Eksodho 10:1-29

10  Zvino Jehovha akati kuna Mosesi: “Pinda muna Farao, nokuti ini—ndarega+ mwoyo wake nemwoyo yevashandi vake ichioma, kuti ndiise zviratidzo zvangu izvi pamberi pake chaipo,+  uye kuti uzivise mwanakomana wako nomwanakomana womwanakomana wako marwadzisiro andaita Ijipiti kwazvo uye zviratidzo zvangu zvandaita pakati pavo;+ uye imi muchaziva kuti ndini Jehovha.”+  Naizvozvo Mosesi naAroni vakapinda maiva naFarao vakati kwaari: “Zvanzi naJehovha Mwari wevaHebheru, ‘Ucharamba kuzviisa pasi pangu kusvikira riniko?+ Rega vanhu vangu vaende kuti vanondishumira.  Nokuti kana ukapfuurira kuramba kuti vanhu vangu vaende, tarira ndichaunza mhashu munyika mako mangwana.+  Dzichafukidza pamusoro penyika panooneka uye nyika haizooneki; dzichadya zvakasara pane zvakapukunyuka, zvamakasiyirwa nechimvuramabwe, uye dzichadya miti yenyu yose inomera musango.+  Dzimba dzenyu nedzimba dzevashandi venyu vose nedzimba dzeIjipiti yose dzichazara zvokuti madzibaba enyu nemadzibaba emadzibaba enyu havana kumbozviona kubvira pazuva ravakava panyika kusvikira nhasi.’”+ Naizvozvo akatendeuka, akabuda maiva naFarao.+  Pashure paizvozvo vashandi vaFarao vakati kwaari: “Munhu uyu achava musungo kwatiri kusvikira riniko?+ Regai vanhu ava vaende vanoshumira Jehovha Mwari wavo. Hamusati maziva here kuti Ijipiti yaparara?”+  Naizvozvo Mosesi naAroni vakadzoswa kuna Farao, iye akati kwavari: “Endai munoshumira Jehovha Mwari wenyu.+ Chaizvo ndivanaani vachaenda?”  Mosesi akabva ati: “Tichaenda nevaduku vedu nevakwegura vedu. Tichaenda nevanakomana vedu nevanasikana vedu,+ nemakwai edu nemombe dzedu,+ nokuti tinofanira kuitira Jehovha mutambo.”+ 10  Iyewo akati kwavari: “Ngazvidaro, kuti Jehovha ave nemi pandichakuregai kuti muende imi nevana venyu!+ Onai, zviri pachena kuti muri kuvavarira kuita chinhu chakaipa.+ 11  Ngazvirege kudaro! Ndapota, endai imi varume, mushumire Jehovha, nokuti ndizvo zvamuri kuedza kuita.” Naizvozvo vakadzingwa pamberi paFarao.+ 12  Zvino Jehovha akati kuna Mosesi: “Tambanudzira+ ruoko rwako panyika yeIjipiti nokuda kwemhashu, kuti dziuye panyika yeIjipiti, dzidye zvinomera zvose zvenyika ino, zvose zvakasiyiwa nechimvuramabwe.”+ 13  Mosesi akabva atambanudzira tsvimbo yake panyika yeIjipiti, Jehovha akaita kuti mhepo yokumabvazuva+ ivhuvhute panyika yacho zuva iroro rose nousiku hwose. Kwaedza mhepo yokumabvazuva yakaunza mhashu. 14  Zvino mhashu dzakauya panyika yose yeIjipiti, dzikamhara munharaunda yose yeIjipiti.+ Dzakanga dzichinetsa kwazvo.+ Hakuna kumbova nemhashu dzakaita saidzodzo, uye hakuzombovi nedzimwe dzakadaro pashure padzo. 15  Dzakafukidza panyika pose paioneka,+ nyika ikasviba;+ uye dzakadya zvinomera zvose zvenyika yacho nemichero yose yemiti yakanga yasiyiwa nechimvuramabwe;+ hapana chakasvibirira chakasiyiwa pamiti kana kuti pazvinomera zvomusango munyika yose yeIjipiti.+ 16  Naizvozvo Farao akakurumidza kushevedza Mosesi naAroni akati: “Ndatadzira Jehovha Mwari wenyu nemi.+ 17  Zvino ndapota, ndiregererei+ chivi changu kamwe chete aka uye tetererai+ Jehovha Mwari wenyu kuti angondibvisira dambudziko iri rinouraya.” 18  Naizvozvo iye akabva pamberi paFarao, akateterera Jehovha.+ 19  Jehovha akachinja mhepo iya kuti ive mhepo yokumavirira ine simba kwazvo, uye yakatakura mhashu dzacho ikadzipinza muGungwa Dzvuku. Hapana kana mhashu imwe chete yakasiyiwa munharaunda yose yeIjipiti. 20  Asi Jehovha akarega mwoyo waFarao uchioma,+ uye haana kurega vanakomana vaIsraeri kuti vaende. 21  Jehovha akabva ati kuna Mosesi: “Tambanudzira ruoko rwako kumatenga,+ kuti rima rivepo panyika yeIjipiti uye rima racho rive riya ringabatwa nemaoko.” 22  Mosesi akabva atambanudzira ruoko rwake kumatenga, rima guru rikavapo panyika yose yeIjipiti kwemazuva matatu.+ 23  Havana kuonana, uye hakuna kana mumwe wavo akasimuka panzvimbo yake kwemazuva matatu; asi maigara vanakomana vaIsraeri vose maiva nechiedza.+ 24  Farao akazoshevedza Mosesi akati: “Endai mushumire Jehovha.+ Asi makwai enyu nemombe dzenyu zvichasara. Vana venyu vangaendawo nemi.”+ 25  Asi Mosesi akati: “Imi muchatipawo mumaoko edu zvibayiro nezvinopiwa zvinopiswa, zvatinofanira kuzvipa kuna Jehovha Mwari wedu.+ 26  Tichaendawo nezvipfuwo zvedu.+ Hapana kana hwanda richabvumirwa kusara, nokuti tichatora zvimwe pazviri kuti tinamate Jehovha Mwari wedu,+ uye isu hatizivi kuti tichapei Jehovha pakumunamata kusvikira tasvika ikoko.”+ 27  Jehovha akarega mwoyo waFarao uchioma, uye iye haana kuvarega kuti vaende.+ 28  Naizvozvo Farao akati kwaari: “Buda muno!+ Chenjerera! Usaedzazve kuona chiso changu, nokuti pazuva rauchaona chiso changu uchafa.”+ 29  Mosesi akabva ati: “Zvamataura ndizvozvo. Handichazoedzizve kuona chiso chenyu.”+

Mashoko Emuzasi