2 Samueri 16:1-23

16  Dhavhidhi paakanga apfuura zvishoma pamusoro pegomo,+ kwaiva naZibha+ mushandi waMefibhosheti+ akanga achiuya kuzosangana naye aine mbongoro+ mbiri dzakanga dzakasungirirwa zvigaro, dzakatakudzwa zvingwa+ mazana maviri nemakeke emazambiringa akaomeswa+ zana netsapo dzemichero yezhizha+ zana nechirongo chikuru chewaini.+  Mambo akabva ati kuna Zibha: “Zvinhu izvi zvauinazvo ndezvei?”+ Zibha akati: “Mbongoro ndedzokuti imba yamambo itasve, zvokudya netsapo yemichero yezhizha ndezvokuti majaya+ adye, uye waini ndeyokuti anenge aneta+ ari murenje+ anwe.”  Zvino mambo akati: “Ko mwanakomana watenzi wako ari kupi?”+ Zibha akati kuna mambo: “Tarirai agere hake muJerusarema; nokuti ati, ‘Nhasi imba yaIsraeri ichandidzorera kutonga kwoumambo hwababa vangu.’”+  Mambo akabva ati kuna Zibha: “Tarira! Zvinhu zvose zvaMefibhosheti zvava zvako.”+ Zibha akati: “Ndinokotama.+ Ngandinzwirwe nyasha nemi, ishe wangu mambo.”  Zvino Mambo Dhavhidhi akasvika kuBhahurimu,+ akaona mumwe murume weimba yaSauro achibuda imomo, ainzi Shimei,+ mwanakomana waGera, achibuda, achituka paaibuda.+  Akatanga kukanda matombo kuna Dhavhidhi nevashandi vose vaMambo Dhavhidhi; uye vanhu vose nevarume vose vaiva nesimba vaiva kurudyi rwake nokuruboshwe rwake.  Shimei aituka achiti: “Ibva, ibva, iwe murume ane mhosva yeropa+ uye murume pasina!+  Jehovha akudzorera mhosva yeropa yose yeimba yaSauro uyo iwe wakava mambo panzvimbo yake; uye Jehovha aisa umambo muruoko rwaAbsaromu mwanakomana wako. Tarira uri kutambudzika, nokuti uri murume ane mhosva yeropa!”+  Abhishai mwanakomana waZeruya+ akazoti kuna mambo: “Imbwa+ iyi yakafa ingatukireiko ishe wangu mambo?+ Ndapota, regai ndiende ikoko, ndigure musoro wake.”+ 10  Asi mambo akati: “Ndinei nemi,+ imi vanakomana vaZeruya?+ Muregei atuke,+ nokuti Jehovha ati kwaari,+ ‘Tuka Dhavhidhi!’ Saka ndiani anofanira kuti, ‘Waitirei saizvozvo?’”+ 11  Dhavhidhi akati kuna Abhishai nevashandi vake vose: “Tarirai mwanakomana wangu chaiye, akabuda mukati mangu, ari kutsvaka mweya wangu;+ zvino zvakadini nomuBhenjamini!+ Muregei atuke hake, nokuti Jehovha amuudza kudaro! 12  Zvichida Jehovha achaona+ neziso rake, uye chokwadi Jehovha achandiitirazve zvakanaka panzvimbo pokutuka kwake nhasi.”+ 13  Naizvozvo Dhavhidhi nevarume vake vakaramba vachienda vari mumugwagwa, Shimei paaifamba ari mujinga megomo, achifamba akaenderana naye kuti atuke;+ uye akaramba achikanda matombo sezvaaienderana naye, uye akapfumbura guruva rakawanda kwazvo.+ 14  Mambo nevanhu vose vaaiva navo vakazosvika vaneta. Nokudaro vakazorora ikoko.+ 15  Asi Absaromu nevanhu vose, ivo varume vaIsraeri, vakapinda muJerusarema;+ uye aiva naAhitoferi.+ 16  Zvino Hushai+ muAki,+ shamwari yaDhavhidhi,+ paakangopinda maiva naAbsaromu, Hushai akati kuna Absaromu: “Mambo ngaararame!+ Mambo ngaararame!” 17  Absaromu akati kuna Hushai: “Uyu ndiwo mutsa wako worudo kushamwari yako here? Wakaregerei kuenda neshamwari yako?”+ 18  Naizvozvo Hushai akati kuna Absaromu: “Aiwa; asi ndichava wouyo asarudzwa naJehovha nevanhu ava nevarume vose vaIsraeri, uye ndichagara naye. 19  Kechipiri ndichati, Ini ndichashandira ani? Handifaniri kushandira mwanakomana wake here? Ndichakushandirai, sokushandira kwandakaita baba venyu.”+ 20  Gare gare Absaromu akati kuna Ahitoferi: “Tipei zano.+ Toitei?” 21  Ahitoferi akabva ati kuna Absaromu: “Rara nevarongo vababa vako,+ vavakasiya kuti vatarisire imba.+ VaIsraeri vose vachanzwa kuti wazvivengesa+ kwazvo nababa vako,+ uye maoko+ evose vauinavo achasimba.” 22  Naizvozvo vakadzikira Absaromu tende pamusoro pedenga reimba,+ Absaromu akarara nevarongo vababa vake+ vaIsraeri vose vachiona.+ 23  Zano raAhitoferi, raaipa mazuva iwayo, raiva rakangoita seapo munhu aibvunza shoko raMwari wechokwadi. Ndizvo zvakanga zvakaita zano+ rose raAhitoferi+ kuna Dhavhidhi nokuna Absaromu.

Mashoko Emuzasi