari kuzviona, 11  vaviri vacho vanofanira kupikirana+ vachishandisa zita raJehovha kuti iye haana kutora zvinhu zvowokwake;+ muridzi wazvo anofanira kuzvibvuma, uye mumwe wacho haafaniri kuripa. 12  Asi chokwadi, kana zvikabiwa zviri kwaari, anofanira kuripa muridzi wazvo.+ 13  Kana chikabvamburwa nechikara,+ anofanira kuuya nacho kuti chive uchapupu.+ Haafaniri kuripa chinhu chakabvamburwa nechikara. 14  “Asi kana munhu akakumbira chinhu kune wokwake,+ chikaremara kana kuti chikafa, muridzi wacho paanenge asiri nacho, anofanira kuripa.+ 15  Kana muridzi wacho ainacho, haafaniri kuripa. Kana chakakumbirwa kuti chizobhadharwa, mubhadharo wacho ndiwo unofanira kuripirwa. 16  “Zvino kana munhu akanyengedza mhandara isati yavimbiswa kuroorwa, orara nayo,+ anofanira kuiwana nomutengo wokutenga nawo kuti ive mudzimai wake.+ 17  Kana baba vayo vakaramba zvachose kuti vamupe iyo, anofanira kuripa mari inoenzanirana nemari inobhadharirwa mhandara.+ 18  “Usachengetedza muroyi wechikadzi ari mupenyu.+ 19  “Ani naani anorara nemhuka chokwadi anofanira kuurayiwa.+ 20  “Munhu anobayira kuna vanamwari chero vapi zvavo kunze kwaJehovha oga anofanira kuparadzwa chose.+ 21  “Usaitira utsinye mutorwa kana kuti kumudzvinyirira,+ nokuti imi maiva vatorwa munyika yeIjipiti.+ 22  “Musatambudza chirikadzi chero ipi zvayo kana kuti nherera.+ 23  Kana ukaitambudza, iyo ikandichemera, chokwadi ndichanzwa kuchema kwayo;+ 24  ndichatsamwa kwazvo,+ uye ndichakuurayai nebakatwa, vadzimai venyu vachava chirikadzi, uye vanakomana venyu vachava nherera.+ 25  “Kana ukakweretesa vanhu vangu mari, anotambudzika wauinaye,+ rega kumuitira zvinoitwa nowechimbadzo. Musareva mubereko kwaari.+ 26  “Kana ukatora nguo yowokwako kuti ive chokumbofanobata,+ unofanira kuidzorera kwaari panovira zuva. 27  Nokuti ndicho chokufuka chake chete.+ Ndiro jasi rokuti afukidze ganda rake. Achafukei pakurara? Achandichemera, uye ndichanzwa, nokuti ndine nyasha.+ 28  “Usatuka Mwari+ kana kuti kutuka jinda riri pakati pevanhu vako.+ 29  “Usapa zvibereko zvako zvakawanda nezvinofashukira zvechisviniro chako uchizengurira.+ Unofanira kundipa dangwe revanakomana vako.+ 30  Unofanira kuita seizvi nenzombe yako negwai rako:+ Icharamba iri pamwe chete naamai vayo kwemazuva manomwe.+ Nezuva rechisere unofanira kundipa iyo. 31  “Munofanira kuva vanhu vatsvene kwandiri;+ uye hamufaniri kudya nyama yechinhu chakabvamburwa kusango nechikara.+ Munofanira kuikandira imbwa.+

Mashoko Emuzasi