Dhanieri 9:1-27

9  Mugore rokutanga raDhariyasi+ mwanakomana waAhashivheroshi wokuvana vevaMedhiya,+ akanga agadzwa kuti ave mambo woumambo hwevaKadheya;+  mugore rokutanga rokutonga kwake, ini Dhanieri, ndakanzwisisa kubva mumabhuku kuwanda kwemakore akanga ataurwa neshoko raJehovha kumuprofita Jeremiya,+ okuzadzika kwokuparadzwa kweJerusarema,+ kuti aizova makore makumi manomwe.+  Ndakatarira+ kuna Jehovha Mwari wechokwadi, kuti ndimutsvake nokunyengetera+ nokuteterera nokutsanya, ndakapfeka masaga uye ndiine madota.+  Ndakatanga kunyengetera kuna Jehovha Mwari wangu, ndikareurura, ndikati:+ “Aa Jehovha Mwari wechokwadi, Iye mukuru+ neanotyisa, anochengeta sungano+ nokuva nomutsa+ worudo kune vaya vanomuda nevaya vanochengeta mirayiro yake,+  takatadza+ tikaita zvisina kururama, tikaita zvakaipa, tikapanduka;+ uye takatsauka pamirayiro yenyu nezvamakatonga.+  Hatina kuteerera vashumiri venyu, ivo vaprofita,+ vakataura nezita renyu kumadzimambo edu, machinda edu nemadzibaba edu nokuvanhu vose vomunyika yacho.+  Haiwa Jehovha, imi makarurama, asi isu tinonyara sezvazvakaita nhasi,+ isu nevanhu vaJudha nevagari vomuJerusarema navose vaIsraeri, vaya vari pedyo nevaya vari kure mune dzimwe nyika dzose kwamakavaparadzira nokuda kwokusatendeka kwavo kwavakakuitirai.+  “Haiwa Jehovha, tinonyara, isu nemadzimambo edu, nemachinda edu nemadzibaba edu, nokuti takakutadzirai.+  Jehovha Mwari wedu ane ngoni+ uye anokanganwira,+ nokuti takamupandukira.+ 10  Hatina kuteerera inzwi raJehovha Mwari wedu nokufamba mumitemo yake yaakaisa pamberi pedu achishandisa vashumiri vake, ivo vaprofita.+ 11  Vanhu vose vaIsraeri vakadarika mutemo wenyu, vakatsauka nokusateerera inzwi renyu,+ zvokuti makadururira patiri kutukwa nemhiko yakapikwa+ yakanyorwa mumutemo waMosesi mushumiri waMwari wechokwadi, nokuti takamutadzira. 12  Iye akaita mashoko ake aakanga ataura kwatiri+ nokuvatongi vedu vaititonga,+ nokuunza dambudziko guru patiri, risina kumboitika pasi pematenga ose serakaitika muJerusarema.+ 13  Dambudziko iri rose rakauya patiri+ sokunyorwa kwazvakaitwa mumutemo waMosesi,+ uye hatina kutsvaka kunzwirwa nyasha naJehovha Mwari wedu nokutendeuka pakukanganisa kwedu+ uye nokuratidza njere muchokwadi chenyu.+ 14  “Jehovha akaramba akasvinurira kuunza dambudziko racho, akazoriunza patiri,+ nokuti Jehovha Mwari wedu akarurama pamabasa ake ose aakaita; asi isu hatina kuteerera inzwi rake.+ 15  “Zvino, haiwa Jehovha Mwari wedu, imi makabudisa vanhu venyu munyika yeIjipiti noruoko rune simba,+ mukazviitira zita sezvazvakaita nhasi,+ takatadza,+ takaita zvakaipa. 