2 Samueri 8:1-18

8  Zvino pashure paizvozvo Dhavhidhi akarwisa vaFiristiya,+ akavakunda,+ uye Dhavhidhi akatorera vaFiristiya Metegi-ama.  Akarwisa vaMoabhi,+ akavayera netambo, achiita kuti varare pasi, kuti ayere netambo kaviri vokuti auraye, uye ayere netambo yakakwana vokuti achengetedze vari vapenyu;+ uye vaMoabhi vakava vashandi vaDhavhidhi+ vairipa muripo.+  Dhavhidhi akarwisa Hadhadhezeri+ mwanakomana waRehobhu mambo weZobha+ paaienda kunotongazve kurwizi rwaYufratesi.+  Dhavhidhi akamutorera vatasvi vemabhiza chiuru nemazana manomwe nevarume vaifamba netsoka zviuru makumi maviri;+ uye Dhavhidhi akagura madzira emakumbo emabhiza+ ose aikweva ngoro,+ asi akasiya mabhiza zana aikweva ngoro.  Siriya yokuDhamasiko+ payakauya kuzobatsira Hadhadhezeri mambo weZobha, Dhavhidhi akabva auraya varume zviuru makumi maviri nezviviri pavaSiriya.+  Dhavhidhi akaisawo mapoka evarwi+ muSiriya yokuDhamasiko; vaSiriya vakava vashandi vaDhavhidhi kuti varipe muripo.+ Jehovha akaramba achiponesa Dhavhidhi kwose kwose kwaaienda.+  Dhavhidhi akatorawo nhoo dzendarama dzeraundi+ dzaiva pavashandi vaHadhadhezeri, akaenda nadzo kuJerusarema.  Mambo Dhavhidhi akatora mhangura yakawanda kwazvo+ kuBheta nokuBherotai, maguta aHadhadhezeri.  Zvino Toi mambo weHamati+ akanzwa kuti Dhavhidhi akanga auraya uto rose rehondo raHadhadhezeri.+ 10  Naizvozvo Toi akatuma mwanakomana wake Joramu kuna Mambo Dhavhidhi kunomubvunza kuti akadini+ nokumukorokotedza kuti akanga arwisa Hadhadhezeri akamuuraya (nokuti Hadhadhezeri akanga arovedzwa zvehondo achirwisana naToi); uye muruoko rwake maiva nezvinhu zvesirivha nezvinhu zvendarama nezvinhu zvemhangura.+ 11  Mambo Dhavhidhi akatsaurirawo izvi kuna Jehovha, pamwe chete nesirivha nendarama yaakanga atsaurira, yakabva kumarudzi ose aakanga akunda,+ 12  yakabva kuSiriya nokuMoabhi+ nokuvanakomana vaAmoni nokuvaFiristiya+ nokuna Amareki+ uye pane zvakanga zvapambwa kuna Hadhadhezeri mwanakomana waRehobhu mambo weZobha.+ 13  Dhavhidhi akaita mukurumbira paakadzoka achibva kunouraya vaEdhomu muMupata woMunyu+—zviuru gumi nezvisere.+ 14  Akaita kuti mapoka evarwi arambe ari muEdhomu.+ Akaisa mapoka evarwi muEdhomu yose, uye vaEdhomu vose vakava vashandi vaDhavhidhi;+ uye Jehovha akaramba achiponesa Dhavhidhi kwose kwose kwaaienda.+ 15  Dhavhidhi akaramba achitonga vaIsraeri vose;+ uye Dhavhidhi akaramba achiruramisira vanhu vake vose nokuvaitira zvakarurama.+ 16  Joabhi+ mwanakomana waZeruya ndiye aitarisira uto racho; uye Jehoshafati+ mwanakomana waAhirudhi aiva munyori wezvaiitika. 17  Zadhoki+ mwanakomana waAhitubhu naAhimereki+ mwanakomana waAbhiyatari vaiva vapristi, uye Seraya aiva munyori. 18  Bhenaya+ mwanakomana waJehoyadha ndiye aitarisira vaKereti+ nevaPereti.+ Asi vanakomana vaDhavhidhi vakava vapristi.*+

Mashoko Emuzasi

2Sa 8:​18 Kana kuti, “vakuru vevatungamiriri.”