3 Johani 1:1-14

 Murume mukuru+ kuna Gayo, anodiwa, wandinoda zvechokwadi.+  Anodiwa,+ ndinonyengetera kuti ubudirire+ muzvinhu zvose uye uve noutano hwakanaka,+ sokubudirira kuri kuita mweya wako.+  Nokuti ndakafara kwazvo hama padzakauya dzikapupurira chokwadi chauinacho, zvaunoramba uchifamba muchokwadi.+  Handina chikonzero chikuru chokuonga chinopfuura zvinhu izvi, kuti ndinzwe kuti vana vangu vari kuramba vachifamba muchokwadi.+  Anodiwa, uri kuita basa rakatendeka muzvinhu zvose zvaunoitira hama,+ dzausingatozivi,+  idzo dzakapupurira rudo rwako pamberi peungano. Ndapota, udziendese zvakanaka nenzira yakakodzera Mwari.+  Nokuti dzakabuda nokuda kwezita rake, dzisingatori chinhu+ kuvanhu vemamwe marudzi.  Naizvozvo, isu tinosungirwa kuti tigamuchire vanhu vakadaro zvakanaka,+ kuti tive vashandi pamwe chete muchokwadi.+  Ndakanyorera ungano chimwe chinhu, asi Dhiyotrefesi, uyo anoda kuva nenzvimbo yokutanga+ pakati pavo, haagamuchiri chinhu+ chinobva kwatiri noruremekedzo.+ 10  Naizvozvo, kana ndikauya, ndichaita kuti mabasa ake ayeukwe aanoramba achiita,+ achitireva nemashoko akaipa.+ Uyewo, asingagutsikani nezvinhu izvi, iye pachake haagamuchiriwo hama+ noruremekedzo, uye anoedza kudzivisa+ uye kudzingira kunze+ kweungano vaya vanoda kudzigamuchira.+ 11  Anodiwa, usava mutevedzeri wezvinhu zvakaipa, asi wezvakanaka.+ Uyo anoita zvakanaka anobva kuna Mwari.+ Uyo anoita zvakaipa haana kuona Mwari.+ 12  Dhemetriyo akapupurirwa navo vose+ uye chokwadi chinomupupurirawo. Chokwadi, isuwo, tiri kupupurira,+ uye iwe unoziva kuti uchapupu hwatinopa ndohwechokwadi.+ 13  Ndaiva nezvinhu zvizhinji zvokukunyorera, asi handidi kuramba ndichikunyorera neingi nepeni.+ 14  Asi ndinotarisira kukurumidza kukuona, uye tichataura zviso zvakatarisana.+ Rugare ngaruve newe.+ Shamwari dzinokukwazisa.+ Ndikwazisire+ shamwari nemazita adzo.

Mashoko Emuzasi