2 Samueri 18:1-33

18  Zvino Dhavhidhi akaverenga vanhu vaakanga ainavo, akagadza vakuru vezviuru nevakuru vemazana kuti vavatarisire.+  Dhavhidhi akatumirawo chikamu chimwe chete pazvikamu zvitatu+ zvevanhu chichitarisirwa naJoabhi+ uye chikamu chimwe chete pazvikamu zvitatu chichitarisirwa naAbhishai+ mwanakomana waZeruya, mwana wababa vaJoabhi,+ uye chikamu chimwe chete pazvikamu zvitatu chichitarisirwa naItai+ muGati. Mambo akabva ati kuvanhu: “Chokwadi ini ndichaendawo nemi.”  Asi vanhu vakati: “Imi hamufaniri kuenda,+ nokuti kana tikangotiza, havangaisi mwoyo patiri;+ uye kana hafu yedu ikafa, havangaisi mwoyo patiri, nokuti imi makaenzana nevanhu vedu vanokwana zviuru gumi;+ zvino zvingava nani kana mukashanda muchitibatsira+ muri muguta.”  Naizvozvo mambo akati kwavari: “Ndichaita chero zvakakunakirai.”+ Mambo akaramba akamira parutivi pegedhi,+ vanhu vose vakabuda vari mapoka emazana neezviuru.+  Mambo akarayira Joabhi naAbhishai naItai, achiti: “Muitire tsiye nyoro+ jaya, iye Absaromu, nokuda kwangu.” Vanhu vose vakazvinzwa mambo paairayira vakuru vose nezvenyaya yaAbsaromu.  Zvino vanhu vakaramba vachienda kusango kunosangana nevaIsraeri; hondo yacho ikarwirwa musango raEfremu.+  Vanhu vaIsraeri+ vakazokundwa+ nevashandi vaDhavhidhi, uye kwakaurayiwa vanhu vazhinji pazuva iroro, varume zviuru makumi maviri.  Kurwa kwakapararira ikoko panyika yose yakanga ichioneka. Sango rakaparadzawo vanhu vazhinji kupfuura vakaparadzwa nebakatwa pazuva iroro.  Absaromu akazongoerekana asangana nevashandi vaDhavhidhi. Absaromu akanga akatasva nyurusi, uye nyurusi racho rakapinda nepasi pematavi omuti mukuru akanga akarukana, zvokuti musoro wake wakahakira mumuti wacho mukuru, akarembera pakati pematenga nenyika,+ nyurusi raaiva akatasva zvarakapfuurira. 10  Mumwe murume akazviona, akaudza Joabhi+ kuti: “Tarirai! Ndaona Absaromu akarembera mumuti mukuru.” 11  Joabhi akati kumurume akanga achimuudza: “Zvino zvawazviona, nei usina kubva wamuuraya? Ndingadai ndakupa masirivha gumi nebhandi.”+ 12  Asi murume wacho akati kuna Joabhi: “Kunyange kana ndikayererwa masirivha chiuru muzvanza zvangu, handingatambanudziri mwanakomana wamambo ruoko rwangu; nokuti mambo akurayirai imi naAbhishai naItai isu tichizvinzwa, achiti, ‘Chenjererai, chero ani zvake, pamusoro pejaya racho, iye Absaromu.’+ 13  Nezvisizvo ndingadai ndaitira mweya wake zvakaipa uye nyaya yacho yose yaisazovanzirwa mambo,+ uye imi maizobva munyaya yacho.” 14  Joabhi akati: “Rega ndisanonoka kudai ndiri pamberi pako!” Naizvozvo akatora miseve mitatu, akaiisa muchanza chake, akabaya+ nayo mwoyo waAbsaromu paakanga achiri mupenyu ari pakati+ pomuti wacho mukuru. 15  Vashandi gumi vakanga vakatakura zvombo zvaJoabhi vakabva vakomba, vakabaya Absaromu, kuti vamuuraye.+ 16  Zvino Joabhi akaridza hwamanda,+ kuti vanhu vadzoke, varege kudzingirira vaIsraeri; nokuti Joabhi akanga adzivisa vanhu. 17  Vakazotora Absaromu, vakamukanda musango mugomba guru, vakaisa murwi mukuru kwazvo wematombo pamusoro pake.+ Asi vaIsraeri vose, murume mumwe nomumwe akatizira kumba kwake. 