2 Makoronike 31:1-21

31  Pavakangopedza zvose izvi, vaIsraeri vose+ vakanga vari ipapo vakaenda kumaguta aJudha,+ vakaputsa shongwe tsvene+ nokutema matanda matsvene+ nokuputsa nzvimbo dzakakwirira+ neatari+ dzacho pakati paJudha+ wose naBhenjamini naEfremu+ naManase+ kusvikira vapedza; uye vanakomana vose vaIsraeri vachibva vazodzokera kumaguta avo, mumwe nomumwe kunzvimbo yake.  Hezekiya akabva amisa mapoka+ evapristi neevaRevhi+ mumapoka avo, rimwe nerimwe maererano nebasa raro revapristi+ nerevaRevhi+ nokuda kwechinopiwa+ chinopiswa nezvibayiro zvokugoverana+ kuti vashumire,+ vaonge+ uye varumbidze+ vari pamagedhi emisasa yaJehovha.  Paiva nomugove wamambo wakabva pazvinhu zvake+ kuti uve zvinopiwa zvinopiswa,+ zvinopiwa zvinopiswa zvemangwanani+ nemanheru, uyewo zvinopiwa zvinopiswa zvemasabata+ nezvokugara kwemwedzi+ nezvemwaka yemitambo,+ maererano nezvakanyorwa mumutemo waJehovha.+  Akaudzawo vanhu, ivo vagari vomuJerusarema, kuti vape mugove wevapristi+ nowevaRevhi,+ kuitira kuti vaomerere kwazvo+ kumutemo waJehovha.+  Shoko parakangotaurwa, vanakomana vaIsraeri+ vakawedzera zvibereko zvokutanga zvezviyo,+ waini itsva,+ nemafuta+ nouchi+ nezvibereko zvose zvomumunda,+ uye vakaunza chegumi chezvinhu zvose zviri zvizhinji.+  Vanakomana vaIsraeri nevaJudha vaigara mumaguta aJudha,+ vakauyawo nechegumi chemombe nemakwai nechegumi chezvinhu zvitsvene,+ zvinhu zvakatsaurirwa Jehovha Mwari wavo. Vakauyawo nazvo, vakazvipa, zvikaita mirwi nemirwi.  Vakatanga kuita mirwi yacho mumwedzi wechitatu+ nokuisa mutsara wokutanga, uye vakapedza mumwedzi wechinomwe.+  Hezekiya nemachinda+ pavakauya vakaona mirwi yacho, vakarumbidza+ Jehovha nevanhu vake vaIsraeri.+  Kwapera nguva yakati, Hezekiya akabvunza vapristi nevaRevhi pamusoro pemirwi yacho.+ 10  Azariya+ mupristi mukuru weimba yaZadhoki+ akabva amupindura, chokwadi iye akati: “Kubvira panguva yavakatanga kuuya nomupiro+ muimba yaJehovha tave tichidya, tichiguta,+ pachisara zvakawanda;+ nokuti Jehovha akakomborera vanhu vake,+ uye zvasara ndeizvi zvakawanda kwazvo.” 11  Hezekiya akarayira kuti dzimba dzokudyira+ dzigadzirwe muimba yaJehovha. Naizvozvo vakadzigadzira. 12  Vakaramba vachiuya nomupiro+ nechegumi+ nezvinhu zvitsvene nokutendeka;+ uye Konaniya muRevhi ndiye aizvitarisira somutungamiriri, uye munun’una wake Shimei ndiye akanga ari wechipiri. 13  Jehieri naAzaziya naNahati naAsaheri naJerimoti naJozabhadhi naErieri naIsmakiya naMahati naBhenaya ndivo vakanga vari vamiririri kudivi raKonaniya nomunun’una wake Shimei, maererano nomurayiro wamambo Hezekiya, uye Azariya+ ndiye aitungamirira imba yaMwari wechokwadi. 14  Kore mwanakomana waImnaa muRevhi ndiye akanga ari muchengeti wegedhi+ rokumabvazuva,+ achitarisira zvinopiwa zvokuzvidira+ zvaMwari wechokwadi, kuti ape mupiro+ waJehovha nezvinhu zvitsvenetsvene.+ 15  Ndiye aitarisira Edheni naMiniyamini naJeshua naShemaya, Amariya naShekaniya, vaiva mumaguta evapristi,+ vaiva pabasa raida kuvimbika,+ kuti vape hama dzavo dzaiva mumapoka,+ zvakaenzana kumukuru nomuduku;+ 16  tisingabatanidzi vanhurume vaya vakanga vakanyorwa maererano nemadzinza avo,+ vaibvira pamakore matatu zvichikwira,+ vevaya vose vaiuya kuimba yaJehovha kuzoita zvaifanira kuitwa zuva nezuva, kuzoita basa ravo maererano nezvavaisungirwa kuti vaite maererano nemapoka avo. 17  Uku ndiko kunyorwa kwevapristi maererano nemadzinza avo, maererano nedzimba dzemadzibaba avo+ uyewo kwevaRevhi,+ vaibvira pamakore makumi maviri+ zvichikwira, maererano nezvavaisungirwa kuti vaite mumapoka avo;+ 18  uye kunyorwa kwevana vavo vose, madzimai avo nevanakomana vavo nevanasikana vavo, kweungano yose, maererano nemadzinza avo nokuti vakazvitsvenesa+ nokuda kwezvinhu zvitsvene pabasa ravo raida kuvimbika;+ 19  uye kwevanakomana vaAroni,+ ivo vapristi, vaiva muminda yemafuro+ emaguta avo. Mumaguta ose akasiyana-siyana maiva nevarume vakanga vakasarudzwa nemazita avo, kuti vape migove kumunhurume wose aiva pakati pevapristi navose vakanga vakanyorwa maererano nemadzinza avo vaiva pakati pevaRevhi. 20  Hezekiya akaita izvi pakati paJudha wose, akaramba achiita zvakanaka+ nezvakarurama+ nezvakatendeka+ pamberi paJehovha Mwari wake. 21  Pabasa rose raakatanga mubasa+ reimba yaMwari wechokwadi nepamutemo+ nepamurayiro kuti atsvake+ Mwari wake, akaita nomwoyo wake wose,+ akabudirira.+

Mashoko Emuzasi