16  Haiwa Jehovha, tapota, kutsamwa kwenyu nehasha dzenyu ngazvibve paguta renyu Jerusarema, iro gomo renyu dzvene,+ maererano nemabasa enyu ose akarurama;+ nokuti Jerusarema nevanhu venyu vanoshorwa navose vakatipoteredza+ nokuda kwezvivi zvedu uye nokuda kwokukanganisa kwemadzitateguru edu.+ 17  Haiwa Mwari wedu, zvino teererai munyengetero womushumiri wenyu nokuteterera kwake, nokuda kwaJehovha, munzwire nyasha+ nzvimbo yenyu tsvene yakaparadzwa.+ 18  Haiwa Mwari wangu, rerekai nzeve yenyu munzwe.+ Svinurai maziso enyu muone kuparadzwa kwedu neguta raishevedzwa nezita renyu;+ nokuti hatisi kukutetererai nokuda kwemabasa edu akarurama,+ asi nokuda kwengoni dzenyu zhinji.+ 19  Haiwa Jehovha, inzwai.+ Haiwa Jehovha, kanganwirai.+ Haiwa Jehovha, teererai muite chimwe chinhu.+ Haiwa Mwari wangu, musanonoka+ nokuda kwenyu, nokuti guta renyu nevanhu venyu vakashevedzwa nezita renyu.”+ 20  Ndichiri kutaura nokunyengetera nokureurura chivi changu nechivi+ chevanhu vokwangu vaIsraeri+ uye ndichikumbira kunzwirwa nyasha pamberi paJehovha Mwari wangu pamusoro pegomo dzvene+ raMwari wangu, 21  ndichiri kutaura ndichinyengetera, murume anonzi Gabrieri,+ wandakanga ndamboona pane zvandakaratidzwa pakutanga,+ ndapera simba nokuneta, akasvika pandaiva panguva yokupisirwa kwechipo chinopiwa chemanheru.+ 22  Akaita kuti ndinzwisise, akataura neni, akati: “Haiwa Dhanieri, zvino ndauya kuzoita kuti uve nenjere nokunzwisisa.+ 23  Shoko rakataurwa pawakatanga kuteterera, uye ini ndauya kuzokuudza, nokuti uri munhu anodiwa kwazvo.+ Naizvozvo funga+ nezvenyaya yacho, unzwisise chinhu chaunoona. 24  “Kune vhiki dzine makumi manomwe dzakasarudzirwa vanhu vako+ neguta rako dzvene,+ kuti kudarika kugumiswe,+ kuti chivi chipedzwe zvachose,+ kuti kukanganisa kuyananisirwe,+ kuti kururama kuunzwe nokusingagumi,+ kuti zvakaratidzwa nomuprofita zviiswe chisimbiso,+ uye kuti Nzvimbo Tsvenetsvene izodzwe.+ 25  Zvino ziva, unzwisise kuti kubvira pachataurwa shoko+ rokudzorera nokuvakazve Jerusarema+ kusvikira kuna Mesiya+ Mutungamiriri,+ pachava nevhiki nomwe, uye vhiki dzine makumi matanhatu nembiri.+ Richadzorerwa rovakwazve, riine nzvimbo dzinoungana vanhu nomugero wemvura, asi muri munguva dzokutambudzika. 26  “Zvino kana vhiki dzine makumi matanhatu nembiri dzapera Mesiya achaurayiwa,+ asina nechaainacho.+ “Vanhu vomutungamiriri achauya vachaparadza+ guta nenzvimbo tsvene.+ Zvichagumiswa nemafashamo. Pachange paine hondo kusvikira pakuguma; kuparadzwa ndiko kwakasarudzwa.+ 27  “Iye achaita kuti sungano+ irambe iine simba nokuda kwevazhinji kwevhiki imwe chete;+ uye pakati pevhiki yacho achagumisa chibayiro nechipo chinopiwa.+ “Pabapiro rezvinhu zvinonyangadza pachange paine anoita kuti pave nokuparadza;+ uye chinhu chakasarudzwa chicharamba chichidururirwa pana iye akaitwa dongo kusvikira pakuparadzwa chose.”+

Mashoko Emuzasi