18  Zvino Absaromu, paaiva achiri mupenyu, akanga atora shongwe, akazvimisira shongwe+ yacho, iri muBani raMambo,+ nokuti akati: “Handina mwanakomana achazoita kuti zita rangu rirambe richiyeukwa.”+ Naizvozvo akatumidza shongwe yacho zita rake,+ uye ichiri kunzi Shongwe yaAbsaromu kusvikira nhasi. 19  Zvino Ahimaazi+ mwanakomana waZadhoki akati: “Ndapota, regai ndimhanye, ndinoudza mambo mashoko acho, nokuti Jehovha amutongera kuti amusunungure paruoko rwevanomuvenga.”+ 20  Asi Joabhi akati kwaari: “Hausi munhu wokuti azivise mashoko nhasi, uchazozivisa mashoko rimwe zuva; asi nhasi haufaniri kuzivisa mashoko, nokuti mwanakomana wamambo afa.”+ 21  Joabhi akabva ati kumuKushi:+ “Enda unoudza mambo zvawaona.” MuKushi wacho akakotamira Joabhi, akatanga kumhanya. 22  Zvino Ahimaazi mwanakomana waZadhoki akatizve kuna Joabhi: “Zvino, kunyange zvakadaro ndapota, ndiregereiwo ndimhanye, nditevere muKushi.” Zvisinei, Joabhi akati: “Unoda kumhanyireiko mwanakomana wangu, ipo pasina mashoko aripo nokuda kwako?” 23  Asi iye akati: “Zvino, kunyange zvakadaro, regai ndimhanye.” Naizvozvo akamuti: “Chimhanya hako!” Ahimaazi akatanga kumhanya nenzira inoenda nokuRuwa,+ akapedzisira apfuura muKushi wacho. 24  Zvino Dhavhidhi akanga akagara pakati pemagedhi maviri.+ Munguva iyi, murindi+ akaenda padenga regedhi pedyo parusvingo. Akazotarira akaona munhu aimhanya ari oga. 25  Naizvozvo murindi akashevedzera, akaudza mambo, mambo achibva ati: “Kana ari oga, ane shoko mumuromo make.” Iye akaramba achiuya, achiswedera pedyo zvishoma nezvishoma. 26  Zvino murindi wacho akaona mumwe murume achimhanya. Naizvozvo murindi akashevedzera kumuchengeti wegedhi akati: “Tarira! Kune mumwezve murume ari kumhanya ari oga!” mambo achibva ati: “Naiyewo ari kuuya nemashoko.” 27  Murindi akati: “Ndiri kuona kuti mamhanyiro+ ewokutanga akafanana nemamhanyiro aAhimaazi+ mwanakomana waZadhoki,” mambo achibva ati: “Uyu murume akanaka,+ ari kuuya nemashoko akanaka.”+ 28  Ahimaazi akazoshevedzera akati kuna mambo: “Rugare!” Naizvozvo akakotamira mambo chiso chake chakatarira pasi. Akati: “Jehovha Mwari wenyu ngaarumbidzwe,+ aisa+ kwamuri varume vanga vamukira ishe wangu mambo!” 29  Zvisinei, mambo akati: “Ko jaya racho, iye Absaromu, rinofara here?” Ahimaazi akati: “Ndaona nyonganyonga huru panguva iyo Joabhi atuma mushandi wamambo nomushandi wenyu, asi handina kuziva kuti changa chiri chii.”+ 30  Naizvozvo mambo akati: “Mira hako parutivi, mira pano apa.” Ipapo akamira parutivi, akaramba akamira. 31  Zvino muKushi+ akasvika, muKushi wacho akati: “Ishe wangu mambo ngaagamuchire mashoko, nokuti Jehovha akutongerai nhasi kuti akusunungurei mumaoko evaya vose vanokumukirai.”+ 32  Asi mambo akati kumuKushi wacho: “Jaya racho, iye Absaromu, rinofara here?” MuKushi akati: “Vavengi vashe wangu mambo navose vaya vakakumukirai kuti vaite zvakaipa ngavave sejaya racho.”+ 33  Mambo akabva anetseka, akakwira kuimba yepadenga+ yaiva pamusoro pegedhi, akasvimha misodzi; uye akafamba achiti: “Mwanakomana wangu Absaromu, mwanakomana wangu kani, mwanakomana wangu+ Absaromu! Haiwa, kudai ini ndanga ndafa, panzvimbo pako iwe, Absaromu mwanakomana wangu, mwanakomana wangu kani!”+

Mashoko Emuzasi