Eksodho 20:1-26

20  Zvino Mwari akataura mashoko aya ose, achiti:+  “Ndini Jehovha Mwari wako,+ akakubudisa munyika yeIjipiti, muimba yevaranda.+  Usava nevamwe vanamwari+ kunze kwangu.  “Usazvigadzirira mufananidzo wakavezwa, kana mufananidzo wechinhu chero chipi zvacho chiri kumatenga kumusoro, kana chiri panyika pasi, kana chiri mumvura pasi penyika.+  Usazvikotamira kana kunyengedzwa kuti uzvishumire,+ nokuti ini Jehovha Mwari wako ndiri Mwari anoda kuzvipira kwakazara,+ anoranga vanakomana nokuda kwokukanganisa kwemadzibaba, kusvikira kuchizvarwa chechitatu nechechina chevaya vanondivenga;+  asi ane mutsa worudo kuzviuru zvezvizvarwa zvevaya vanondida uye vanochengeta mirayiro yangu.+  “Usashandisa zita raJehovha Mwari wako pasina,+ nokuti Jehovha haazoregi kuranga munhu anoshandisa zita rake pasina.+  “Uchiyeuka zuva resabata kuti uriite dzvene,+  unofanira kushanda uye unofanira kuita basa rako rose kwemazuva matanhatu.+ 10  Asi zuva rechinomwe isabata rinoitirwa Jehovha Mwari wako.+ Usaita basa ripi neripi, iwe kana mwanakomana wako kana mwanasikana wako, murandarume wako kana murandasikana wako, kana chipfuwo chako kana mutorwa wako ari mukati memagedhi ako.+ 11  Nokuti mumazuva matanhatu Jehovha akaita matenga nenyika, gungwa nezvinhu zvose zviri mazviri,+ akazorora pazuva rechinomwe.+ Ndokusaka Jehovha akakomborera zuva resabata akariita dzvene.+ 12  “Kudza baba vako naamai vako+ kuti mazuva ako ave mazhinji panyika yauchapiwa naJehovha Mwari wako.+ 13  “Usaponda.+ 14  “Usaita upombwe.+ 15  “Usaba.+ 16  “Usava chapupu chinopupurira wokwako zvenhema.+ 17  “Usachiva imba yowokwako. Usachiva mudzimai wowokwako,+ kana murandarume wake kana murandasikana wake, kana nzombe yake kana mbongoro yake, kana chero chinhu chipi zvacho chowokwako.”+ 18  Zvino vanhu vose vakanga vachiona mabhanan’ana nokupenya kwemheni nokurira kwehwamanda negomo richipfungaira. Vanhu pavakazviona, vakabva vadedera, vakamira kure.+ 19  Vakatanga kuti kuna Mosesi: “Imi taurai nesu, isu titeerere; asi Mwari ngaarege kutaura nesu kuti tirege kufa.”+ 20  Naizvozvo Mosesi akati kuvanhu: “Musatya henyu, nokuti Mwari wechokwadi auya kuti azokuedzai,+ kuti kumutya kwenyu kurambe kuri pamberi penyu kuti murege kutadza.”+ 21  Vanhu vakaramba vakamira kure, asi Mosesi akaenda pedyo negore dema kwaiva naMwari wechokwadi.+ 22  Zvino Jehovha akati kuna Mosesi:+ “Uti kuvanakomana vaIsraeri, ‘Imi makaona kuti ndakataura nemi ndiri kumatenga.+ 23  Musagadzira vanamwari vesirivha muchivaenzanisa neni, uye musazvigadzirira vanamwari vendarama.+ 24  Undigadzirire atari yevhu,+ uye ubayire pairi zvinopiwa zvako zvinopiswa nezvibayiro zvako zvokugoverana, makwai ako nemombe dzako.+ Ndichauya kwauri ndokukomborera munzvimbo dzose dzandichaita kuti zita rangu riyeukwe.+ 25  Kana ukandigadzirira atari yematombo, usavaka nematombo akavezwa. Kana ukashandisa nhemo yako pairi, uchaisvibisa.+ 26  Usakwira kuatari yangu nematanho, kuti nhengo dzako dzakavanzika dzirege kufukurirwa pairi.’

Mashoko Emuzasi