Eksodho 21:1-36

21  “Zvino izvi ndizvo zvandakatonga zvaunofanira kuisa pamberi pavo:+  “Kana ukatenga muranda muHebheru,+ achava muranda kwemakore matanhatu, asi mune rechinomwe achaenda akasununguka asina chaanoripa.+  Kana akauya ari oga, achaenda ari oga. Kana aine mudzimai, mudzimai wake anofanira kubva aenda pamwe chete naye.  Kana tenzi wake akamupa mudzimai, omuberekera vanakomana kana kuti vanasikana, mudzimai nevana vake vachava vatenzi wake,+ iye achaenda ari oga.+  Asi kana muranda wacho akaomerera kuti, ‘Ndinoda tenzi wangu, mudzimai wangu nevanakomana vangu; handidi kusunungurwa,’+  ipapo tenzi wake anofanira kuuya naye pedyo naMwari wechokwadi, omuunza pedyo nesuo kana kuti gwatidziro; uye tenzi wake oboora nzeve yake nomutsunda, uye anofanira kuva muranda wake nokusingagumi.+  “Kana murume akatengesa mwanasikana wake kuti ave murandasikana,+ haazoendi semaendero anoita varandarume.  Kana asingafadzi tenzi wake zvokuti haamusarudzi kuti ave murongo+ asi anoita kuti adzikinurwe, haazobvumirwi kumutengesera vanhu vokune imwe nyika pakumunyengera kwaakaita.  Kana akamusarudzira mwanakomana wake, anofanira kumuitira maererano nezvinofanira kuitirwa vanasikana.+ 10  Kana akatora mumwe mudzimai, zvokudya zvake, zvipfeko zvake+ nezvinofanira kuitirwa akaroorwa+ hazvifaniri kutapudzwa. 11  Kana asingazomuitiri zvinhu zvitatu izvi, iye ngaaende hake pasina chaanoripa, asingaripi mari. 12  “Anorova munhu zvokuti anofa, anofanira kuurayiwa.+ 13  Asi kana asina kumuvandira uye Mwari wechokwadi abvumira kuti zviitwe noruoko rwake,+ ndichakusarudzira nzvimbo kwaangatizira.+ 14  Kana munhu akatsamwira wokwake zvokuti anomuuraya nokunyengedzera,+ umubvise kunyange paatari yangu kuti afe.+ 15  Anorova baba vake naamai vake, anofanira kuurayiwa.+ 16  “Anoba munhu+ omutengesa+ kana kuti anowanikwa ainaye, anofanira kuurayiwa.+ 17  “Anotuka baba vake naamai vake, anofanira kuurayiwa.+ 18  “Kana varume vakapopotedzana uye mumwe akatema mumwe wake nedombo kana kuti nebadza, akasafa, asi akaramba ari pamubhedha wake; 19  kana akamuka akafamba-famba kunze kwemasuo aine mudonzvo, uya akamurova haafaniri kurangwa; achangoripa nguva yakarasika chete pabasa romunhu iyeye kusvikira ava nechokwadi chokuti anyatsopora. 20  “Kana munhu akarova+ murandarume wake kana murandasikana wake nekatanda, munhu iyeye akafira muruoko rwake, munhu iyeye anofanira kutsiviwa.+ 21  Asi kana akaramba ari mupenyu kwezuva rimwe chete kana maviri, haafaniri kutsiviwa, nokuti iye imari yake. 22  “Kana varume vakarwisana, vokuvadza mukadzi ane pamuviri uye vana vake+ vobuda asi pasina njodzi inouraya yaitika, anofanira kuripiswa kukuvadza kwaakaita maererano nezvaangatarirwa nomuridzi womukadzi wacho; uye anofanira kuzviripa achishandisa vatongi.+ 23  Asi kana njodzi inouraya ikaitika, ipapo munofanira kutsiva mweya nomweya,+ 24  ziso neziso, zino nezino, ruoko noruoko, tsoka netsoka,+ 25  kupisa nechinhu chinopisa nokupisa nechinhu chinopisa, ronda neronda, kurova nokurova.+ 26  “Kana munhu akarova ziso romurandarume wake kana kuti ziso romurandasikana wake, orikuvadza, anofanira kumurega kuti aende akasununguka, kuti zviripe ziso rake.+ 27  Kana akabvisa zino romurandarume wake kana kuti zino romurandasikana wake, anofanira kumurega kuti aende akasununguka, kuti zviripe zino rake. 28  “Kana nzombe ikatunga murume kana kuti mukadzi, munhu iyeye akafa, nzombe yacho inofanira kutemwa nematombo,+ asi nyama yayo haifaniri kudyiwa; uye muridzi wenzombe yacho haafaniri hake kurangwa. 29  Asi kana nzombe yacho yaigara ichitunga, muridzi wayo achinge akanyeverwa asi asingaichengetedzi, ikauraya murume kana kuti mukadzi, nzombe yacho inofanira kutemwa nematombo uye muridzi wayo anofanira kuurayiwawo. 30  Kana akatarirwa rudzikinuro, anofanira kupa mutengo worudzikinuro nokuda kwomweya wake maererano nezvose zvaangatarirwa.+ 31  Kunyange yakatunga mwanakomana kana kuti yakatunga mwanasikana, anofanira kuitirwa maererano nezvakatongwa izvi.+ 32  Kana nzombe yacho yakatunga murandarume kana kuti murandasikana, iye acharipa tenzi womunhu iyeye mashekeri makumi matatu,+ uye nzombe yacho ichatemwa nematombo. 33  “Kana munhu akavhura gomba, kana kuti kana munhu akachera gomba orega kurivharidzira, nzombe kana kuti mbongoro ikawira mariri,+ 34  muridzi wegomba racho anofanira kuripa.+ Anofanira kupa muridzi wayo mutengo wacho, uye mhuka yakafa ichava yake. 35  Kana nzombe yomunhu ikakuvadza nzombe yomumwe uye yofa, vanofanira kutengesa nzombe mhenyu vogovana mutengo wayo unenge wabhadharwa; uyewo vanofanira kugovana yakafa yacho.+ 36  Kana kuti kana zvakanga zvichizivikanwa kuti yaigara ichitunga asi muridzi wayo aisaichengetedza,+ anofanira kuripa+ nzombe nenzombe, uye yakafa yacho ichava yake.

Mashoko Emuzasi