Amosi 1:1-15

1  Aya ndiwo mashoko aAmosi, aiva mumwe wevanhu vaipfuwa makwai vokuTekoa,+ aakaona pamusoro paIsraeri+ mumazuva aUziya+ mambo waJudha nomumazuva aJerobhoamu+ mwanakomana waJoashi,+ mambo waIsraeri, makore maviri kudengenyeka kwenyika+ kusati kwaitika.  Akati: “Jehovha—achadzvova ari muZiyoni,+ achaita kuti inzwi rake rinzwike+ ari muJerusarema; mafuro evafudzi achachema, uye pamusoro peKameri pachaoma.”+  “Zvanzi naJehovha, ‘“Handizoregi kuranga vanhu vokuDhamasiko+ nokuti vakamukira katatu, uye nokuti vakamukira kana, nokuti vakapura Giriyedhi+ nemipuro yesimbi.  Ndichatumira moto+ paimba yaHazaeri,+ uye uchaparadza shongwe dzokugara dzaBheni-hadhadhi.+  Ndichatyora muzariro weDhamasiko+ ndoparadza mugari womuBhikati-avheni nomubati wetsvimbo youmambo wokuBheti-edheni; uye vanhu vokuSiriya vachatapwa voendeswa kuKiri,”+ Jehovha adaro.’  “Zvanzi naJehovha, ‘“Handizoregi kuranga vanhu vokuGaza,+ nokuti vakamukira katatu, uye nokuti vakamukira kana, nokuti vakatapa boka renhapwa+ rakakwana kuti vadziendese kuEdhomu.+  Ndichatumira moto parusvingo rweGaza,+ uye uchaparadza shongwe dzaro dzokugara.  Ndichaparadza mugari womuAshdhodhi+ nomubati wetsvimbo youmambo muAshkeroni;+ uye ndichadzosa ruoko rwangu+ paEkroni,+ uye vaya vanosara vevaFiristiya vachaparara,”+ Changamire Ishe Jehovha adaro.’  “Zvanzi naJehovha, ‘Handizoregi kuranga vanhu vokuTire+ nokuti vakamukira katatu, uye nokuti vakamukira kana, nokuti vakagamuchidza boka renhapwa rakakwana kuEdhomu, uye nokuti havana kuyeuka sungano yehama.+ 10  Ndichatumira moto parusvingo rweTire, uye uchaparadza shongwe dzaro dzokugara.’+ 11  “Zvanzi naJehovha, ‘Handizoregi kuranga Edhomu+ nokuti akamukira katatu, uye nokuti akamukira kana, nokuti akatevera munun’una wake nebakatwa,+ uye nokuti akaparadza ngoni dzake,+ kutsamwa kwake kunoramba kuchibvambura-bvambura nokusingaperi; uye kana kuri kushatirwa kwake kukuru—anoramba ainako nokusingaperi.+ 12  Ndichatumira moto muTemani,+ uye uchaparadza shongwe dzokugara dzokuBhozra.’+ 13  “Zvanzi naJehovha, ‘“Handizoregi+ kuranga vanakomana vaAmoni+ nokuti vakamukira katatu, uye nokuti vakamukira kana, nokuti vakatumbura vakadzi vaiva nepamuviri vokuGiriyedhi, kuti vawedzere nharaunda yavo.+ 14  Ndichatungidza moto parusvingo rweRabha,+ uye uchaparadza shongwe dzaro dzokugara, paine chiratidzo chokunyevera muzuva rokurwa, nemhepo ine mvura pazuva rakunenge kuine dutu.+ 15  Mambo wavo achatapwa, iye pamwe chete nemachinda ake,”+ Jehovha adaro.’

Mashoko Emuzasi