Dhanieri 6:1-28

6  Zvino Dhariyasi akaona kuti zvakanga zvakanaka, akagadza machinda zana nemakumi maviri muumambo hwacho, vaizotarisira umambo hwose;+  uye iwo aitarisirwa nemachinda makuru matatu, Dhanieri ari mumwe wavo,+ kuti machinda aya+ arambe achivapa mashoko uye mambo arege kurasikirwa.+  Panguva iyoyo Dhanieri airamba achizvisiyanisa+ nemachinda makuru nemamwe machinda, mudzimu unoshamisa zvawakanga uri maari;+ uye mambo akanga achida kumukwidziridza pamusoro muumambo hwose.  Panguva iyoyo machinda makuru nemamwe machinda aigara achitsvaka chimwe chinhu chokuti apomere Dhanieri pamusoro poumambo;+ asi pakanga pasina chokumupomera kana chinhu chakaipa zvacho chaakakwanisa kuwana, nokuti iye akanga akavimbika uye hapana kuregeredza kana chinhu chakaipa zvacho chakawanikwa maari.+  Naizvozvo varume ava vakati: “Hatisi kuzowana kana chinhu chatingapomera Dhanieri, kunze kwokuti tikatomutsvakira chokumupomera mumutemo waMwari wake.”+  Naizvozvo machinda aya makuru nemamwe machinda akapinda maiva namambo ari boka,+ akati kwaari: “Haiwa mambo Dhariyasi, raramai nokusingagumi.+  Machinda ose makuru oumambo, vatariri nemamwe machinda, vakuru vakuru vomuumambo nemagavhuna, varangana kuti vaite murau woumambo uye kuti vateme chirevo,+ kuti kwemazuva makumi matatu chero munhu wose anoteterera mumwe mwari kana munhu kunze kwenyu, haiwa imi mambo, akandwe mugomba reshumba.+  Zvino, haiwa imi mambo, ipai murau wacho musaine gwaro racho,+ kuti urege kuchinjwa, maererano nomutemo wevaMedhiya nevaPezhiya,+ usingagoni kuchinjwa.”+  Naizvozvo Mambo Dhariyasi akasaina gwaro racho nechirevo chacho.+ 10  Asi Dhanieri, paakangoziva kuti gwaro racho rakanga rasainwa, akapinda mumba make, mahwindo eimba yake yepadenga remba zvaakanga akazarukira kuJerusarema nokuda kwake,+ katatu pazuva+ aipfugama nemabvi ake achinyengetera,+ achirumbidza Mwari wake,+ sezvaakanga agara achiita izvi zvisati zvaitika.+ 11  Panguva iyoyo varume ava vakapinda vakawanda, vakawana Dhanieri achiteterera nokukumbira kunzwirwa nyasha pamberi paMwari wake.+ 12  Zvino vakaswedera pedyo, vakataura vari pamberi pamambo pamusoro pechirevo chamambo vachiti: “Hamuna here kusaina chirevo chokuti chero munhu upi zvake anoteterera mumwe mwari upi noupi kana mumwe munhu kwemazuva makumi matatu kunze kwenyu imi, haiwa mambo, akandwe mugomba reshumba?”+ Mambo akapindura, akati: “Nyaya yacho yakanyatsosimbiswa maererano nomutemo wevaMedhiya nevaPezhiya, usingagoni kuchinjwa.”+ 13  Vakabva vapindura vari pamberi pamambo, vakati: “Dhanieri,+ mumwe wenhapwa dzaJudha,+ haana kukuremekedzai, haiwa imi mambo, uyewo haana kuremekedza chirevo chenyu chamakasaina, asi ari kuteterera katatu pazuva.”+ 14  Naizvozvo mambo paakangonzwa shoko racho, harina kumbomufadza,+ akaisa pfungwa dzake pana Dhanieri kuti amununure;+ uye akaramba achingoedza kumununura kusvikira pakuvira kwezuva. 15  Varume ava vakazopinda maiva namambo vari boka, vakati kuna mambo: “Haiwa imi mambo, zivai kuti mutemo wevaMedhiya nevaPezhiya ndewokuti chero chirevo+ chipi zvacho kana kuti murau unoitwa namambo haufaniri kuchinjwa.”+ 16  Naizvozvo mambo akarayira, vakauya naDhanieri, vakamukanda mugomba reshumba.+ Mambo akapindura, akati kuna Dhanieri: “Mwari wako waunoshumira nguva dzose, achakununura.”+ 17  Dombo rakaunzwa rikaiswa pamuromo wegomba, mambo akarisimbisa nerin’i yake ine chidhindo uye nerin’i ine chidhindo yemakurukota ake, kuti parege kuva nechinochinjwa pamusoro paDhanieri.+ 18  Panguva iyoyo mambo akaenda kumuzinda wake, akapedza usiku hwose achitsanya,+ hapana zviridzwa zvakaunzwa pamberi pake, uye hope dzake dzakatiza.+ 19  Ava mambakwedza, mambo akazomuka kwava nechiedza, akakurumidza kuenda kugomba reshumba chaiko. 20  Sezvaakaswedera pedyo negomba racho, akashevedza Dhanieri nenzwi rakasuruvara. Mambo akataura, akati kuna Dhanieri: “Haiwa Dhanieri, mushumiri waMwari mupenyu, Mwari wako waunoshumira nguva dzose+ akwanisa kukununura pashumba here?”+ 21  Dhanieri akabva ataura namambo akati: “Haiwa imi mambo, raramai nokusingagumi. 22  Mwari wangu+ atuma ngirozi+ yake, ikavhara miromo yeshumba,+ hadzina kundiparadza, nokuti ndawanikwa ndisina mhosva pamberi pake;+ uyewo handina kuita chinhu chinokuvadza pamberi penyu, haiwa imi mambo.”+ 23  Zvino mambo akafara kwazvo,+ akarayira kuti Dhanieri abudiswe mugomba. Dhanieri akabudiswa mugomba, uye akanga asina kana kumbokuvadzwa, nokuti akanga avimba naMwari wake.+ 24  Mambo akarayira, vakauya nevarume vaya vakanga vapomera Dhanieri,+ vakavakanda+ ivo nevanakomana vavo nemadzimai avo+ mugomba reshumba; uye vakakundwa neshumba vasati vasvika pasi pegomba racho, dzikapwanya-pwanya mapfupa avo ose.+ 25  Zvino mambo Dhariyasi akanyorera vanhu vose, mapoka emarudzi nemitauro vaigara munyika yose+ kuti: “Rugare rwenyu ngaruwande kwazvo!+ 26  Ini ndatema murayiro+ wokuti, munzvimbo yose inotongwa noumambo hwangu, vanhu vabvunde uye vatye Mwari waDhanieri.+ Nokuti ndiye Mwari mupenyu, anogara nokusingagumi,+ umambo hwake+ hahuzoparadzwi,+ uye kutonga kwake kuripo nokusingaperi.+ 27  Anonunura nokuponesa+ nokuita zviratidzo nezvishamiso mumatenga+ nepanyika,+ nokuti akanunura Dhanieri patsoka dzeshumba.” 28  Zvino Dhanieri uyu, akabudirira muumambo hwaDhariyasi+ nomuumambo hwaKoreshi muPezhiya.+

Mashoko Emuzasi