2 VaTesaronika 1:1-12

1  Pauro naSirivhano naTimoti,+ kuungano yevaTesaronika iri pamwe naMwari Baba vedu naShe Jesu Kristu:  Mutsa usina kukodzera kuwanwa norugare zvinobva kuna Mwari Baba naShe Jesu Kristu ngazvive nemi.+  Hama, tinosungirwa kuti tigare tichionga Mwari nokuda kwenyu,+ zvazvakakodzera, nokuti kutenda kwenyu kuri kukura+ kwazvo uye rudo rwenyu mose zvenyu ruri kuwedzera kune mumwe nomumwe.+  Naizvozvo isu tinodada+ nemi pakati peungano dzaMwari nokuda kwokutsungirira nokutenda kwenyu pakutambudzwa kwenyu kwose nokutambura kwamuri kutsungirira.+  Izvi uchapupu hwokutonga kwakarurama kwaMwari,+ zvichiita kuti munzi makakodzerwa noumambo hwaMwari,+ uhwo chokwadi hwamuri kutambudzikira.+  Zvazvakarurama kuna Mwari kuti atambudze vaya vanokutambudzai,+  asi, kunemi munotambudzika, muchazorora pamwe chete nesu pacharatidzwa+ Ishe Jesu achibva kudenga aine ngirozi dzake dzine simba+  ari mumurazvo womoto, sezvaanotsiva+ vaya vasingazivi Mwari+ nevaya vasingateereri+ mashoko akanaka pamusoro paShe wedu Jesu.+  Ivava vachatongerwa+ kuparadzwa nokusingaperi+ vabve pamberi paShe nepamberi pokubwinya kwesimba rake,+ 10  panguva yaanosvika kuzokudzwa pazvinhu zvine chokuita nevatsvene+ vake uye kuti ayemurwe pazuva iroro pazvinhu zvine chokuita nevaya vose vakatenda, nokuti uchapupu hwatakapa hwakatendwa pakati penyu. 11  Chokwadi tinogara tichikunyengetererai nokuda kwaizvozvo, kuti Mwari wedu ati makakodzerwa nokudana+ kwake uye kuti anyatsoita zvinhu zvose zvinomufadza zvorunako uye basa rokutenda achishandisa simba rake; 12  kuti zita raShe wedu Jesu rikudzwe mamuri,+ uye imi muri pamwe naye,+ maererano nomutsa usina kukodzera kuwanwa+ waMwari wedu nowaShe Jesu Kristu.

Mashoko Emuzasi