2 VaKorinde 11:1-33

11  Ndingada kuti dai maizondishivirira pakuva kwangu nekaupenzi.+ Asi, chokwadi, munondishivirira!  Nokuti ndine godo pamusoro penyu, godo raMwari,+ nokuti ini ndakakuvimbisai kuti muroorwe+ nomurume+ mumwe chete kuti ndikuunzei kuna Kristu+ semhandara yakachena.+  Asi ndinotya kuti zvimwe, sokunyengedzwa kwakaitwa Evha+ nenyoka nemanomano ayo, pfungwa dzenyu dzingashatiswa+ dzikabva pakutendeseka nokuchena zvakakodzera Kristu.+  Nokuti, sezvazviri, kana mumwe munhu akauya, akaparidza mumwe Jesu kunze kwouya watakaparidza,+ kana kuti mukagamuchira mumwe mudzimu kunze kwouya wamakagamuchira,+ kana mashoko akanaka+ kunze kweaya amakagamuchira, munomushivirira nyore nyore.+  Nokuti ndinofunga kuti handina kuva munhu akaderera+ pachinhu chimwe chete kuvaapostora venyu vakanaka kwazvo.+  Asi kunyange zvazvo ndingasava nyanzvi pakutaura,+ chokwadi handina kudaro pazivo;+ asi munzira dzose takairatidza pachena kwamuri muzvinhu zvose.+  Kana kuti ndakatadza here nokuzvininipisa+ kuti imi mukwidziridzwe, nokuti ndakakuzivisai nomufaro mashoko akanaka aMwari pasina mutengo?+  Ndakabira dzimwe ungano nokugamuchira migove kuti ndikushumirei;+  asi pandakanga ndinemi, ndikashayiwa, handina kuremedza kunyange mumwe chete wenyu,+ nokuti hama dzakabva kuMakedhoniya+ dzakandipa zvinhu zvizhinji zvandaishayiwa. Chokwadi, ndakaramba ndisingakuremedzei munzira dzose uye ndicharamba ndakadaro.+ 10  Chero bedzi chokwadi+ chaKristu chiri mandiri, kuzvirumbidza+ kwangu uku hakungamiswi munzvimbo dzeAkaya. 11  Nei? Nokuti handikudii here? Mwari anoziva kuti ndinokudai.+ 12  Zvino ndicharamba ndichiita zvandiri kuita,+ kuti ndibvise kubata kumeso pane vaya vanoda kubata kumeso kuti vawanikwe vakaenzana nesu munzvimbo yavanozvirumbidza nayo. 13  Nokuti varume vakadaro vaapostora venhema, vashandi vanonyengera,+ vanozvichinja kuva vaapostora vaKristu.+ 14  Naizvozvo hazvishamisi, nokuti Satani anoramba achizvichinja kuva ngirozi yechiedza.+ 15  Saka hachisi chinhu chikuru kana vashumiri vake+ vachiramba vachizvichinjawo kuva vashumiri vokururama. Asi kuguma kwavo kuchava maererano nemabasa avo.+ 16  Ndinotaurazve kuti, Ngaparege kuva nomunhu anofunga kuti ndiri benzi. Zvisinei, kana muchidaro, ndigamuchirei kunyange zvazvo ndingava benzi, kuti iniwo ndizvirumbidze zvishoma.+ 17  Zvandinotaura handizvitauri ndichitevedzera muenzaniso waShe, asi ndichiva sebenzi, pauku kunyanyova nechivimbo kunowanzoitwa pakuzvirumbidza.+ 18  Vazhinji zvavanozvirumbidza panyama,+ iniwo ndichazvirumbidza. 19  Nokuti munoshivirira mapenzi nomufaro, asi imi muri vanhu vanonzwisisa. 20  Chokwadi, munoshivirira munhu wose anokuitai varanda,+ munhu wose anodya zvamuinazvo, munhu wose anobvuta zvamuinazvo, munhu wose anozvikwidziridza pamuri, munhu wose anokurovai kuchiso.+ 21  Ndinotaura izvi kuti tinyare, sokunge kuti chinzvimbo chedu chakanga chisina simba. Asi kana munhu akaita chimwe chinhu noushingi—ini ndiri kutaura nenzira youpenzi+—neniwo ndinochiita noushingi. 22  Ivo vaHebheru here? Kana neniwo.+ Ivo vaIsraeri here? Kana neniwo. Ivo vana vaAbrahamu here? Kana neniwo.+ 23  Ivo vashumiri vaKristu here? Ndinopindura somunhu anopenga, ini ndinotovapfuura:+ pamabasa kazhinji kwazvo,+ pakuva mujeri kazhinji kwazvo,+ pakurohwa kazhinji kwazvo, pakuva pedyo norufu kazhinji.+ 24  Kashanu ndakarohwa nevaJudha shamhu makumi matatu nepfumbamwe,+ 25  ndakarohwa neshamhu katatu,+ ndakatemwa nematombo kamwe chete,+ ndakaputsikirwa nengarava katatu,+ ndakapedza usiku humwe nezuva rimwe ndiri mugungwa; 26  panzendo kazhinji, pangozi dzomunzizi, pangozi dzemakororo omumugwagwa,+ pangozi dzinobva kune vedzinza rangu,+ pangozi dzinobva kune vemamwe marudzi,+ pangozi muguta,+ pangozi murenje, pangozi mugungwa, pangozi pakati pehama dzenhema, 27  pabasa nepakushanda zvakaoma, pakusarara usiku+ kazhinji, pakuva nenzara nenyota,+ pakuzvinyima zvokudya+ kazhinji, pachando nepakusava nezvokupfeka. 28  Kunze kwezvinhu izvozvo zvokunze, pane chinondiremera zuva nezuva, kuzvidya mwoyo pamusoro peungano dzose.+ 29  Ndiani anoshaya simba,+ ini ndikasashayawo simba? Ndiani anogumburwa, ini ndikasashatirwa? 30  Kana pachifanira kuva nokuzvirumbidza, ndichazvirumbidza+ nezvinhu zvine chokuita nokusava nesimba kwangu. 31  Mwari uye Baba vaShe Jesu, Iye anofanira kurumbidzwa nokusingaperi, anoziva kuti handisi kureva nhema. 32  MuDhamasiko gavhuna aiva pasi pamambo Aretasi akanga achirinda guta revaDhamasiko kuti andibate,+ 33  asi ndakadzikiswa nepahwindo raiva parusvingo ndiri mudengu+ guru ndikapukunyuka pamaoko ake.

Mashoko Emuzasi