2 Makoronike 3:1-17

3  Soromoni akazotanga kuvaka imba yaJehovha+ muJerusarema paGomo reMoriya,+ Jehovha paakanga azviratidza kuna baba vake Dhavhidhi+ ari panzvimbo yakanga yagadzirwa naDhavhidhi, paburiro raOrinani+ muJebhusi.  Naizvozvo akatanga kuvaka mumwedzi wechipiri pazuva rechipiri, mugore rechina rokutonga kwake.+  Iyi ndiyo nheyo yakatarwa naSoromoni yokuvaka imba yaMwari wechokwadi, yaiva yakareba makubhiti makumi matanhatu maererano nokuyera kwekare, uye yakafara makubhiti makumi maviri.+  Vharanda+ raiva nechepamberi peimba raiva rakareba makubhiti makumi maviri riri pamberi porutivi rwakafara rweimba yacho, uye rakanga rakakwirira makubhiti zana nemakumi maviri; uye akaifukidza mukati nendarama chaiyo.  Akafukidza imba huru+ nemapuranga omujunipa, achibva azoifukidza nendarama yakanaka,+ akazoisa mifananidzo yemichindwe+ necheni+ pamusoro payo.  Akafukidzawo imba yacho nematombo anokosha kuti inake;+ uye ndarama+ yacho yakanga iri ndarama yaibva kunyika yendarama.  Akafukidza imba yacho, matanda acho, zvikumbaridzo nemadziro ayo nemasuo ayo achishandisa ndarama;+ uye akanyora mifananidzo yemakerubhi pamadziro achiita zvokutemera.+  Akavaka imba Tsvenetsvene,+ yakanga yakareba makubhiti makumi maviri maererano nokufara kweimba yacho, yakafara makubhiti makumi maviri;+ uye akabva aifukidza nendarama yakanaka yaisvika matarenda mazana matanhatu.  Kurema kwezvipikiri+ kwaiva mashekeri endarama makumi mashanu; uye akafukidza dzimba dzepamusoro nendarama. 10  Akabva agadzira mifananidzo yemakerubhi maviri+ muimba Tsvenetsvene, akaifukidza nendarama.+ 11  Mapapiro emakerubhi acho+ aiva akareba makubhiti makumi maviri, bapiro rimwe chete rakareba makubhiti mashanu richisvika kumadziro eimba yacho, uye rimwe bapiro racho rakareba makubhiti mashanu richisvika kune bapiro rerimwe kerubhi.+ 12  Bapiro rerimwe kerubhi rakareba makubhiti mashanu raisvika kumadziro eimba yacho, uye rimwe bapiro rakareba makubhiti mashanu rakanga rakabatana nebapiro rerimwe kerubhi.+ 13  Mapapiro emakerubhi aya akanga akatambanudzwa zvokuti aisvika makubhiti makumi maviri; uye iwo akanga akamira netsoka dzawo zviso zvawo zvakatarira mukati. 14  Akagadzirawo keteni+ neshinda yebhuruu+ nemvere dzemakwai dzakaiswa ruvara rwepepuru yakatsvukuruka, neshinda tsvuku, nejira rakanaka kwazvo, akamenda makerubhi pariri.+ 15  Akabva agadzira mbiru mbiri+ pamberi peimba yacho, dzakanga dzakareba makubhiti makumi matatu nemashanu, uye musoro+ waiva pamusoro peimwe neimwe waiva makubhiti mashanu. 16  Akagadzirawo cheni+ dzakaita sechishongo chomuhuro, akadziisa pamusoro pembiru dzacho, akagadzira mapomegraneti+ zana, akaaisa pacheni dzacho. 17  Akamisa mbiru dzacho pamberi petemberi, imwe kurudyi, imwe kuruboshwe, achibva atumidza yokurudyi kuti Jakini uye yokuruboshwe kuti Bhoazi.+

Mashoko Emuzasi