2 Makoronike 36:1-23

36  Zvino vanhu vomunyika yacho vakatora Jehoahazi+ mwanakomana waJosiya, vakamugadza kuti ave mambo panzvimbo pababa vake muJerusarema.+  Jehoahazi akanga aine makore makumi maviri nematatu paakatanga kutonga, uye akatonga kwemwedzi mitatu ari muJerusarema.+  Zvisinei, mambo weIjipiti akamubvisa muJerusarema,+ akaripisa nyika yacho matarenda esirivha+ zana netarenda rendarama rimwe chete.  Mambo+ weIjipiti akagadzawo munun’una wake Eriyakimu+ kuti ave mambo waJudha neJerusarema, akachinja zita rake kuti rinzi Jehoyakimu; asi Neko+ akatora mukoma wake Jehoahazi, akaenda naye kuIjipiti.+  Jehoyakimu+ akanga aine makore makumi maviri nemashanu paakatanga kutonga, uye akatonga kwemakore gumi nerimwe chete ari muJerusarema;+ uye akaramba achiita zvakaipa pamberi paJehovha Mwari wake.+  Nebhukadhinezari+ mambo weBhabhironi akauya+ kuti amusunge nezvisungo zvomumakumbo zviviri zvemhangura, kuti aende naye kuBhabhironi.+  Nebhukadhinezari+ akaenda kuBhabhironi nemimwe midziyo+ yeimba yaJehovha, akabva aiisa mumuzinda wake waiva muBhabhironi.+  Mamwe mabasa ose+ aJehoyakimu nezvinhu zvake zvinosemesa+ zvaakaita nezvakaipa zvakawanikwa paari, tarirai zvakanyorwa muBhuku+ reMadzimambo aIsraeri naJudha; uye mwanakomana wake Jehoyakini+ akatanga kutonga panzvimbo pake.  Jehoyakini+ akanga aine makore gumi nemasere paakatanga kutonga, uye akatonga kwemwedzi mitatu+ nemazuva gumi ari muJerusarema; uye iye akaramba achiita zvakaipa pamberi paJehovha.+ 10  Zvino pakutanga+ kwegore, Mambo Nebhukadhinezari akatuma+ vanhu, vakamuunza kuBhabhironi+ pamwe chete nezvinhu zvinokosha zveimba yaJehovha.+ Akagadzawo Zedhekiya+ hama yababa vake kuti ave mambo waJudha neJerusarema.+ 11  Zedhekiya+ akanga aine makore makumi maviri nerimwe chete paakatanga kutonga, uye akatonga kwemakore gumi nerimwe chete ari muJerusarema.+ 12  Akaramba achiita zvakaipa+ pamberi paJehovha Mwari wake. Haana kuzvininipisa+ pamberi pomuprofita+ Jeremiya+ akanga arayirwa naJehovha. 13  Akapandukirawo Mambo Nebhukadhinezari,+ akanga aita kuti apike naMwari;+ uye akaramba achiomesa+ mutsipa wake nokuomesa+ mwoyo wake kuti arege kudzokera kuna Jehovha Mwari waIsraeri. 14  Vakuru vose vevapristi+ nevanhu vakaitawo nokusatendeka kukuru, maererano nezvinhu zvose zvinosemesa+ zvemamwe marudzi, zvokuti vakasvibisa imba yaJehovha yaakanga atsvenesa muJerusarema.+ 15  Jehovha Mwari wemadzitateguru avo akaramba achivatumira shoko achishandisa nhume dzake,+ achivatumira avatumirazve, nokuti ainzwira tsitsi vanhu vake+ nenzvimbo yake yokugara.+ 16  Asi vakaramba vachiseka+ nhume dzaMwari wechokwadi, vachizvidza mashoko ake+ uye vachinyomba+ vaprofita vake, kusvikira Jehovha atsamwira+ vanhu vake, kusvikira zvisingachagadziriki.+ 17  Naizvozvo akavaunzira mambo wevaKadheya+ kuzovarwisa, uyo akauraya majaya avo nebakatwa+ muimba yenzvimbo yavo tsvene,+ haana kunzwira tsitsi jaya kana mhandara, akwegura kana ndonda yakwegura.+ Akaisa zvose muruoko rwake. 18  Midziyo yose+ yeimba yaMwari wechokwadi, mikuru+ nemiduku, nepfuma+ yeimba yaJehovha nepfuma yamambo+ neyemachinda ake, iye akaenda nazvo zvose kuBhabhironi. 19  Akapisa imba yaMwari wechokwadi,+ akaputsa rusvingo+ rweJerusarema; uye vakapisa shongwe dzaro dzose dzokugara nomoto nezvinhu zvaro zvose zvinokosha,+ zvokuti zvose zvakaparadzwa.+ 20  Akatapawo vaya vakanga vasiyiwa nebakatwa, akaenda navo kuBhabhironi,+ vakava vashandi vake+ nevevanakomana vake kusvikira umambo hwePezhiya+ hwatanga kutonga; 21  kuti shoko raJehovha rizadzike rakanga rataurwa nomuromo waJeremiya,+ kusvikira nyika yaripa masabata ayo.+ Yakachengeta sabata mazuva ose ayakanga iri dongo, kuti isvitse makore makumi manomwe.+ 22  Zvino mugore rokutanga raKoreshi+ mambo wePezhiya,+ kuti shoko raJehovha+ rakataurwa nomuromo waJeremiya+ riitike, Jehovha akamutsa mwoyo+ waKoreshi mambo wePezhiya, zvokuti akaita kuti kushevedzera kuitwe muumambo hwake hwose, uyewo akanyora,+ achiti: 23  “Zvanzi naKoreshi mambo wePezhiya,+ ‘Jehovha Mwari wokumatenga akandipa umambo hwose hwenyika,+ uye iye akandirayira kuti ndimuvakire imba muJerusarema, riri muJudha.+ Munhu wose ari pakati penyu wevanhu vake vose,+ Jehovha Mwari wake ngaave naye.+ Naizvozvo iye ngaaende.’”+

Mashoko Emuzasi