Eksodho 19:1-25

19  Mumwedzi wechitatu vanakomana vaIsraeri vabuda munyika yeIjipiti,+ pazuva rimwe chetero, vakasvika kurenje reSinai.+  Vakatama kuRefidhimu,+ vakasvika kurenje reSinai, vakadzika musasa murenje;+ uye Israeri akadzika musasa ipapo pakatarisana negomo.+  Mosesi akakwira kuna Mwari wechokwadi, Jehovha akamushevedza ari mugomo,+ achiti: “Unofanira kuudza imba yaJakobho izvi uye uzivise vanakomana vaIsraeri kuti,  ‘Imi makaona zvandakaitira vaIjipiti,+ kuti ndikutakurei pamapapiro emakondo ndokuunzai kwandiri.+  Zvino kana mukanyatsoteerera+ inzwi rangu uye mukachengeta sungano yangu,+ muchabva mava pfuma yangu chaiyo pakati pemamwe marudzi ose,+ nokuti nyika yose ndeyangu.+  Imi muchava kwandiri umambo hwevapristi norudzi rutsvene.’+ Aya ndiwo mashoko aunofanira kuudza vanakomana vaIsraeri.”  Naizvozvo Mosesi akauya, akashevedza varume vakuru+ vevanhu, akaisa pamberi pavo mashoko aya ose aakanga arayirwa naJehovha.+  Pashure paizvozvo vanhu vose vakapindura vachibvumirana, vakati: “Tinoda kuita zvose zvataurwa naJehovha.”+ Mosesi akabva adzorera mashoko evanhu kuna Jehovha.+  Jehovha akati kuna Mosesi: “Tarira! Ndichauya kwauri ndiri mugore dema,+ kuti vanhu vanzwe pandinotaura newe,+ uye kuti vatendewo mauri nokusingagumi.”+ Mosesi akabva audza Jehovha mashoko evanhu. 10  Zvino Jehovha akati kuna Mosesi: “Enda kuvanhu, uvatsvenese nhasi namangwana, uye vanofanira kugeza majasi avo.+ 11  Vanofanira kuva vakagadzirira nokuda kwezuva rechitatu, nokuti pazuva rechitatu Jehovha achaburukira paGomo reSinai+ vanhu vose vachizviona. 12  Utarire vanhu miganhu kumativi ose, uchiti, ‘Chenjerai kuti murege kukwira mugomo, uye musasvika mujinga maro. Chokwadi munhu anobata gomo achaurayiwa.+ 13  Hapana ruoko runofanira kumubata, nokuti chokwadi achatemwa nematombo kana kuti achapfurwa. Ingava mhuka kana kuti munhu, haazorarami.’+ Panorira hwamanda yenyanga yegondohwe+ ivo vangauya kugomo.” 14  Zvino Mosesi akaburuka mugomo akaenda kwaiva nevanhu, akatanga kutsvenesa vanhu; ivo vakageza majasi avo.+ 15  Naizvozvo akati kuvanhu vacho: “Gadzirirai+ mumazuva matatu. Musaswedera pedyo nomukadzi.”+ 16  Zvino pazuva rechitatu, ava mangwanani, pakava nemabhanan’ana nemheni,+ uye gore dema+ rakavapo pamusoro pegomo nokurira kwazvo kwehwamanda,+ zvokuti vanhu vose vakanga vari mumusasa vakatanga kudedera.+ 17  Zvino Mosesi akabudisa vanhu mumusasa kuti vanosangana naMwari wechokwadi, ivo vakanomira mujinga megomo.+ 18  Gomo reSinai rakapfungaira rose,+ nokuti Jehovha akaburukira pamusoro paro ari mumoto;+ utsi hwaro hwakaramba huchikwira soutsi hwebisiro,+ uye gomo rose rakanga richizununguka kwazvo.+ 19  Kurira kwehwamanda pakwakaramba kuchingowedzera kwazvo, Mosesi akatanga kutaura, Mwari wechokwadi akamupindura nenzwi rake.+ 20  Naizvozvo Jehovha akaburukira paGomo reSinai, pamusoro pegomo racho. Jehovha akabva ashevedza Mosesi kuti akwire pamusoro pegomo, Mosesi akakwira.+ 21  Zvino Jehovha akati kuna Mosesi: “Buruka, nyevera vanhu, kuti varege kuedza kupfuura muganhu vachienda kuna Jehovha kuti vatarire, nokuti vazhinji vavo vangafa.+ 22  Vapristi vanoswedera kuna Jehovha nguva dzose ngavazvitsvenesewo,+ kuti Jehovha arege kuvaparadza.”+ 23  Mosesi akati kuna Jehovha: “Vanhu havakwanisi kukwira muGomo reSinai, nokuti imi makatinyevera, muchiti, ‘Tarai miganhu yegomo muriite dzvene.’”+ 24  Asi Jehovha akati kwaari: “Enda, buruka, uye ukwire, iwe naAroni wauinaye; asi vapristi nevanhu ngavarege kupfuura muganhu kuti vauye kuna Jehovha, kuti arege kuvaparadza.”+ 25  Naizvozvo Mosesi akaburuka, akaenda kwaiva nevanhu, akavaudza.+

Mashoko Emuzasi